Neuropsykiatriset ongelmat – oppijan kohtaaminen ja ratkaisukeskeinen tuki 2021-2023

Koulutushankkeen sisällöt ja kouluttajat

Osio 1 Kasvun ja kehityksen aivoperustan ymmärtäminen kasvatus- ja opetustyössä

Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (3 op)

KOHDERYHMÄ: Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten koulutus on useimmin joko pedagoginen tai hoiva-alan koulutus. Tietoa lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja ennen kaikkea aivoihin vaikuttamisesta on näissä koulutuspoluissa vielä melko vähän. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää varhaiskasvatukseen.

Aivot ovat yksilöllisin elimemme. Peruskoulussa näkyy selvästi se, että oppilaiden väliset erot ovat suurempia kuin koskaan. Nämä erot johtuvat pääasiallisesti eroista aivoissa. Aivojen todellisuutta ymmärtämällä pystymme räätälöimään oppimista aiempaa enemmän ja vaikuttamaan siten paremmin erilaisiin oppijoihin. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin.

Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista varhaiskasvatuksen aikaikkunassa. Se auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja niiden helpottamista.Koulutukseen liittyvänä tehtävänä osallistujien tulee laatia jälkitehtävänä Aivo-osaamiseen liittyvä vanhemmille suunnattu tiedon jakamisen tapa ja suunnitella sen sisältö. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää ja jälkitehtävä.

KOULUTTAJA: Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää lähiopetusta 4 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäisenä työskentelynä jälkitehtävän ja sen raportoinnin. Yksi toteutuskerta Helsingissä syksylä 2022,  20 osallistujaa. Toteutus 15.-16.9.2022 ja 12.-13.10.2022 Helsinki

Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen opettajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (3 op)

KOHDERYHMÄ: Kaikki perusopetuksessa työskentelevät ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten koulutus on useimmin joko pedagoginen tai hoiva-alan koulutus. Tietoa lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja ennen kaikkea aivoihin vaikuttamisesta on näissä koulutuspoluissa vielä melko vähän. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää opettajien työn tueksi.

Aivot ovat yksilöllisin elimemme. Peruskoulussa näkyy selvästi se, että oppilaiden väliset erot ovat suurempia kuin koskaan. Nämä erot johtuvat pääasiallisesti eroista aivoissa. Aivojen todellisuutta ymmärtämällä pystymme räätälöimään oppimista aiempaa enemmän ja vaikuttamaan siten paremmin erilaisiin oppijoihin. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin.

Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista perusopetuksen aikaikkunassa. Se auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja niiden helpottamista.Koulutukseen liittyvänä tehtävänä osallistujien tulee laatia jälkitehtävänä Aivo-osaamiseen liittyvä vanhemmille suunnattu tiedon jakamisen tapa ja suunnitella sen sisältö. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää ja jälkitehtävä.

KOULUTTAJA: Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää lähiopetusta 4 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäisenä työskentelynä jälkitehtävän ja sen raportoinnin. Yksi toteutuskerta Helsingissä keväällä 2023, 20 osallistujaa. Toteutus: 12.-13.1.2023 ja 2.-3.3.2023 Helsinki

Osio 2 Itsesäätelytaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää verkkoluentotallenteen (noin 6 h) ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) verkkotallenteena sekä oppimistehtävä (tukitoimien suunnittelu ja toteutus) Yksi toteutuskerta verkkotallenteena 10.1. – 10.6.2022, 60 osallistujaa.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op), verkkokoulutus 

KOHDERYHMÄ: Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja sisältää verkkoluentotallenteen ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJA: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) verkkotallenteena sekä oppimistehtävä (tukitoimien suunnittelu ja toteutus) Yksi toteutuskerta verkkokoulutuksena 10.1. – 10.6.2022, 60 osallistujaa.

Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op) 

KOHDERYHMÄ: Erityisopettajat, luokanopettajat, psykologit, lastentarhanopettajat, erityslastentarhanopettajat, kuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Toiminnanohjaus ja itsesäätely ja sen puutteiden ilmeneminen esikoulu- ja kouluiässä
Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys
Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien yhteys kehityksellisiin vaikeuksiin
Toiminnanohjauksen tukeminen ja kuntoutus sekä oppilaan tuen suunnittelu
Koulutuskokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta koulutuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Osallistujat tekevät oppilaiden (esikoululaisten) toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän tukitoimisuunnitelman ja toteuttavat sen omassa työssään. Tämä kannattaa ennakoida koulutukseen osallistuessa.

KOULUTTAJA: Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) sekä ennakkotehtävän ja oppimistehtävän (tukitoimien suunnittelu ja toteutus). Yksi toteutuskerta webinaarina 27.1. (klo 9-13), 17.2. (klo 14-15.30) ja 7.4. (klo 9-15), 20 osallistujaa.

Osio 3 Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen

Keinoja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot tarkkaavuuden pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen tuen tarpeen arviointi sekä tukitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta.
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää sekä case-työskentelyä koulutuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat tarkkaavuuteen ja toiminnanohjauseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA:
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) verkko-ohjausta sekä ennakkotehtävän ja oppimistehtävän (tukitoimien suunnittelu ja toteutus). Yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa: 19.1.2022 ja 23.3.2022 webinaari

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä.

Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.

 • Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
 • Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
 • Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät).

KOULUTTAJA:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävänä Etsivät -ryhmän harjoittelujakso omassa työssä. Yksi toteutuskerta webinaarina, 20 osallistujaa

MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
 • Maltti-kuntoutuksen käytännön toteutus
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Lasten lähiverkoston tukeminen
 • Tukea ryhmän ohjaamiseen

KOULUTTAJA:
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 3 webinaaripäivää (4 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävänä Maltti -ryhmän harjoittelujakso omassa työssä. Yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa. Kolme koulutuspäivää (4x45min/ päivä) + ohjauskeskustelu 15.9. (klo 9-12.15), 6.10.(ohjauskeskustelu 14-15.30), 24.10. (klo 9-12.15), 5.2.2023 (klo 9-12.15)

Osio 4 Stöd för barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (2 sp)

MÅLGRUPP: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

UTBILDARE:
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

1 webinar, 20 deltagare, 13.10.2022 och 19.1.2023

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp) 

MÅLGRUPP: Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:

 • Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
 • Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
 • Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE:
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

1 webinar, 20 deltagare, 10.11.2022

Osio 5 Neuropsykiatrisen oppijan kohtaaminen

Neurospsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö, ADHD:n ja Touretten tukeminen ja kielellisten vaikeuksien tukeminen

KOULUTTAJAT:
Satu Peitso, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sanna Vallenius, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Niko Romo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sekä autismikirjon kokemuskouluttaja, joka osallistuu verkon välityksellä.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 3 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävän. Yksi toteutuskerta Lahdessa, 20 osallistujaa.

Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op) 

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville opettajille ja oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Lisäksi tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen. Lisäksi tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

Koulutus sisältää käytännön esimerkkejä.

KOULUTTAJAT:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja ennakkotehtävän. Yksi toteutuskerta webinaarina 22.9. ja 7.10.2022 ja yksi webinaarina: 22.3. ja 6.4.2022 webinaari, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit


Koulutuksesta Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen tuotetaan sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.

Lisäksi tuotetaan koosteet itsesäätelytaitojen tukemisen perusteista varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Aikaisimmissa hankkeissa on Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä -koulutuksessa koostettu omassa työssä toteutetun harjoittelujakson kokemuksista yhteenveto koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksien tukemisen keskeisimmistä tekijöistä, joita päivitetään tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta. Myös Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttamisesta MALTTI -ryhmässä on koostettu yhteenveto kuntoutuksen ja tehostetun tuen keskeisimmistä tekijöistä aikaisempien koulutushankkeiden koulutuksissa, jota päivitetään tämän hankkeen koulutuksessa syntyneiden tuotosten pohjalta.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/
Materiaaleja pyritään myös julkaisemaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Heinonen Johanna, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, lastentarhanopettaja
Johanna Heinonen työskentelee neuropsykologina Attentio Oy:ssä. Työtehtäviin kuuluvat lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykologiset tutkimukset ja neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilö- ja ryhmätyönohjaus. Johanna Heinonen on työskennellyt pitkään Jyväskylän perheneuvolan ja Niilo Mäki Instituutin ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla, jossa työ keskittyi oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen sekä vanhempien ohjaukseen, koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatioon ja työnohjaukseen. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Johanna on ollut kirjoittamassa Kummi-sarjan julkaisuista Kummi 5:sta, Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma, ja Kummi 8:aa, Maltti Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus. Johanna työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen vaikeuksiin ja niiden tukemiseen.

Husberg Henrik,  speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Isomäki Heli, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus
Isomäki on vaativan erityistason neuropsykologi, psykologian tohtori, neuropsykologian työnohjaajaja hänellä on ADOS II -arvioitsijapätevyys. Heli toimii Luduksessa asiakastyössä, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on kirjoittanut alaan liittyviä kirjoja ja muita julkaisuja.

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Norvapalo on toiminut 24 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismikirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän opetuksensa ja tukemisensa. Koulutuksissa ei asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Norvapalo pyrkii koulutuksissaan tuomaan esiin hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja. Norvapalo toimii myös Autismiliiton puheenjohtajana.

Määttä Sira, PsT, ​neuropsykologian erikoispsykologi
Määttä on ​neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä lasten, ​nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ​ja neuropsykiatristen vaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen.  Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan  esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tällä hetkellä neuropsykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten, nuorten ​ja aikuisten erilaisiin oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin sekä aivovammoihin liittyen.

Paananen Mika, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Mika Paananen on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee tutkijana Niilo Mäki Instituutissa sekä Jyväskylän yliopistossa. Hänellä on myös pitkä kokemus kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.

Peitso Satu, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti.

Romo Niko, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Vallenius Sanna, ohjaava opettaja KM / erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle.