Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta -koulutushankkeen 2021-2022 sisällöt

Osio 1: Viittomakielen omaksuminen, kehitys ja kehityksen arviointi

Viittomakielen omaksuminen ja kehitys (2 op)

KOHDERYHMÄ
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, terapeutit, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin heterogeeninen ja tietoa suomalaisen viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä on saatavilla vielä varsin niukasti. Koulutus antaa tietoa lasten suomalaisen viittomakielen omaksumista ja kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan viittomakielisen varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä, viittomakieltä omaksuvien lasten kaksi- ja monikielisyyttä sekä esitellään VIKKE-hankkeessa laadittuja lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaaleja.
Koulutus tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

TOTEUTUS: 1 toteutuskerta, 18 osallistujaa. Koulutus sisältää kaksi webinaarina toteutettavaa koulutuspäivää.

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi (5 op)

KOHDERYHMÄ
Opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, terapeutit ja psykologit, joilla on riittävä suomalaisen viittomakielen taito

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus antaa pätevyyden lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin VIKKE-hankkeessa kehitettyjen arviointimenetelmien avulla. Koulutuksessa käsitellään kielitaidon arviointia, viittomakieltä omaksuvien lasten kielen omaksumista ja kehitystä sekä tutustutaan viiteen lasten suomalaista viittomakielen kehitystä arvioivaan materiaaliin. Koulutukseen sisältyy luento-opetusta ja työpajatyöskentelyä yhteensä 30 h sekä suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamista käytännössä.
Koulutukseen sisältyy 4 webinaaripäivää sekä suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamista käytännössä opetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen, joka on vähintään 4-vuotias ja jonka kanssa harjoittelevat suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaalin käyttöä ja näin arvioivat hänen suomalaisen viittomakielen kehitystä. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta valitsemansa lapsen arvioinnin toteutuksessa sekä saatujen tulosten tulkinnassa.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

TOTEUTUS
1 toteutuskerta, 18 osallistujaa. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa

Osio 2: Viittomakielen kehityksen tukeminen

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukeminen lapsen arjessa, päiväkodissa ja koulussa (5 op)

KOHDERYHMÄ
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, terapeutit, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Uusi lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen suunnattu opetusmateriaali on suunniteltu ja rakennettu VIKKE-hankkeessa tukemaan lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen kehitystä. Materiaalissa olevien tietopaketin ja pelillisten harjoitusten avulla voidaan tutustuttaa lapsi ja vanhemmat suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomistoon. Materiaali sisältään viittomistoon ja suomalaisen viittomakielen rakenteeseen liittyviä monipuolisia harjoituksia ja pelejä, joita lapsi voi toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä koko perheen kanssa opettajan tai kuntouttajan johdolla. Materiaalia voidaan hyödyntää osana suomalaisen viittomakielen äidinkielen opetusta, perheille suunnattua suomalaisen viittomakielen perheopetusta tai viittomakielisen lapsen kielellistä kuntoutusta.
Koulutuksessa perehdytään lasten viittomakielen omaksumiseen ja kehitykseen, viittomakielen harjoitusmateriaalin sisältöön sekä materiaalin hyödyntämiseen osana lapsen ja perheen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemista. Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä viittomakielen kuntoutusmallin toteuttamista käytännössä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen tai perheen, jonka kanssa harjoittelevat käytännössä viittomakielisen kuntoutusmallin tarjoamien harjoitusten hyödyntämistä osana viittomakielen opetusta tai kielellistä kuntoutusta. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta valitsemansa lapsen tai perheen harjoitusten toteutuksessa.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

TOTEUTUS
1 toteutuskerta, 18 osallistujaa. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa webinaareina ja pienryhmätyöskentelynä.

Viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen tunnistaminen ja kuntoutuksen toteuttaminen (2 op)

KOHDERYHMÄ
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, terapeutit, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin heterogeeninen ja tietoa suomalaisen viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä on saatavilla vielä hyvin niukasti. Tämän vuoksi viittomakieltä omaksuvien lasten kielen kehityksen piirteiden arviointi ja kehityksessä ilmenneiden ongelmien tunnistaminen ja kuntoutus on ollut haastavaa. Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellinen kuntoutus on painottunut lähes pelkästään puhutun kielen kuntoutuksen toteuttamiseen puheterapeuttisin menetelmin. Lisäksi kielen kehityksen ongelmien diagnosointi on toteutettu lähes pelkästään puhutun kielen puolella havaittuihin piirteisiin pohjautuen. Näin riski lasten kielen kehityksen ongelmien ali- ja ylidiagnosointiin on huomattava.

Koulutuksessa perehdytään lasten viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen piirteisiin varhaisesta vuorovaikutuksesta yläkouluikäisiin lapsiin saakka. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja, joilla he pystyvät työssään paremmin tunnistamaan viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen piirteitä myös lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaalia hyödyntäen. Lisäksi koulutuksen tavoitteena opastaa osallistujia lasten viittomakielen kehityksen kuntoutuksen ja kuntouttavan opetuksen toteutukseen sekä sisällön suunnitteluun. Koulutus sisältää kaksi webinaaripäivää.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

TOTEUTUS
1 toteutuskerta, 18 osallistujaa. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa webinaareina.

Osioiden 1. ja 2. tuotokset

Koulutusten yhteydessä työstetään harjoitus- ja opetusmateriaaleja, jotka jaetaan avoimesti NMI:n Vikke-hankkeen sivuilla ja niistä julkaistaan vapaasti jaettava artikkeli myös Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI-Bulletinissa sekä Niilo Mäki Instituutin uutiskirjeessä. Tuotokset julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Osio 3: Monikielisten lasten kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen

Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää ja millä keinoilla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten suomen kielen sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinoja kielikasvatustyössä. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielirikkaan ympäristön luomiseen, lasten kielen kehityksen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen. Lisäksi jaetaan ideoita monikielisten perheiden kanssa työskentelyyn. Päivä sisältää pienryhmissä työskentelyä.

• Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
• Vanhempien tukeminen monikielisten lasten kielikasvatustyössä
• Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
• Sanavaraston kasvun tukeminen ja kielirikkaan ympäristön luominen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)

Koulutus sisältää ennakko- ja välitehtävän ja kaksi koulutuspäivää webinaarina.

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

TOTEUTUS
2 toteutuskertaa 22 hlöä/ryhmä, molemmat toteutukset webinaareina, 4.2. ja 15.3.2022 webinaari ja 22.9. ja 10.11.2022 webinaari.

S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op)

KOHDERYHMÄT
Alakouluikäisten S2-oppilaiden luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita.

  • Kehittyvä kielitaito vai kielellinen vaikeus? Erotusdiagnostiikka S2-oppilaan arvioinnissa
  • Oman äidinkielen tukeminen
  • Monikielisten perheiden tukeminen

Koulutus on kaksipäiväinen ja lähijaksojen välissä tehdään pieni käytännönläheinen tehtävä, jonka avulla voi kukin voi kehittää omia opetuskäytäntöjään. Lisäksi tehdään pieni arviointiin liittyvä ennakkotehtävä, jonka avulla pohditaan arvioinnin erotusdiagnostiikkaa käytännössä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Salla-Maaria Suuriniemi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

TOTEUTUS
2 toteutuskertaa 22 hlöä/ryhmä, molemmat toteutukset webinaareina, 15.2. ja 13.4.2022 webinaari

Osion 3. tuotokset

Koulutuksista tuotetaan sisältökoosteet koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.
Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Osio 4: Vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen tukeminen

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen 3 op

KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstö

KOULUTUSSISÄLLÖT
Kielen kehityksen vaiheet/ kehityksellinen kielihäiriö
Miten kielihäiriö näkyy? esimerkkejä ja avauksia, huolen herääminen ja mitä sitten tehdään
Luki-valmiudet, työkaluja ja välineitä
vinkit kontaktiin, kommunikaatioon: punaisen langan löytyminen lapsesta
vinkit opetustilanteisiin: käsitekartat, kuvien käyttö, käsitteiden aukaiseminen, tehtävätyypit, tehtävätyyppien harkinta: selkeä struktuuri
Vaihtoehtoiset menetelmät ja tukikeinot: kuvat, viittomat, jne.
Ymmärrys puuttuu – kenen ongelma se on? tapausten kuvaus
Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Anu Pakkanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

TOTEUTUS
29.9., 2.11. ja 8.12.2021, yritetiin järjestää Savonlinnassa, jouduttiin muuttamaan webinaariksi.

Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op)

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan 4−6 -vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen tukemiseen ja ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa esitellään päiväkodin varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien yhteiseen käyttöön kehitettyä Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelmaa, Jänistarinoita.
Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
Kuullun ymmärtäminen siltana luetun ymmärtämiseen
Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus lukutilanteessa
Kuullun ymmärtämisen ja toiminnanohjauksellisten taitojen harjoitteleminen lukutilanteissa
Keskusteleva lukeminen ja tarinan käsittelemisen menetelmät
Lukemisvuorovaikutuksen havainnointi ja kehittäminen
Jänistarinat-ohjelmasta tehostetun tuen malli varhaiskasvatuksen tarpeisiin
Jänistarinat-ohjelmasta tukea päiväkodin kasvattajayhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen
Jänistarinat-ohjelmasta tukea varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyön kehittämiseen
Jänistarinat-ohjelmaan liittynyt interventiotutkimus
Koulutus sisältää ennen koulutuspäivää katsottavan luentotallenteen (1h), ennakkotehtävänä keskustelevan lukemisen tehtävän sekä koulutuspäivän.

KOULUTTAJA
Kajamies Anu, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto

TOTEUTUS
2 toteutuskerta 22 osallistujaa/ryhmä, 10.11.2022 webinaari ja 23.8.2022 Helsinki

Tuotokset

Koulutusosio 1 & 2

Tietoa lasten viittomakielen kehityksestä

Osioiden 1 ja 2 koulutusten sisällöt ovat löydettävissä ja hyödynnettävissä tietopankissa osoitteessa https://vikke.nmi.fi/tietopankki/

Sivuilla on tietoa lasten viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä. Voit perehtyä viittomakieltä omaksuvien lasten varhaisen vuorovaikutuksen piirteisiin, viittomavaraston rakentumiseen ja suomalaisen viittomakielen kieliopillisten rakenteiden kehityskulkuun. Sivulla tarjoamme tietoa myös lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnista sekä viittomakieltä käyttävien perheiden moninaisuudesta. Tutustu myös viittomakielisiin lasten loruihin ja sukella mielikuvituksen maailmaan hyödyntäen viittomakielisen kielellisen leikittelyn vinkkejä.
https://aoe.fi/#/materiaali/2985

Viittomakielen kehityksen arviointi

Arviointimateriaalien esittely löytyy VIKKE-hankkeen verkkosivuilla https://vikke.nmi.fi/tietopankki/viittomakielen-omaksuminen-ja-kehityskulku/viittomakielen-kehityksen-arviointi/

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaali on verkkopohjainen työkalu, jolla voidaan arvioida lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä. Työkalu sisältää materiaaleja, joilla voidaan arvioida lasten varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä, tuottavaa ja ymmärtävää viittomavarastoa, suomalaisen viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymmärtämistä ja tuottamista sekä lapsen kerrontataitoja. Lisäksi työkalu sisältää materiaalin, jolla voidaan tarkastella lapsen kieliympäristön piirteitä. Näin materiaalia valmistellessa olemme pyrkineet ottamaan huomioon viittomakieltä omaksuvien lasten moninaisuuden siten, että lasten kielitaitoa pystyttäisi arvioimaan monipuolisesti sekä ymmärtävän että tuottavan kielitaidon puolella lasten kaksi- ja monikielisyys huomioiden. 

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi vaatii arvioijalta monipuolisia taitoja. Edellytyksenä on, että arvioijalla itsellään on riittävä suomalaisen viittomakielen taito ja hänellä on tietoa suomalaisen viittomakielen rakenteesta. Arvioijalla on oltava myös tietoa miten lapsen kielen kehitystä voidaan käytännössä arvioida, miten luodaan arviointitilanne ja miten tuloksia voidaan tulkita. 

Arviointimenetelmät on kehitetty VIKKE-hankkeessa, opetushenkilöstöä on koulutettu arvioinnin periaatteisiin, arviointiin ja arviointimenetelmien käyttöön tässä hankkeessa.

Vapaasti luettava artikkeli Viittomakieliä omaksuvien lasten leksikaalisesta kehityksestä ja sen arviointimenetelmistä on julkaistu:

Auramo, R., Kanto. L. & Lehtonen, M. (2022). Viittomakieltä omaksuvien lasten leksikaalinen kehitys ja sen arviointimenetelmät. Puheterapeuttilehti, 2, 24-25.

Koulutusosio 3

Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa -koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista tuotetiin sisältökooste. Lue sisältökooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/05/Ymmarratko-minua_yhteenveto.pdf

S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen -koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista tuotetaan sisältökooste. Lue sisältökooste täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/06/S2-oppilaiden-kielellisten-taitojen-ja-lukemisen-tukeminen.pdf

Koulutusosio 4

Koulutuksesta Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen tuotetaan sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksessa kokeilluista käytännön sovelluksista. Tutustu sisältökoosteeseen täällä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/04/Kielen-kehityksen-ja-vuorovaikutuksen-tukeminen_sisaltokooste.pdf

Koulutuksista Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä tuotetaan myös jaettavaa materiaalia. Lue yhteenveto täältä: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/04/Lapsen-kuullun-ymmartaminen_Mattinen_yhteenveto_pdf.pdf

https://aoe.fi/#/materiaali/2984