Itsesäätely, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Leikitään ja keskitytään (LeKe) – pienten lasten toiminnanohjauksen vahvistaminen

KOHDERYHMÄT: Alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa työskentelevät sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä varhaiskasvatuksen opettajat (lasten ohjaaminen):

Koulutukseen voi osallistua

 1. tiimi, jossa on vähintään yksi vanhempainryhmän ohjaaja (psykologi, perhetyöntekijä) ja yksi lasten ryhmän ohjaaja (esim. varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja, toimintaterapeutti, perhetyöntekijä). Jokaisen tiimin jäsenen tulee ilmoittautua erikseen.
 2. Vanhempainryhmän ohjaaja (psykologi, perhetyöntekijä) yksin

Osallistujat sitoutuvat LeKe perheille-ohjauksen toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN TARKOITUS JA SISÄLLÖT
Leikitään ja keskitytään perheille (LeKe perheille) -interventio on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3–5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkauteen ja keskittymiseen liittyviä pulmia. Vanhempia ohjataan tukemaan lapsen toiminnanohjausta arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmä- tai yksilötapaamiset vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan.

LeKe-intervention tavoitteena on vahvistaa lasten toiminnanohjauksen taitoja ja itsesäätelyä sekä ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista myöhemmissä kehitysvaiheissa. LeKe perheille -interventio pohjautuu NMI:n hankkeissa ja pilottikoulutuksissa kerättyyn soveltuvuustietoon, LeKe-intervention vaikuttavuustutkimukseen sekä aikaisempaan leikkiperustaisista toiminnanohjauksen interventioista (ENGAGE, TEAMS, GAIM) saatuun kansainväliseen tutkimustietoon. Suomalaisessa vaikuttavuustutkimuksessa LeKe-interventioon osallistuneiden lasten tarkkaavuuteen, ylivilkkauteen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat vähenivät ja vaikutukset säilyivät 2kk seurannassa.

LeKe perheille on ensisijaisesti ryhmämuotoinen interventio, mutta 8-viikkoista ohjelmaa on mahdollista soveltaa myös yksittäisten perheiden ohjaamisessa. Koulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä LeKe perheille ohjaajan käsikirjan sekä vanhemmille jaettava työkirjan. LeKe sopii alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten (esim. alueelliset sote-palvelut, yksityiset palveluntarjoajat) varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn työkaluksi. LeKe-toiminnan kautta voidaan myös kehittää terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen rajapintaan käytännön yhteistyötä lapsiperheiden tukemista varten.

KOULUTUKSEN AIKATAULU

Koulutuspäivä 1.

 • Toiminnanohjauksen käsitteet, kehittyminen ja teoriatausta
 • Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät arjessa?
 • Leikki toiminnanohjauksen tukemisen välineenä
 • LeKe perheille -intervention sisältö ja käytännön toteutus
 • Oman ryhmä- tai yksilöohjauksen suunnitelma

Koulutuspäivän jälkeen

 • interventioon osallistuvien perheiden rekrytointi (ryhmässä n. 5 perhettä)
 • LeKe perheille -intervention toteutus

Ohjaustapaamiset 2h, webinaari

Koulutuspäivä 2.

 • Ryhmien tai yksilöohjausten esittely
 • LeKe-interventiosta saatujen kokemusten jakaminen
 • LeKe-toiminnan jatkaminen ja kehittäminen omassa työssä

KOULUTUKSEEN SISÄLTYVÄT MATERIAALI
Ohjaajien käsikirjat
Vanhempien työkirjat
Leikkikuvat
Leikkipäiväkirjat
Osa materiaaleista jaetaan sähköisenä.

KOULUTTAJA
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi


Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, sosiaalitoimen työntekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti, Terveystalo kuntoutuspalvelut


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta