HYVÄ ALKU – Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Hankkeen tavoitteena oli tutkimusperustaisten pedagogisten käytäntöjen ja erityispedagogisen osaamisen
kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen nivelvaiheessa. Tavoitteena on että
ennaltaehkäisevään varhaiseen tukemiseen ja riskien tunnistamiseen perustuvat toimintamallit siirtyvät
osaksi laadukkaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä kehittävät kasvu-,
oppimis- ja opetusympäristöjä.
Hanke perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja toimintamalleihin, joita Niilo Mäki Instituutti (NMI), Jyväskylän
yliopiston kasvatustieteiden laitos ja Onerva Mäen koulu ovat olleet kehittämässä ja kouluttamassa pitkäjänteisesti.
Laadukkaan koulutuksen perustana on asiantuntijoiden vuosien kokemus sekä tutkimustyöstä että käytännön
opetustyöstä ja kuntoutuksesta.
Hankkeen teemoja ovat esim. varhainen tuki, ajattelutaitojen harjoittaminen, kielen kehityksen tukeminen, lukemisja
laskemisvalmiudet, TVT:n hyödyntäminen, itsesäätely, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, sosiaaliset- ja
vuorovaikutustaidot, yhteisöllinen tuki, minäpystyvyys, lasten emotionaalinen hyvinvointi, turvataidot, motoriikka,
oppimisympäristöjen kehittäminen ja kehityksen tukemisen toimintamallit.
Kokonaisuuden tavoitteena on tarjota tietoa mm. varhaisen tuen menetelmistä ja oppimisympäristöistä,
kehittämishankkeiden synnyttämistä toimintamalleista ja saattaa nämä uudet menetelmät käyttöön.
Hankkeen tuloksena varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstö saa käyttöönsä hyviksi havaittuja
sekä omaan työhönsä sovellettavia toimintamalleja ja työkaluja.

Luennot ja työpajat:

Tunnepeli apuna lapsen tunnetaitojen ja vastuullisen sosiaalisen käyttäytymisen vahvistamisessa,
Marja-Leena Laakso, PsT, professori, Jyväskylän yliopisto

Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät,
Kaisa Aunola, professori, Jyväskylän yliopisto 

Minäuskomukset, tunteet ja oppiminen, Mikko Aro, professori, Tuija Aro, PsT, yliopistonlehtori, tutkija,
Helena Viholainen, KT, yliopistonlehtori, Tuire Koponen, PsT, yliopistontutkija, Riikka Sorvo, KM, tohtorikoulutettava, Pilvi Peura, KM, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Haavoitetut lapset koulussa – näkökulmia koulun ja lastensuojelun yhteistyöhön, Christine Välivaara, psykologi, projektipäällikkö, Pesäpuu ry/ SISUKAS 2012-2016- projekti

Hyviä käytänteitä lukutaidon ja -harrastuksen tukemiseen, Sari Sulkunen, FT, yliopistonlehtori, kielten laitos, Jyväskylän yliopisto

Hupsis ja Hopsis! – Motorinen rata kielenkehityksen tukena, Katariina Minkkilä, kuntoutuksen ohjaaja, toimintaterapeutti, Taina Kuittinen, toimintaterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Lasten tutkiva toiminta ja teknologinen toimijuus varhaiskasvatuksessa, Leena Turja, KT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Aikuinen apuna lapsen itsesäätelyn tukemisessa, Sira Määttä, PsM, vastuullinen tutkija, Niilo Mäki Instituutti 

Miten tukea yhteistyössä lasta koulunkäynnin ongelmissa, Johanna Heinonen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, työnohjaaja STOry, Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

Tunne ja turvataitoja kaikille lapsille, Pirjo Lahtinen, koulukuraattori ja perheterapeutti Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste ja Kaija Lajunen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, perheterapeutti, FamServices Oy

Lapsen kuuleminen ja osallisuus, Marja-Leena Laakso, PsT, professori, Leena Turja, KT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Etsivä-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä, Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Lukutaidon kehityksen kielelliset riskitekijät ja lukivalmiudet, Tiina Siiskonen, KT, EO, ohjaava opettaja, Niilo Mäki Instituutti ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistaminen, Sira Määttä, PsM, vastuullinen tutkija, Suvi Ylönen, YTM, KM, projektitutkija, Niilo Mäki Instituutti

Konsultoiva ja ohjaava työote monialaisessa yhteistyössä, Sirpa Oja, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Jäsentynyttä tukea levottomalle lapselle päivähoidossa –tarkkaamattomien ja ylivilkkaiden lasten tukeminen Tomera-konsultaatiomallin avulla, Satu Peitso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva ja Niilo Mäki Instituutti

Lapsen esikielellisen kommunikaation arviointi ja tukeminen, Marja-Leena Laakso, PsT, professori, Jyväskylän yliopisto 

Matematiikan oppimisvaikeusriskin tunnistaminen esikouluiässä: taitojen arviointi, seuranta ja tukeminen, Jonna Salminen, KM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto 

Oppimisen pulmien päällekkäistyminen, Riikka Heikkilä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

Turvataitoja lapsille, Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, perheterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Oppimista tukevan oppimisympäristön luominen, Raija Kattilakoski, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Haastava käyttäytyminen ja sen ennaltaehkäisy, Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Yksi – kolmevuotiaiden lasten emotionaalinen hyvinvointi pienten lasten päiväkotiryhmissä, Maritta Hännikäinen, KT, LTO, varhaiskasvatuksen professori, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

Motorisen oppimisen haasteiden tunnistaminen ja tukeminen, Piritta Asunta, LitM, jatko-opiskelija, Jyväskylän Yliopisto,
Ida Mälkönen, ft, TtM, koulutuskoordinaattori, Innostun liikkumaan -hanke, Suomen CP-liitto ry

Lapseen liittyvä kirjaaminen varhaiskasvatuksessa – mitä ja miksi? Maarit Alasuutari, professori Jyväskylän yliopisto

Emotionaalinen hyvinvointi – lasten kuunteleminen ja tukeminen kriisitilanteessa, Anne Laimio, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut, Vapari

Onko yhteisöllinen oppilashuolto pelkkää haihattelua, Timo Ahonen, professori, Jyväskylän yliopisto, Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, Helsingin opetusvirasto, Mikko Suonsyrjä, oppilashuollon aluevastaava, Helsingin opetusvirasto, Hanna Järvinen, koulupsykologi, Helsingin kaupunki, Tuija Harakka, johtava koulupsykologi, Vantaan kaupunki, Anne Lakkavaara, aluekoulupsykologi, Vantaan kaupunki

Uusia ja tulevia materiaaleja ja toimintatapoja lukutaidon tukemiseen. Keskiössä S2-oppilaat sekä hitaat ja motivoitumattomat lukijat, Hanna Pöyliö, KM, hankevastaava ja Paula Salmi, FT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

ProKoulu – Koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi. Tuloksia luokan työrauhan ja käyttäytymisen parantamisesta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, Hannu Savolainen, KT, professori, Jyväskylän yliopisto, Pirjo Savolainen, KL, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Olli-Pekka Malinen, KT, vastaava tutkija, NMI

Lukemisen tietokoneistetut arviointimenetelmät, Maija Koikkalainen, KM, psykologiharjoittelija, HUS, Lastenneurologia ja- psykiatria

Keskustelevasta lukemisesta apua lapsen kuullun ymmärtämiseen, Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

Haastava käyttäytyminen – toimivia käytänteitä arkeen, Tero Kujala, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

Toiminnanohjauksen arviointi ja kehityksen tukeminen, Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmis

Hahmottamisen kuntoutus, Pekka Räsänen, PsL, vastaava tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi,
Suvi Ylönen, projektitutkija, Niilo Mäki Instituutti

CICO -interventio – alustavia tuloksia vaikuttavuudesta, Anne Karhu, KM, erityisopettaja, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Tarkkaavuuden ja työskentelytaitojen harjoittelu koulussa Maltti-menetelmällä – Tuleeko tuloksia ja missä ne näkyvät?,
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, NM I

Opettajien minäpystyvyys ProKouluissa, Olli-Pekka Malinen, KT, vastaava tutkija, NMI

Ekapelin käyttö mobiililaitteella, Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

Tiimit, verkostot ja solmut – Toimiva yhteistyö kasvun ja oppimisen tukena, Marjatta Mikola, kehittämispäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

KPL -menetelmästä ideoita kielellisten taitojen kehittämiseen esi- ja alkuopetuksessa, Tiina Ervelius, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste, Tiina Siiskonen, KT, EO, Ohjaava opettaja