Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä

Hankkeemme tavoitteena on kehittää tulevaisuuden tarpeisiin opetustoimen henkilöstön kokonaisvaltaista osaamista, hyvinvointia ja ammattitaitoa. Se vastaa koulutuspoliittisiin tavoitteisiin ja kentän tarpeisiin. Hanke perustuu laadukkaaseen uusimpaan tutkimustietoon ja toimintamalleihin, joita NMI on ollut mukana kehittämässä ja kouluttamassa pitkäjänteisesti.

Hankkeessa edistetään ja pidetään tärkeänä yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan hyvinvoinnin, osallisuuden ja yksilöllisen osaamisen vahvistamista, koska tehostetun tuen tarve on kaksinkertaistunut vuoden aikana (Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014). Lisäksi hanke pyrkii kolmiportaisen tuen jatkumiseen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti erilaisten siirtymien ja nivelvaiheiden yli.

Hankkeessa on jalkautettu tutkimusperustaisia toimintamalleja, joista osallistujat ovat soveltaneet, kokeilleet ja kehittäneet omien tarpeidensa mukaisia toimintatapoja. Nämä hankkeen tuloksina syntyneet toimintamallit ovat vahvistaneet opetukseen, eriyttämiseen, varhaiseen ja kolmiportaiseen tukeen liittyvää osaamista.

Hankkeessa jalkautettiin tutkimusperustaisia toimintamalleja, joista osallistujat sovelsivat, kokeilivat ja kehittivät omien tarpeidensa mukaisia toimintatapoja. Tuloksina syntyneet toimintamallit vahvistivat luokanhallintaan, opetukseen, eriyttämiseen, varhaiseen ja kolmiportaiseen tukeen liittyvää osaamista. Koulutuksissa syntyneistä arjen toimintamalleista koostettiin yhteenvetoja Moodle- oppimisympäristöön kaikkien osallistujien hyödynnettäväksi. Hankkeesen liittyvistä toimintamalleista tarjottiin OPHn hyvät käytännöt -sivustolle: Oppimisen arvioinnin välineet esi- ja alkuopetukseen.

https://hyvatkaytannot.oph.fi/etusivu/

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäinterventiomallista laadittiin tiivistelmä Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehden verkkosivuille.

Hankkeessa järjestettiin seuraavat koulutukset:

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op Helsinki

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op Oulu

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op Jyväskylä

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op verkkotallenne (JKL:n koulutus)

TYÖRAUHA KAIKILLE- TUKITOIMIA YLÄKOULUJEN TYÖRAUHAONGELMIIN 3 op Helsinki

TYÖRAUHA KAIKILLE- TUKITOIMIA YLÄKOULUJEN TYÖRAUHAONGELMIIN 3 op Tampere

TYÖRAUHA KAIKILLE- TUKITOIMIA YLÄKOULUJEN TYÖRAUHAONGELMIIN 3 op Kokkola

ITSESÄÄTELYTAIDOT JA OPPIMINEN – KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN 3op Helsinki

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op Vaasa

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op Helsinki

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA (3op) Tampere

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op Tampere

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op Kuopio

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI 3op Joensuu

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI 3op Lahti

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI 3op Oulu

MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN JA TEHOSTETUN TUEN TOTEUTTAMINEN 3op Jyväskylä + yksi yhdessä sovittava lähipäivä

KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN PYSTYVYYDEN TUKEMINEN 1op verkkokoulutus

ETSIVÄ-RYHMÄ; LASTEN TOIMINANOHJAAMISEN TUKEMINEN RYHMÄSSÄ 3op Oulu

ETSIVÄ-RYHMÄ; LASTEN TOIMINANOHJAAMISEN TUKEMINEN RYHMÄSSÄ 3op Turku

LUKIMAT-TIETOPALVELUN KÄYTTÖ 1op verkkokoulutus

LUKIMAT-TIETOPALVELUN KÄYTTÖ 1op verkkotallennekoulutus

LUKIMAT: OPPIMISEN SEURANTA JA TULOSTEN ANALYSOINTI VERKOSSA 1op

LUKIMAT: OPPIMISEN SEURANTA JA TULOSTEN ANALYSOINTI VERKOSSA 1op verkkokoulutus

LUKIMAT-TIETOPALVELUKOULUTUS 1op verkkokoulutus

TIETOTEKNIIKKAA ERITYISOPETTAJAN ARJESSA 2op Jyväskylä

TIETOTEKNIIKKAA ERITYISOPETTAJAN ARJESSA 2op Oulu

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA 3op Tampere

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA 3op Helsinki

EKAPELI JA LUKEMAAN OPPIMINEN – TEORIA 1op -verkkoluentotallenne ja suora verkkolähetys

TEKNOLOGIA-AVUSTEISET MENETELMÄT OPPIJOIDEN TUKENA. EKAPELI-KÄYTÄNTÖ –KOULUTUS 1op

TEKNOLOGIA-AVUSTEISET MENETELMÄT OPPIJOIDEN TUKENA. EKAPELI-KÄYTÄNTÖ –KOULUTUS 1op

MATEMAATTISTEN TAITOJEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI 4 op Helsinki

MATEMAATTISTEN TAITOJEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI 4 op Helsinki

KIRJOITTAMISEN VAIKEUDET JA KIRJOITUSTAIDON TUKEMINEN 2 op 1. Helsinki

KIRJOITTAMISEN VAIKEUDET JA KIRJOITUSTAIDON TUKEMINEN 2 op 2. Jyväskylä

SUJUVA LASKUTAITO – YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKUTAIDON SUJUVUUDEN TUKEMINEN 4op Tampere

MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN TUKEMINEN ESI- JA ALKUOPETUSIKÄISILLÄ 1op

SUJUVAKSI LUKIJAKSI – SUJUVAN LUKEMISEN TUKEMINEN 3op Joensuu

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAITOJEN OPPIMISEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA OPPIMISEN SEURANTA OSANA OPETTAJAN PEDAGOGISTA ARVIOINTITYÖTÄ 4op Oulu

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAITOJEN OPPIMISEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA OPPIMISEN SEURANTA OSANA OPETTAJAN PEDAGOGISTA ARVIOINTITYÖTÄ 4op Helsinki

LUKIVAIKEUDET JA TEHOSTETTU TUKI PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 1-6 (5op) Kuopio

LUETUN YMMÄRTÄMISEN TUKEMINEN LUOKILLA 6–9 2op Turku

LUETUN YMMÄRTÄMISEN TUKEMINEN LUOKILLA 6–9 2 op Tampere

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET 2 op, Pori

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET 2op, Oulu

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET 1op, Forssa

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET, 1op Jyväskylä

TIETOA JA KEINOJA LUKEMISEN ja LASKEMISEN TUKEMISEEN KOLMIPORTAISESSA TUESSA 2op Hämeenlinna