Oppimisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki erilaisille oppijoille 2016-2017

Tavoitteena on tukea tulevaisuuden oppimisen mahdollistajien yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää kokonaisvaltaista osaamista, kestävää hyvinvointia ja uudenlaista pedagogista ajattelua uudenlaisissa oppimisympäristöissä. Hanke tukee elinikäistä oppimista yhteisön sekä yksilön tarpeet huomioiden sekä vastaa koulutuspoliittisiin tavoitteisiin. Hanke keskittyy ohjauksellisten työtapojen ja tukitoimien suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta varhaiset tukitoimet siirtyisivät pysyvästi osaksi varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilashuollon toimintaa. Toteutuksessa hyödynnämme TVT:aa. Tarvelähtöisyys perustuu kentän toiveisiin, OPS-työhön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän nopeaan kasvuun. Tutkimusperustaiset koulutukset tarjoavat opetustoimen henkilöstön käyttöön toimintamalleja, joilla voidaan kehittää suunnitellusti pedagogista ja ammatillista osaamista eri sidosryhmät mukaan ottaen.

Hankkeeseen liittyivät koulutukset

Kasvun ja oppimisen varhainen tuki

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön laaja-alaista osaamista, pedagogisten työtapojen ja toimintakulttuurin kehittämistä ja kykyä tukea lasten toimijuutta ja osallisuutta varhaisen tuen keinoin. Koulutukset perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon.

Koulutusten teemat:

Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen – nallematikan matkassa varhaismatematiikan maailmaan 1op

Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä 1op

Motorisen oppimisen vaikeudet 2op ja 1 op

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa 3 op

Kasvu ja kasvatus – Kaskas-ryhmätoimintamallista tukea laadukkaaseen varhaiskasvatukseen 3op

Koulutukset sisältävät  luentomuotoisia lähiopetuspäiviä, verkkotyöskentelyä, konsultatiivista pienryhmätyöskentelyä ja työnohajuksellisia oppimistehtäviä liittyen työyhteisön arjen toimintatapojen kehittämiseen.

Kohderyhmät varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen moniammatillinen henkilöstö

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – toiminnanohjaus, itsesäätely ja työrauha

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

Edistetään koulurauhaa tukemalla opetushenkilöstön ryhmänhallintataitoja ja tarjoamalla välineitä opiskeluhuoltoon ja tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, itsesäätelyn ja hahmottamisen tukemiseen.

Etsivä-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä 3op

Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttaminen 3 op ja verkkokoulutuksena 3op

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa – tunnistaminen ja tehostettu, yksilöllistetty tuki 3op

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa 3op

Check in-check out – tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä 3op

Itsesäätelytaidot ja oppiminen –  kehitys, haasteet ja tukeminen 3 op

Hahmottamisen kuntoutus – tunnistamisesta tukeen 2 op

Lähiopetuspäiviä, verkkotyöskentelyä, konsultatiivista pienryhmätyöskentelyä ja työnohajuksellisia oppimistehtäviä liittyen työyhteisön arjen toimintatapojen kehittämiseen.

Kohderyhmät perusopetuksen moniammatillinen henkilöstö

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – lukeminen ja TVT

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

Vahvistetaan perusopetuksen henkilöstön valmiuksia tukea yksilöllisesti oppilaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä tukea TVT:n hyödyntämistä oppimisen arvioinnin ja tukemisen välineenä.

Sujuvan lukemisen tukeminen luokilla 2-6 3 op

Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen oppimisen arviointi, tukeminen ja oppimisen seuranta osana opettajan pedagogista arviointityötä 4op

Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa 2op

Ekapelin arviointimenetelmät ja niiden käyttö opetuksen tukena 1op

Lukemisen sujuvuuden harjoittelun tukeminen Ekapelin avulla 1op

Teknologia-avusteiset menetelmät oppijoiden tukena 1 op

Lukimat: oppimisen seuranta ja tulosten analysointi verkossa 1 op

Ohjelmoinnin opettamisen pedagogiikka – pelillistettyä ohjelmoinnin opettamista 1 op

Lähiopetuspäiviä, verkkotyöskentelyä, konsultatiivista pienryhmätyöskentelyä ja työnohajuksellisia oppimistehtäviä liittyen työyhteisön arjen toimintatapojen kehittämiseen.

Kohderyhmät perusopetuksen moniammatillinen henkilöstö

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki – matematiikka, motoriikka ja komorbiditeetti

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

Vahvistetaan perusopetuksen henkilöstön valmiuksia tukea yksilöllisesti oppilaan matematiikan ja motoriikan taitoja sekä huomioida opetuksessa oppilaat, joilla oppimisvaikeudet päällekäistyvät.

Matematiikan oppimisvaikeusriskin tunnistaminen, varhaisten perustaitojen arviointi, tukeminen ja tuen vaikuttavuuden seuranta 2op

Yhteen- ja vähennyslaskutaidon sujuvuuden tukeminen luokilla 2-4, 4 op

Matematiikan perustaitojen tukeminen esi- ja alkuopetusikäisillä 1 op

Motorisen oppimisen vaikeudet 1op ja 2op

Keinoja tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, lukemisen ja matikan taitojen tukemiseen 3op

Päällekäistyneet oppimisvaikeudet 1op ja 3op

Lähiopetuspäiviä, verkkotyöskentelyä, konsultatiivista pienryhmätyöskentelyä ja työnohajuksellisia oppimistehtäviä liittyen työyhteisön arjen toimintatapojen kehittämiseen.

Kohderyhmät perusopetuksen moniammatillinen henkilöstö

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten oppiminen ja opetus

Vahvistetaan opettajien valmiuksia tukea maahanmuuttaja oppilaiden kielellisiä ja matemaattisia taitoja sekä kohdata traumatisoituneita lapsia opetustyössä, mikä tukee maahanmuuttaja oppilaan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajalasten lukemisen ja matemaattisten vaikeuksien tunnistaminen ja tuki 1op: A)Matematiikan perustaitojen oppimisen monikulttuurinen arviointi, MoniMat-välineet

B)Maahanmuuttajalasten suomen kielen lukemaan oppimisen tukeminen tietoverkkovälitteisesti

S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen 1op

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki luokilla 5-9, 4 op

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa 1op

Maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arviointi ja yksilöllisen tuen suunnittelu koulupsykologeille 1op

Lähiopetuspäiviä, verkkotyöskentelyä, konsultatiivista ja toiminnallista pienryhmätyöskentelyä ja työnohajuksellisia oppimistehtäviä liittyen työyhteisön arjen toimintatapojen kehittämiseen.

Kohderyhmät Maahanmuuttajalasten kanssa työskentelevä opetustoimen moniammatillinen henkilöstö