MATEMATIIKAN TAITOIHIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:


LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN TUKEMINEN – NALLEMATIKAN MATKASSA VARHAISMATEMATIIKAN MAAILMAAN

KOHDERYHMÄT Päivähoidon moniammatillinen henkilöstö ja lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä 4–5-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.
• Pienten lasten matemaattisten taitojen kehittyminen
• Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja arvioiminen
• Lapsen ja aikuisen jaettu opetus-oppimisvuorovaikutus päiväkodissa ja kotona
• Varhaismatemaattisista taidoista kohti esiopetuksen matematiikkaa
• Nallematikka-ohjelman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset periaatteet, käytännön menetelmät, toimintamallit ja materiaalit

KOULUTTAJA Aino Mattinen, KT, Niilo Mäki Instituutti


VARHAISTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN JA VARHAISEN LUKUTAIDON ARVIOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT
(varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA
Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki


LUKEMISEN JA LASKEMISEN SUJUVUUDEN VAIKEUDET JA SUJUVUUDEN TUKEMINEN

KOHDERYHMÄ
luokanopettajat, erityisopettajat ja psykologit, jotka työskentelevät 2-6-luokkalaisten lasten parissa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Suomalaislasten luku- ja laskutaito ovat kansainvälisissä vertailututkimuksissa hankkineet mainetta. Siitä huolimatta noin viidellä prosentilla lapsista vaikeudet näissä taidoissa asettavat merkittäviä haasteita oppimiselle. Tutkimus on osoittanut, että lukemisen ja aritmetiikan taitojen oppimisen erityisvaikeudet koskevat usein samoja lapsia. Ongelmien päällekkäistymisen taustatekijät ymmärretään kuitenkin vielä huonosti. Sujumattomuus, eli hitaus, on tyypillinen piirre sekä lukemisen että matematiikan erityisvaikeuksissa, ja voi haitata selvästi oppimista ja menestystä opinnoissa. Taitojen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitetty varsin vähän huomiota, erityisesti näiden ongelmien päällekkäistymistä tutkittaessa.
Koulutuksessa käsitellään lukemisen ja laskemisen sujuvuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä pohditaan keinoja sujuvuuden tukemiseen lapsilla, joilla lukemisen ja laskemisen perustaidot eivät ole automatisoituneet.
Lukutaidon rakentuminen ja lukivaikeus
Laskutaidon kehittyminen ja matemaattiset oppimisvaikeudet
Lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksien päällekkäistymisestä
Mitä tiedämme laskemisen ja lukemisen sujuvuuden tukemisesta?

KOULUTTAJAT
Tuire Koponen, PsT, yliopistontutkija, Jyväskylän yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, psykologi, kuntoutusyksikkö Nekku ja tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto


KEINOJA MATIKAN TAITOJEN TUKEMISEEN PERUSKOULUN ALALUOKILLA

KOHDERYHMÄT
opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


KEINOJA MATIKAN TAITOJEN TUKEMISEEN YLÄKOULUSSA JA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHDERYHMÄT
yläkoulun ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


VÄHENNYSLASKUTAIDON TUKEMINEN – SELKIS!

KOHDERYHMÄT 1-6 luokkien opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuspäivän aikana käydään läpi yleisesti yhteen- ja vähennyslaskutaidon kehitystä, pulmia ja arviointia. Koulutus painottuu vähennyslaskutaidon erityispiirteisiin. Tämän lisäksi tutustutaan vähennyslaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla vähennyslasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa vähennyslaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutus liittyy SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU SUJUVAKSI – SELKIS!

KOHDERYHMÄT 1-2 luokkien opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuspäivän aikana käydään läpi yhteen- ja vähennyslaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laadittuihin SELKIS-harjoitusohjelmiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteen- ja vähennyslasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteen- ja vähennyslaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutuksessa esiteltävät harjoitteet pohjautuvat SELKIS! – yhteenlaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistiin keväällä 2011 sekä SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


YHTEENLASKUTAIDON TEHOSTETTU TUKEMINEN LUOKILLA 1-6

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi perehdytään yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun SELKIS-harjoitemateriaaliin. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1-20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi yhteenlaskutaidon tehostetun tuen toteuttaminen (arviointia ja harjoittelujakso) osana omaa perustyötä tai sen ohella. Tätä varten on toivottavaa, että osallistujalla on mahdollisuus käyttää omaa SELKIS -harjoitemateriaalia. Vaihtoehtoisesti osallistuja voi perehtyä LukiMat -verkkopalvelussa tarjottavaan tietoon ja materiaaliin, ja rakentaa näiden pohjalta vastaavan harjoittelujakson.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


PERUSLASKUTAIDON KEHITYS JA ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN 1–6-LUOKALLA

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto


PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT Alkuopetuksen opettajat ja erityisluokanopettajat, mielellään työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Arviointivälineiden kokeilua käytännössä

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun. Oppimistehtävissä kokeillaan erilaisia arvioinnin tapoja omassa opetusryhmässä.

Koulutus koostuu neljästä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävien tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta