OPH 2019-2020 Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun koulutushankkeen sisällöt

Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun -koulutushankkeen koulutusten kohderyhmät, sisällöt ja kouluttajat löytyvät koulutusosioittain tältä sivulta. Jokaisen koulutusosion lopussa on  kuvattu tarkemmin osioiden tuotokset.

KOULUTUSOSIO 1

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa 3 op

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen työtekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, koulupsykologit

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

1 kertaa 22 osallistujaa

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa 2 op, verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen työtekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, koulupsykologit

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen.

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (noin 6 h) ja oppimistehtävän.

1 kertaa 70 osallistujaa

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa 3 op

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

1 kertaa 22 osallistujaa

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa 2 op verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja sisältää verkkoluentotallenteen ja oppimistehtävän.

1 kertaa 75 osallistujaa

Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille – konsultaatiomalli päiväkoteihin 2 op, verkkoluentotallenne

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivat psykologit

KOULUTTAJA Satu Peitso, PsM, psykologi

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksestä
Katsaus tukitoimiin, jotka suunnattu tarkkaavuushäiriöihin
Konsultaatiomalli tukitoimien suunnittelun apua
Konsultaatiotapaamisten kulku ja sisällöt
Tuen toteuttaminen päiväkodin arjessa
Koulutus sisältää verkkoluentojen lisäksi itsenäisesti toteutettavan luentopäiväkirjan tai vaihtoehtoisena suoritustapana kaksi kysymystä/tehtävää luentojen pohjalta.

1 kertaa 82 osallistujaa

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (2 sp)

MÅLGRUPP Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

2 ggr x 22 deltagare

Hahmotus, työmuisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus – kognitioiden huomioiminen opetuksen arjessa 4 op

KOHDERYHMÄT varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä kognitiivisista haasteista oppimisen pulmien taustalla. Koulutuksessa tarkastellaan lähes kaikkeen toimintaan ja oppimiseen liittyvien yleisten kognitiivisten tekijöiden neurokognitiivisia mekanismeja sekä pulmien tunnistamista oppimisen arjessa. Lisäksi tarkastellaan tutkimustietoa kuntoutusmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta sekä erilaisista erityisopetuksellisista ja muista tukitoimista koulussa. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat tunnistamaan ja erottamaan erilaisten yleisten kognitiivisten tekijöiden vaikutuksia oppimiseen ja tehtäväsuorituksiin sekä yleisemmin lapsen toimintaan ja käyttäytymiseen. Tätä kautta rakennetaan ymmärrystä ja opitaan kohdentamaan paremmin erilaisia tuen muotoja.

KOULUTTAJAT
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Juho Honkasilta, KT, tutkijatohtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

2 kertaa 22 osallistujaa

KEINOJA TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMISEEN  2 op

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot tarkkaavuuden pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen tuen tarpeen arviointi sekä tukitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat tarkkaavuuteen ja toiminnanohjauseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA Johanna Heinonen, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologiaan erikoistuva, PsL, työnohjaaja, Attentio

2 kertaa 22 osallistujaa

MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen 3 op

KOHDERYHMÄT Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina (työpareja 15/koulutuspaikkakunta). Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Maltti –tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3-6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8-11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6-7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
Koulunkäynnin tukeminen
Lasten lähiverkoston tukeminen
Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen

Koulutuksen sisällöt ja tehtävien kuvaus:
1. päivä: tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus, , Maltti-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu
2. koulutuspäivä: työnohjaus, tuki kotiluokassa, vuorovaikutus ryhmässä,
3. koulutuspäivä: työnohjaus, Maltti-ryhmäläisten koulunkäynnin tukeminen/ tukimuotojen suunnittelu jatkossa

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

Työtavat ja laajuus: koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä ja Maltti-ryhmän toteuttamisen.

Työpareja 15/koulutus – 1 kerta

MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Maltti –tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3-6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8-11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6-7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
Lasten lähiverkoston tukeminen
Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen

Koulutuksen sisällöt ja tehtävien kuvaus:
Verkkoluennot: Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa, Maltti-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu, lähiverkoston tukeminen
2. koulutuspäivä: ryhmien toteuttamiseen liittyvien kysymysten ja ongelmien käsittely (työnohjauksellinen tuki)
3. koulutuspäivä: ryhmien toteuttamiseen liittyvien kysymysten ja ongelmien käsittely (työnohjauksellinen tuki)

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja
Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

Työtavat ja laajuus (opintopisteet): 3 op
Koulutus koostuu verkkoluennoista (3×1,5h) ja 4x45min ohjauskeskusteluista verkon välityksellä.

Haetaan 1 kertaa 30 osallistujaa

Fokus – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner (3 sp)

MÅLGRUPP
Personal inom utbildning samt social- och hälsovården, t.ex. skolpsykologer, speciallärare, kuratorer, lärare och skolhälsovårdare, helst i arbetspar. Av deltagarna förutsätts att de förbinder sig att hålla ett träningsprogram under fortbildningens gång. Maltti-träningsprogrammet är ett strukturerat program på 20 gruppträffar under 6-7 månader (i regel 4-6 barn/grupp, i undantagsfall kan en person hålla en mindre grupp) för barn som har svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Träningsprogrammet erbjuder en strukturerad arbetsmodell och innehållet för varje träff beskrivs utförligt.
Programmet riktar sig till 8-11-åringar med en maximal ålderskillnad på 3 år inom gruppen, men går även att tillämpas utanför denna åldersgrupp. I fortbildningen presenterar vi de teoretiska grunderna och går igenom hur träningsprogrammet genomförs i praktiken.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Teoretisk bakgrund
Interventioner och stöd
Maltti-träningsprogrammet i praktiken
Stöd för barnets närmaste nätverk
Utvärdering och reflektion
Deltagarna samlar ihop en egen elevgrupp och genomför med denna Maltti-programmet i sin egen arbetsmiljö och under handledning av Niilo Mäki Institutets utbildare. I samband med interventionen erbjuds också strukturerat stöd till barnets nätverk. Stödet för nätverket går ut på att följa upp och koppla målsättningarna för interventionen till elevens egen klass och till hemmet. Eleverna som deltar i Maltti-grupperna utvärderas innan och efter träningsprogrammet i syfte att studera metodens effektivitet och genomförbarhet.
Fortbildningens innehåll och beskrivning av deltagarnas uppgifter:
1. fortbildningstillfället: Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, träningsprogram för uppmärksamhet och exekutiva färdigheter, att stöda uppmärksamhet och koncentration i klassen, utvärdering av effektivitet och uppföljningsmetoder för träningsprogrammet, att förverkliga en Maltti-grupp, planering av den egna gruppen
2. fortbildningstillfället: Handledning, stöd i elevens egen klass (uppgift), växelverkan inom gruppen, deltagarna definierar målen för sin grupp
3. fortbildningstillfället: Handledning, genomgång av uppgiften från förra gången, hur stöda Maltti-gruppernas elever i skolgången / planering av framtida stödformer, genomgång av uppföljande undersökningar

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

2 ggr x 22 deltagare

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä.

Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.
– Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
– Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
– Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät).
2 toteutuskertaa, 22/ryhmä

Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– lapseen ja ympäristöön liittyviä tarkkaavuusongelmien syitä
– keinoja ymmärtää syitä
– keinoja tukea tarkkaavuusongelmaista lasta yksilöllisesti ja ryhmässä
– intervention toteutus, johon saa ohjausta/palautteen kouluttajalta

Ennakkotehtävä:
– kuvaa lapsen keskeisimmät vaikeudet ja vahvuudet sekä pohdi mahdollisia syitä
– kuvaa tilanne, jossa lapsi toimii parhaiten, ja tilanne, jossa lapsi toimii heikoiten

Jälkitehtävä:
– valitse kohdekäyttäytyminen, johon haluat vaikuttaa
– valitse keinot, joilla tukea lasta onnistumaan
– kuvaa toteutus
– pohdi, mistä oli lapselle hyötyä ja miksi

KOULUTTAJA
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja

1 x 60 osallistujaa

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp)

MÅLGRUPP Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
– Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
– Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
– Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

2 ggr x 22 deltagare

Koulutusosion 1 tuotokset:

Osallistujien oppimispäiväkirjojen pohjalta kootaan yhteenveto hyvistä käytännöistä levottoman lapsen tuen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttamisesta MALTTI -ryhmässä koostetaan yhteenveto kuntoutuksen ja tehostetun tuen keskeisimmistä tekijöistä.

Osallistujien case-tehätävien pohjalta kootaan yhteen hyviä keinoja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen koulussa.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/

KOULUTUSOSIO 2

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1-6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori

KOULUTTAJA Vesa Närhi, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käsitellään tutkimusnäyttöön perustuvat luokan hallinnan keinot, sekä opetellaan soveltamaan niitä osallistujien omissa opetusympäristöissä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivistä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä, oman opetusryhmän käyttäytymisen ongelmien vähentämiseen tähtäävän intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä käsitellään tukitoimien perusteet sekä suunnitellaan tukitoimet, toinen lähiopetuspäivä perustuu osallistujien toteuttamien tukitoimien käsittelyyn ja tukitoimien teoreettisen perustan syventämiseen. Tukitoimien toteuttamiseen liittyy myös niiden vaikuttavuuden arviointi. Koulutuksessa keskeistä on teoreettisen tiedon yhdistäminen käytännön tukitoimikokeiluihin sekä osallistujien kokemusten yhteinen jakaminen.
Koulutus alkaa ennakkotehtävällä noin 4 kouluviikkoa ennen koulutuspäivää. Ennakkotehtävä koostuu sekä opettajan että oppilaiden tekemästä oman luokan työrauhan seurannasta ja ennakkomateriaaliin tutustumisesta. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, mielellään työpareittain.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Verkkokoulutus (n.4,6h) ja Osallistuminen työnohjaukselliseen keskusteluun verkkovälitteisesti (1,5h) ja (1,5h): Ryhmien toteuttamiseen liittyvien kysymysten ja ongelmien käsittely (työnohjauksellinen tuki)

Haetaan 2 kertaa 22 osallistujaa

Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (3 op)

KOHDERYHMÄT Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Check in-Check out (CICO) -toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta.

CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat molempina päivinä klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00

KOULUTTAJA
Anne Karhu, erityisopettaja, KM

Haetaan 4 kertaa 22 osallistujaa

Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) ja verkko

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

Haetaan 2 toteutuskertaa 22hlöä/ryhmä ja 1 toteutuskerta verkkokoulutuksena 60 hlöä/ryhmä

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä 2 op

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, erityisopettajat)

Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

Haetaan 3 toteutuskertaa, 20 hlöä/ryhmä

Tukitoimia ammatillisen koulutuksen työrauhaongelmiin 1 op

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu toisen asteen opettajille, erityisopettajille, opoille sekä opiskelijahuollon edustajille.

Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisten oppilaiden sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käsitellään Työrauha kaikille -toimintamallin perusteita, jolloin osallistujat saavat valmiuksia suunnitella, soveltaa ja toteuttaa Työrauha kaikille -toimintamallia omassa oppilaitoksessaan.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

Haetaan 1 toteutuskertaa, 22 hlöä/ryhmä

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen luokkien 1-6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.

Sisältöteemat:
• Tarkkaavuushäiriö
• Autismikirjon häiriö
• Traumakokemukset
• Ahdistus
• Tukitoimien suunnittelu
• Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

4 toteutuskertaa, 22/ryhmä

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa 2 op

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

KOULUTTAJA Päivi Norvapalo, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

3 toteutuskertaa, 22/ryhmä

Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op)

KOHDERYHMÄT Vuosiluokkien 7-9 aineenopettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Haastavan käyttäytymisen taustatekijöitä Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen Myönteisen vuorovaikutuksen luominen

KOULUTTAJA Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1 toteutuskerta, 22/ryhmä

Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1 op)

KOHDERYHMÄT Vuosiluokkien 7-9 aineenopettajat, erityisopettajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Epäsäännöllisen koulunkäynnin taustatekijöitä Luvattomien poissaolojen seuranta, niihin puuttuminen ja ennaltaehkäisy Ideoita ja malleja koulunkäynnin onnistumiseen

KOULUTTAJA Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
1 toteutuskerta, 22/ryhmä

Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (1 op)

KOHDERYHMÄ Opetustoimen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin ja -taitoihin, ja harjoitellaan niitä humanistiseen psykologiaan pohjautuvan empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu vuorovaikutus on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan. Kokemus haastavuudesta voi liittyä vuorovaikutukseen niin lasten, nuorten, oppilaiden, huoltajien, kollegoiden, esimiesten, vertaisten, kuin perheenjäsenten kanssa. Koulutuksessa
– tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina
– harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja
o havaintojen tekeminen osana rakentavaa ja empaattista vuorovaikutusta
o itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen
o toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen
o konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken
Työtavat:
Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutus työpajamaisena. Kaikki koulutuspäivän harjoitukset mukaan lukien ennakkotehtävä perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.
– Ennakkotehtävä, jonka työstämistä jatketaan koulutuksessa
– Luennointi
– Toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA
Juho Honkasilta, KT, tutkijatohtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta

4 x 22 hlön ryhmää

Koulutusosion 2 tuotokset:

Luodaan tiivistelmä Check in-Check out (CICO) -toimintamallin toteutuksesta käytösongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja toivotun käytöksen tukemiseksi.

Kootaan yhteen osallistujien kokeilemia hyviä  käytänteitä luokanhallinan ja työrauhan tukemiseen.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/

KOULUTUSOSIO 3

Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen päiväkodin ja kodin lukuhetkissä (1 op)

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa paneudutaan 4−6 -vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämisen taitojen havainnoimiseen jatukemiseen lukuhetkissä. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa esitellään päiväkodin varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien yhteiseen käyttöön kehitettyä Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelmaa, Jänistarinoita.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
Tutustuminen Jänistarinat-ohjelmaan
Kuullun ymmärtäminen siltana luetun ymmärtämiseen
Kuullun ymmärtämisen tukeminen keskustelevan lukemisen menetelmällä
Jänistarinat-ohjelman keskeiset periaatteet ja toimintamallit
Havaintoja ja kokemuksia lasten ja varhaiskasvattajien yhteisistä lukuhetkistä
Päiväkodin varhaiskasvattajatiimi ja lasten vanhemmat Jänistarinat-ohjelman
toteuttajina
Jänistarinat-ohjelmaan liittynyt tutkimustoiminta
Jänistarinat-ohjelman vaikutukset lasten kuullun ymmärtämiseen
Lasten ja aikuisten lukemisvuorovaikutuksen havainnointi motivaation ja
optimaalisen tuen näkökulmasta
Lisätietoa Jänistarinoista (linkki kauppaan)

KOULUTTAJA Aino Mattinen, KT, erikoistutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos
3×24 osallistujaa

Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op)

KOHDERYHMÄT Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, psykologi, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

1 x 50 osallistujaa

English is fun or is it? – lukivaikeus englannin opiskelussa (2 op)

KOHDERYHMÄ Alakoulun englanninopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on lukivaikeus? Mitä minun englanninopettajana on aiheesta hyvä tietää?
Miten voin auttaa oppilaitani, joilla on lukemisen pulmia?
Koulutuksessa pääset kurkistamaan OPH:n Kärkihankkeessa ”Kielitaito kuuluu kaikille” tuotettuun uuteen materiaaliin, joka sisältää harjoituksia englannin äännetietoisuuden harjoitteluun. Äännetietoisuuden taidot ovat yksi lukivaikeuden taustataidoista ja puutteet niissä vaikuttaa sekä suomen kielen että englannin kielen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Pääset myös pohtimaan lukivaikeuden näkymistä muuten englannin opiskelussa ja vinkkejä, kuinka voit auttaa oppilaita.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Päivi Poutiainen, FM, englanninopettaja ja erityisopettaja

2 toteutusta, 18/ryhmä

Keinoja lukemisen taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot lukemisen taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Lukutaidon taustataidot ja kehittyminen, Lukutaidon arviointi, seuranta ja tukeminen, Lukemisen ja lukemissujuvuuden vaikeudet, Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä
kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

1 x 22 osallistujaa

Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi, Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä
kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

1 x 22 osallistujaa

Luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukeminen luokilla 6–9 (2 op)

KOHDERYHMÄT 6–9 luokkien erityisopettajat, aineenopettajat ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Jarkko Hautala, PsT, psykologi, akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti

1 x 22 osallistujaa

Sujuva laskutaito – yhteen- ja vähennyslasku sujuvuuden tukeminen vuosiluokilla 2-4 (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käydään läpi peruslaskutaidon sujuvuuden kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla.

KOULUTTAJA Tuire Koponen PsT, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

1 x 60 osallistujaa

Ymmärrätkö minua? Maahanmuuttajalasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op)

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
– Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatustyössä
– Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
– Sanavaraston kasvun tukeminen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)

Materiaaalit: Lukusilta.fi vanhempainopassivusto, Arvaa sana-korttipeli, Jyväskylän oman äidinkielen kerhon materiaalit, Lukuboksien materiaalit.
Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n ja K-S Kulttuurirahaston tuella hankkeissa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen ja Tartu tarinaan.

Koulutuksessa käydään läpi monikielisten lasten kielikehitys vauvaiästä lähtien kouluikään asti. Keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää, ja millä keinolla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinot kielikasvatustyössään. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen ja jaetaan ideoita maahanmuuttajaperheen kanssa työskentelyyn.

Haetaan 3 x 22 hlön ryhmää

S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen (2 op)

KOHDERYHMÄT Alakouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
– Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
– Luetun ymmärtämisen tukemisen periaatteita ja harjoituksia
– Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
– Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, Lukusilta.fi vanhempainopassivuston materiaalit apuna
– Sanaston oppimista pelien avulla, erityisesti Arvaa sana -sananselityspelin hyödyntäminen. Peli on lähetetty ilmaiseksi kaikkiin Suomen alakouluihin keväällä 2018.

Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita. Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen.

Koulutus on kaksipäiväinen ja lähijaksojen välissä tehdään pieni käytännönläheinen tehtävä, jonka avulla voi kukin voi kehittää omia opetuskäytäntöjään.

Haetaan 2 toteutuskertaa, 22/ryhmä

S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen, verkkokoulutus (1 op)

KOHDERYHMÄT Alakouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
-Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
-Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
-Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
-Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, uudistuvan Lukusilta.fi materiaalit apuna
-Sanaston oppimista pelien avulla, lisäksi esittelyssä uusi ilmainen korttipeli

Koulutuksessa kuulet ensimmäisten joukossa,mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita. Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen
Kuinkahan isolle porukalle tätä hakisi?

1 x 80 osallistujaa

Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja opetustaitojen täydennyskoulutus (5–9 lk) 4 op
Kohderyhmä
– 5-6 -luokkien luokanopettajat
– 5-9 -luokkien erityisopettajat
Koulutuksen osallistujilla tulisi olla oma tietokone, tabletti tai vastaava mukana.

Monimuotokoulutuksessa vahvistetaan opettajien perustaitoja matematiikasta sekä sen opettamisesta. Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä sekä kahdenkuukauden mittaisesta verkko-oppimisympäristöön toteutetusta  harjoittelusta, joka sisältää perusopetuksen matematiikan keskeisiä sisältöjä yhdistettynä matematiikan opetuksen taitojen harjoitteluun. Koulutus toteutetaan Niilo Mäki Instituutin ja Tampereen Yliopiston yhteistyönä. Kurssin jälkeen opettajilla on vahvempi oma matemaattisten taitojen hallinta sekä paremmat valmiudet perusopetuksen keskeisten matemaattisten taitojen opettamiseen erityisesti oppilaiden kanssa, joilla on pulmia matematiikan oppimisessaan.

Kouluttajat:
Pia Niemelä, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Jorma Joutsenlahti, lehtori, dosentti, Tampereen yliopisto
Pekka Räsänen, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti
1 x 40 osallistujaa

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki (4 op)

KOHDERYHMÄT 5.-9.luokkien opettajat (luokanopettajat, erityisopettajat, aineenopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Kielen tukeminen
Maahanmuuttajaoppilas koulussa Keskeisimmät suomen kielen piirteet S2-opetuksen näkökulmasta
Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavat järjestelyt Maahanmuuttajaopetukseen soveltuvia mainioita materiaaleja ja menetelmiä

KOULUTTAJAT Tiina Pilbacka-Rönkä, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kristiina Pitkänen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Marja-Sisko Kautto, KM, ohjauspalvelupäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1 x 20 osallistujaa

Varhaisten matemaattisten taitojen ja varhaisen lukutaidon arviointi ja tukeminen 2op

KOHDERYHMÄT (varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT varhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen

KOULUTTAJA Jonna Salminen, KT, LO, EO, tutkija ja erityisluokanopettaja

Haetaan 1 toteutuskerta 22 osallistujaa

Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem (1op)

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
– senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
– identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
– praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB
– åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter

UTBILDARE
Ann-Katrine Risberg, PeM; Pia Vataja, PeM; Laura Plyhm PeM

Fortbildningen förverkligas på hösten 2020 på två orter (Helsingfors och Vasa).
2 x 22 deltagare

Matematiikan opetus ja oppiminen 4 op verkkokurssi

0. Johdanto: mistä kurssissa on kyse

1. Taitojen kehitys ja osaaminen
– Varhaisten matemaattisten taitojen perusta: synnynnäiset valmiudet, tietoinen toiminta ja vuorovaikutus Minna Hannula-Sormunen
– Matemaattisten taitojen kehitys kouluiässä Kaisa Aunola
– Oppilaan matematiikkakuva oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijän Markku S Hannula & Marja E Holm
– Matemaattiset taidot kansainvälisten arviointitutkimusten valossa? Pekka Kupari & Jenna Hiltunen

2. Oppimisvaikeudet
– Matematiikan oppimisvaikeuksien tutkimusperustainen tuki Piia Björn
– Matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi Jarkko Hautamäki
– Matematiikan opetus ja kielellinen erityisvaikeus Tuire Koponen,
– Työmuisti ja matemaattiset taidot Minna Kyttälä & Kaisa Kanerva
– Matematiikan vaikeudet ja nuorten koulutuspolut Johan Korhonen

3. Opetusmenetelmät ja oppimateriaalit
– Geometrinen käsitteenmuodostus oppimisen tutkimuksen kohteena Harry Silfverberg
– Derivaatan ymmärtämiseen tähtäävä oppiminen ja opetus Markus Hähkiöniemi
– Ongelmanratkaisun opettamisesta Henry Leppäaho
– Matemaattisen ajattelun kielentäminen ja siihen ohjaaminen koulussa Jorma Joutsenlahti & Timo Tossavainen
– Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa Seppo Pohjolainen
– Tieto- ja viestintätekniikka matematiikan oppimisessa Harry Silfverberg
– Peruskoulun matematiikan oppikirjat osana oppimateriaalitutkimusta Päivi Perkkilä

4. Opettajan ammatillinen kehitys
– Opettaja mittaajana Jari Metsämuuronen
– Matematiikan opettajien ja opettajaksi opiskelevien matemaattisesta osaamisesta Henry Leppäaho
– Suomalainen matematiikan opettaja Heidi Krzywacki & Päivi Portaankorva-Koivisto

5. Yhteenveto: tulevaisuuden haasteet

100 osallistujaa

Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen (1 op)

KOHDERYHMÄ Varhaiskasvatuksenja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö ja kaikki lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen tunnistamiseen ja tukemiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin 4-5 -vuotiaisiin lapsiin, joille lukujen ja lukumäärien maailma on jäänyt vieraaksi. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
Tutustuminen Nallematikka-ohjelmaan
Nallematikka-ohjelman keskeiset tavoitteet, periaatteet, toimintamallit ja materiaalit
Pienten lasten matemaattisen kehityksen varhaisvaiheet
Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja lapsen oppimista tukevan
ohjausvuorovaikutuksen toteuttaminen
Matemaattista ongelmanratkaisua Nallematikkatuokioilla, leikeissä ja arjen tilanteissa
Yhteistyö varhaiskasvattajatiimin ja lasten vanhempien kanssa
Nallematikka-ohjelmasta saadut kokemukset ja tutkimustulokset
Varhaisen tuen merkitys riskilapsille
Lisätietoa Nallematikasta (linkki kauppaan)

KOULUTTAJA Aino Mattinen, KT, erikoistutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

3 x 24 osallistujaa

Matematiksvårigheter – Kartläggning, stöd och uppföljning 1sp

MÅLGRUPP Klasslärare och speciallärare

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Senaste rönen om matematiksvårigheter
Så kan du främja barns utveckling och lärande och förebygga framtida svårigheter inom matematik hos barn
Att utreda matematiksvårigheter
Framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers engagemang och motivation för matematik

UTBILDARE Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

1 ggr x 22 deltagare

Koulutusosion 3 tuotokset:

Luentunymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemisesta tuotetaan artikkeli Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteen.

Osallistujien case-työskentelyn pohjalta kootaan toimivia keinoja matikan taitojen ja lukemisen taitojen tukemiseen.

Tutkimustiedon ja asiantuntijoiden kokemuksien perusteella voidaan luoda avoin kehittymissuunnitelma maahanmuuttajaoppilaiden kielellisten taitojen kehittämiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on tukea opetustyötä luokissa ja helpottaa paikallisen opetusohjelman suunnittelua kouluissa, joissa opiskelee maahanmuuttajalapsia.

Tiivis videomateriaali varhaisten matemaattisten taitojen tukemisesta.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/

KOULUTUSOSIO 4

Hahmottamisen kuntoutus – tunnistamisesta tukeen 3op

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulun erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Hahmotushäiriöiden ilmeneminen ja tunnistaminen Hahmotushäiriöisen oppilaan tukeminen opetuksessa sekä monialaisen ja perheen merkitys tuen suunnittelun prosessissa

KOULUTTAJAT Marja Lounaskorpi, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Justiina Salmela, ohjaava opettaja, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri Juha Lahti, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja, Niilo Mäki Instituutti Pekka Räsänen, PsL,tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Mentor-koulutus hahmottamisen haasteisiin (3 op)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu yläkoulussa ja toisella asteella työskenteleville asiantuntijoille (opettajat, koulupsykologit, kuraattorit, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat).

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutus antaa valmiudet toimia HAHKU-mentorina hahmottamisen haasteissa esimerkiksi omassa työyhteisössä. Koulutuksessa perehdytään hahmottamisen haasteisiin ja niiden ilmenemiseen sekä mentoroitavan toimintakyvyn tukemiseen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, yksi ryhmä keväällä ja toinen syksyllä 2020.

KOULUTTAJAT
Juha Lahti, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja, Niilo Mäki Instituutti
Mika Minkkinen, FM, matemaattisten aineiden opettaja, Niilo Mäki Instituutti
Pekka Räsänen, PsL,tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Asta Ruodemäki, FM, toimintaterapeutti (AMK), Niilo Mäki Instituutti

2 x 18 henkeä

Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2op)

KOHDERYHMÄT Alakoulun opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluterveydenhoitajat ja ap-/ip -toiminnan ohjaajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Motorisen oppimisen haasteita on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa koululuokassa on arviolta vähintään yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva oppilas. Koulutus antaa uuden opetussuunnitelman perusteiden (OPS2014) edellyttämiä valmiuksia havainnoida ja tunnistaa sellaisia motorisen oppimisen vaikeuksia, joilla voi olla yhteyttä yleisiin oppimisen ongelmiin. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, Ketteräksi-menetelmä). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen kouluympäristössä.
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja/tai kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena, enemmän käytäntöön painottuvana lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta LitT, tutkija, LIKES
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti

HAETAAN 1x 2op kouluympäristöön, max 25 osallistujaa

Motorisen oppimisen vaikeudet varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen työntekijät, esikoulun opettajat ja päivähoidon henkilökunta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa päiväkotiryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin ja arviointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, APM-testistö ja KEMO-testi). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa harjoitellaan motoriikan vaikeuksien tukemista käytännössä, ja annetaan vinkkejä ja ideoita vaikeuksien tukemiseen lapsen arjessa, niin päivähoidossa kuin kotonakin.
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja/tai kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena, enemmän käytäntöön painottuvana lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta LitT, tutkija, LIKES
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti

1 x 2 op kouluympäristöön, max 25 osallistujaa

Motorisen oppimisen vaikeudet (1 op), verkkokoulutus varhaiskasvatukseen

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen työntekijät, esikoulun opettajat ja päivähoidon henkilökunta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa päiväkotiryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T, Ketteräksi-menetelmä). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta LitT, tutkija, LIKES
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM

1 x 60 osallistujaa

Move! -mittauksen soveltaminen liikunnassa tukea tarvitseville oppilaille (1 op) -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT erityisopettajat, liikunnan- ja luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, terveydenhoitajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Move! on uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa oleva 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Jokaisen oppilaan, myös liikunnassa tukea tarvitsevan, tulisi saada tietoa omasta toimintakyvystään Move! -mittausten avulla. Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän osioita voi toteuttaa sovelletusti oppilaan tarpeiden ja opettajan arvion mukaan.
Koulutuksessa perehdytään oppilaan henkilökohtaisen sovelletun lomakkeen käyttämiseen sekä siihen, miten Move! mittausosioita voidaan soveltaa, jos oppilaalla on esimerkiksi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai liikkumisen haasteita.
Jos mittauksen tuloksena on heikko toimintakyky, on koululla hyvä olla toimintamalleja valmiina, miten oppilaan toimintakyvyn kehittymistä voidaan tukea. Koulutuksessa annetaan ideoita oppilaan toimintakyvyn kehittämiseen ja tukemiseen.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitT, tutkija, LIKES
Niko Leppä, LitM, soveltavan liikunnan kouluttaja, terveystiedon opettaja, Jyväskylän kaupunki

1 x 60 osallistujaa

Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa (3op)

KOHDERYHMÄT Koulunkäynninohjaajat, liikunnan-ja luokanopettajat, erityisopettajat, ap-/ip -toiminnan ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Mitä tehdä liikunnasta kieltäytyjien kanssa? Miten rohkaista arkaa, hiljaista tai sulkeutunutta oppilasta? Miten toimia oppilaan kanssa, jolla on käyttäytymisen pulmia?
Koulutus antaa valmiuksia psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimiseen liikunnassa sekä ymmärrystä, mistä lasten psyykkiset oireet voivat johtua. Koulutuksessa käydään läpi myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja lapsen myönteisen minäkuvan vahvistamista käytännöllisten harjoitusten kautta.
• Itsesäätelyn pulmat (kognitiivinen säätely, tunteiden säätely ja käyttäytymisen säätely) ja niiden heijastuminen tunne-elämään.
• Tunne-elämän ongelmien heijastuminen oppimiseen-käyttäytymiseen.
• Tarkkaavuushäiriö
• Toiminnanohjauksen vaikeudet
• Ahdistuneisuus
• Tukitoimet, kun ilmenee psykiatrisia ongelmia ja oppimisvaikeutta
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa
• Myönteisen minäkuvan vahvistaminen liikunnan avulla
Koulutus koostuu kolmesta kontaktipäivästä (joihin osaan on mahdollisuus osallistua myös verkkovälitteisesti). Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä.

KOULUTTAJAT
Elina Hakkarainen, psykologi, PsT,
Marjo Rantalainen, Liikuntatieteiden tohtori, LitT, Työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry
Piritta Asunta LitT, tutkija, LIKES

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Koulutusosion 4 tuotokset:

Kootaan yhteen hyviä käytäntöjä hahmotushäiriöisen oppilaan tukemisen.

Koostetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/

KOULUTUSOSIO 5

Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (1 op) verkkokoulutustallenne,

KOHDERYHMÄT Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
• Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
• Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
• Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
• Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia.

KOULUTTAJA Riikka Heikkilä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja kuntoutusyksikkö Nekku

1 toteutuskerta 60 osallistujaa

Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (3 op),

KOHDERYHMÄT Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
• Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
• Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
• Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
• Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vedetään yhteen oppimiskokemuksia sekä vaihdetaan ajatuksia hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi. Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, psykologi, kuntoutusyksikkö Nekku ja tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti

2 toteutuskerta 22 osallistujaa

Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa (2 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Perusohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen erityisopettajan arjessa, mm: – Taulukkolaskentaohjelman käyttö dokumentoinnissa ja tilastoinnissa – Esitysgrafiikan (esim. Powerpoint) hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa, esim. väläytyskortit. – Tekstinkäsittelyohjelman hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa tekstinkäsittelyohjelmalla.
• Valmistettujen materiaalien käyttöönotto arjessa erityisopettajana (sisältää etätehtävän) ja materiaalien jatkojalostaminen.
• Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan kurssilaisten toiveita käsiteltävistä teemoista

Haluatko mahdollisuuden rauhassa perehtyä ja harjoitella tietotekniikan hyödyntämistä työssäsi erityisopettajana? Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön vinkkejä, joiden avulla voit ottaa tvt:n mukaan opetukseesi. Koulutus toteutetaan oman koneesi perusohjelmistoilla. Sinulla on kahden päivän ajan tilaisuus syventää osaamistasi ja harjoitella ajan kanssa.

Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä tutustutaan perusohjelmien ominaisuuksiin ja valmistetaan materiaaleja, joita kokeillaan oppilaiden kanssa arjessa. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista. Perusohjelmien käyttöä lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Saat myös rohkeutta ja uskallusta kokeilla ohjelmien käyttöä sekä omassa työssäsi että oppilaiden kanssa. Koulutusta vetää kaksi ohjaajaa, joten saat yksilöllistä ohjausta koulutuksen aikana.

Koulutus toteutetaan osallistujien omilla tietokoneilla (tablet-tietokone ei riitä). Tietokoneessa pitää olla ohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan (esimerkiksi Microsoft Word, Excel ja Powerpoint). Lisäksi tietokoneessa täytyy olla mahdollisuus liittyä langattomaan verkkoon. Myös mahdollisuus asentaa ohjelmia tai vähintäänkin tallennusoikeus koneelle tarvitaan. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa omaa konetta ja hiirtä mukaan koulutukseen, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä, järjestämme varakoneen.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, EO, LO, yliopistonopettaja
Marika Peltonen, FM, yliopistonopettaja

1 toteutuskerta, 22/ryhmä

Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa – kertauksen kautta mestariksi 1op

KOHDERYHMÄ Peruskoulun erityisopettajat, osallistuja on käynyt NMI:n maksullisen tai OPH-rahoitteisen Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa -koulutuksen vuosina 2014-2018.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo käynyt NMI:n Tietotekniikkaa erityisopettajille -koulutuksen. Tässä koulutuksessa syvennetään osaamista perusohjelmien (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta sekä esitysgrafiikka) käytössä. Valmistetaan uusia materiaaleja ja hiotaan taitoja varmemmaksi.

Koulutettavat vastaavat etukäteen alkukyselyyn, jossa kartoitetaan osallistujien toiveita. Peruskurssista tuttuun tyyliin paikalla on kaksi ohjaajaa, joten pienryhmiin jakaminen ja yksilöllinen huomiointi onnistuu. Tervetuloa oppimaan ja onnistumaan!

Huomaathan, että koulutus toteutetaan osallistujien omilla tietokoneilla (tablet-tietokone ei tässä koulutuksessa riitä). Muistathan ottaa mukaan myös hiiren. Tietokoneessa pitää olla ohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan (esimerkiksi Microsoft Word, Excel ja Powerpoint). Lisäksi tietokoneessa täytyy olla mahdollisuus liittyä langattomaan verkkoon. Myös mahdollisuus asentaa ohjelmia tai vähintäänkin tallennusoikeus koneelle tarvitaan.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa omaa konetta mukaan koulutukseen, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä, niin järjestämme varakoneen.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Marika Peltonen, FM, yliopistonopettaja
Haetaan 1 toteutuskertaa, 22/ryhmä

Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia – suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin? (2 op)

KOHDERYHMÄT yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja psykologit

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät aikuisuudessa ja miten oppimisvaikeuksien merkitykset omassa elämässä koetaan. Lisäksi tarkastellaan niitä sekä suojaavia että riskitekijöitä mitä on löydettävissä oppimisvaikeuksisen lapsuudesta ja nuoruudesta ja jotka heijastuvat myös aikuiselämään. Ryhmätyöskentelyn avulla pohditaan, miten omassa työssä yläkoulussa ja toisella asteella voi vahvistaa suojaavia tekijöitä ja suotuisaa kehityskulkua aikuiseksi.
Hahmotusvaikeudet elämänkulussa ja hahmotusvaikeuksille annetut merkitykset omassa elämässä
Lukivaikeus ja hyvinvointi kouluvuosien jälkeen
Oppimisvaikeustutkimuksissa lapsena käyneiden aikuisten kouluttautuminen, työllisyys ja yleinen hyvinvointi
Mikä vaikuttaa oppimisvaikeustaustaisen suotuisaan kehitykseen ja hyvinvointiin?
Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtävä ja jälkipohdinta.

2toteutuskertaa 20 osallistujaa/ryhmä

Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen opettajat (ala- ja yläkoulu), vähintään 3 opettajaa/koulu

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuspäivästä sekä koulutuspäivien välissä toteutettavasta välitehtävästä. Kullekin osallistuvalle koululle perustetaan yksi tai useampi 3-6 opettajan muodostama Lesson Study –tiimi, joissa opettajat yhdessä kehittävät koulunsa opetusta sekä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhteisopettajuutta ja joustavia ryhmittelyjä hyödyntäen.

Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, erilaisiin strukturoinnin ja eriyttämisen menetelmiin sekä joustaviin ryhmittelyihin. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat tuen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä samanaikais- ja yhteisopettajuuden sekä joustavien ryhmittelyiden keinoin. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea käytännön tasolla opettajien työtä ja toteuttaa yhteisopettajuuden suunnittelua ja sen toteutusta osana koulutusta ja varattu aikaa oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista perusopetuksen yhteisopetusmalleista sekä erilaisia työskentelytapoja.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, EduClusterFinland
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Muuramen Mäkelänmäen koulu

2 toteutuskertaa 20 osallistujaa/ryhmä

Opiskelun ja motivaation tuki perusasteelta toiselle asteelle (2 op)

KOHDERYHMÄT Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opettajat sekä opiskelijahuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota yläkoulussa ja toisella asteella. Perusnäkökulmana koulutuksessa on opiskelumotivaation ja koulunkäynnin tukeminen sosiaalista ympäristöä muokkaamalla.
Ensimmäinen koulutuspäivä toteutetaan lähiopetuksena: motivaation perusulottuvuudet ja rakentuminen, motivaation tukeminen ja opettajan keinot sen tukemiseksi
Toinen koulutuspäivä toteutetaan verkkokoulutuksena: motivaatio ja käyttäytyminen kehityspsykologisesta näkökulmasta, tutkimustuloksia ja koulutuksen välitehtävien käsittely.
Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja välitehtävän. Ennakkotehtävänä tehdään lyhyt pohdinta aiheesta: Miten oma toimintani vaikuttaa opiskelijoiden käyttäytymiseen? Osallistujat valitsevat välitehtävää varten jo ennen ensimmäistä koulutuspäivää opiskelijan/opiskelijat, joille aikovat koulutuksen aikana suunnitella ja toteuttaa motivaation ja opiskelun tukemiseen liittyviä tukitoimia. Toisena päivänä myös arvioidaan näiden tukitoimien onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

KOULUTTAJAT
Sami Määttä, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

1 toteutuskerta 22 osallistujaa

Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä 2 op

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen opettajat, luokanopettajat, erityisopettajat ja erityisluokanopettajat kouluasteeseen katsomatta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa perehdytään strukturoinnin ja eriyttämisen perusteisiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen eri kouluasteiden opettajien työssä niin yleis- kuin erityisopetuksessakin. Koulutus tarjoaa monipuolisesti sovellettavaa tutkimustietoa strukturoinnin ja eriyttämisen pääperiaatteista sekä käytännön sovellusmahdollisuuksia. Nämä tukikeinot auttavat opettajaa kohtaamaan moninaiset opetusryhmät erilaisine tarpeineen. Koulutuksessa huomioidaan myös yhteis- tai samanaikaisopettajuuden avulla toteutettavat tukitoimet, kuten joustava ryhmittely. Olennainen osa koulutusta on omien työskentelytapojen kehittäminen yksilö- tai pienryhmätyöskentelynä.

KOULUTTAJA Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

1 toteutuskerta 22 osallistujaa

Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuuriin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä (2 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Monialainen yhteistyö vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan ympärillä Oppilashuolto perhe- ja verkostotyön koordinoijana Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus haastavissa tilanteissa Palaverikäytännöt terveyspalveluiden näkökulmasta Hyvät käytänteet kouluissa ja kunnissa

KOULUTTAJAT Merja Koivisto KM,eo,ohjaava opettaja tai toinen ohjaava opettaja, joka on alan asiantuntija Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti Tea Alarmo, psykologi, perheterapeutti

1 toteutuskerta 22 osallistujaa

Yläkouluikäisten nuorten oppimisen vaikeudet ja tukeminen (1 op)

KOHDERYHMÄT Aineenopettajat

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, (veo) Niilo Mäki Instituutti
Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi oppimisvaikeuksiin liittyviä tekijöitä, joita nuori kohtaa opinnoissaan ja kouluympäristössään. Tarkastelemme erityisesti hahmotusvaikeuksien ilmenemistä ja lukivaikeuksia sekä käymme tarkemmin läpi luetun ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen strategioita. Tämän lisäksi käydään lyhyesti läpi matematiikkaan, motoriikkaan, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä oppimisen vaikeuksia ja tukemisen keinoja. Käsittelemme myös oppimisvaikeuksien seurannaisvaikutuksia ja niiltä suojaavia tekijöitä, esimerkiksi motivaatiota ja minäpystyvyyttä tukemalla. Esittelemme eriyttämisen ja ryhmänhallinnan keinoja aineenopetuksessa. Koulutuspäivään sisältyy pienryhmätyöskentelyä, jossa keskustelemme siitä, miten koulutuksessa esille tullutta tutkimustietoa voidaan yhdistää osallistujien omaan käytännön työhön.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtävä ja jälkipohdinta.

2 x 22 henkilön ryhmä

Oppimisvaikeudet lukiossa – verkkokoulutus 2op

KOHDERYHMÄT Lukio-opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Sami Määttä, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti
Pekka Räsänen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa perehdytään erilaisten oppimisvaikeuksien tukemiseen, eriyttämiseen sekä motivaatioon lukio-opetuksen näkökulmasta.
Koulutuksessa perehdytään
• luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen ja nettilukutaidon tukemiseen
• hahmottamisen pulmiin
• matemaattisiin oppimisvaikeuksia sekä heikkojen matemaattisten taitojen tukemiseen lukioikäisillä
• maahanmuuttajaoppilaiden matematiikan taitojen tukemiseen
• ryhmänhallintaan ja eriyttämiseen lukiossa

Lisäksi koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota. Lopuksi perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu sekä tarkastellaan suojaavia tekijöitä.

1 x 60 osallistujaa

Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arviointi ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille (1 op)

KOHDERYHMÄT Koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa tutustutaan tutkimustietoon toisella kielellä oppijoiden kognitiivisesta ja oppimisvaikeuksien arvioinnista, tarkastellaan Suomessa käytettävissä olevien lasten arviointivälineiden soveltuvuutta kielellis-kulttuurisesti erilaisten lasten arviointiin sekä perehdytään kokonaisvaltaiseen kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnin lähestymistapaan ja sen soveltamiseen maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioinnissa.

KOULUTTAJA
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 1 kertaa, ryhmäkoko 22/ryhmä

Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT
Työpaja A) varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen opettajille ja erityisopettajille
Työpaja B) 3–6 luokkien opettajille ja erityisopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita -koulutuksessa tutustutaan sanataidekasvatuksen menetelmiin ja tavoitteisiin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja opettamisen tukena. Koulutuksessa kurkistetaan uusimpaan lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja sen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa innostavasti ja monipuolisesti. Tavoitteena on tutustua sanataiteen eri sovelluksiin, kielen oppimisen ja liikkeen yhdistämiseen, kirjoittamisen pelillistämiseen sekä vuorovaikutuksen tukemiseen sanataiteen keinoin. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimismotivaatioon. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja oppimistehtävästä.

KOULUTTAJAT
Elina Mäkinen, projektisuunnittelija, LUKILOKI-hanke, Jyväskylän yliopisto
Suvi Ylönen, KM, YTM, (veo) Niilo Mäki Instituutti

Koulutus toistetaan 2 kertaa, ryhmäkoko 22/työpaja

Koulutusosion 5 tuotokset:

Kootaan yhteen hyviä käytänteitä yhteisopettajuuden toteuttamiseen.

Tuotetaan artikkeli Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehteen teemasta: Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia – Suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/