Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan

Täydennyskoulutushankkeessa kehitettiin oppilaitosten hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista lisäämällä opetus‐ ja ohjaushenkilöstön menetelmäosaamista sekä
kehitämällä osallisuutta, yksilöllisyyttä ja motivaatiota tukevia pedagogisia toimintamalleja. Hankkeen koulutuksissa selkeytettiin eri toimijoiden rooleja yhteisöllisessä ja yksilöllisessä opiskeluhuollossa ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. Hanke toteutettiin JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun, Niilo Mäki Instituutin sekä Bovallius ammattiopiston yhteistyönä.

Hankkeeseen sisältyivät Niilo Mäki Instituutin koulutukset:

OPH: MOTIVAATION JA OPISKELUN TUKEMINEN – MIKSI NORMAALISTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ PITÄISI PALKITA? (2 op)

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opettajat sekä opiskelijahuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarjottiin tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esiteltiin mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota yläkoulussa ja toisella asteella. Perusnäkökulmana koulutuksessa oli opiskelumotivaation ja koulunkäynnin tukeminen sosiaalista ympäristöä muokkaamalla.
Ensimmäinen koulutuspäivä toteutettiin lähiopetuksena: motivaation perusulottuvuudet ja rakentuminen, motivaation tukeminen ja opettajan keinot sen tukemiseksi
Toinen koulutuspäivä toteutettiin verkkokoulutuksena: motivaatio ja käyttäytyminen kehityspsykologisesta näkökulmasta, tutkimustuloksia ja koulutuksen välitehtävien käsittely.
Koulutus sisälsi ennakkotehtävän ja välitehtävän. Ennakkotehtävänä tehtiin lyhyt pohdinta aiheesta: Miten oma toimintani vaikuttaa opiskelijoiden käyttäytymiseen? Osallistujat valitsivat välitehtävää varten jo ennen ensimmäistä koulutuspäivää opiskelijan/opiskelijat, joille aikoivat koulutuksen aikana suunnitella ja toteuttaa motivaation ja opiskelun tukemiseen liittyviä tukitoimia. Toisena päivänä myös arvioitiin näiden tukitoimien onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

KOULUTTAJAT
Sami Määttä, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Iines Palmu, KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Niilo Mäki Instituutti

MITEN VOIT TUKEA NUORTA, JOLLA ON OPPIMISVAIKEUKSIA – SUOJAAVIEN TEKIJÖIDEN VAHVISTAMINEN KOULUN KEINOIN? (1op)

KOHDERYHMÄT
yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdyttiin tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät aikuisuudessa ja miten oppimisvaikeuksien merkitykset omassa elämässä koetaan. Lisäksi tarkasteltiin niitä sekä suojaavia että riskitekijöitä mitä on löydettävissä oppimisvaikeuksisen lapsuudesta ja nuoruudesta ja jotka heijastuvat myös aikuiselämään. Ryhmätyöskentelyn avulla pohdittiin, miten omassa työssä yläkoulussa ja toisella asteella voi vahvistaa suojaavia tekijöitä ja suotuisaa kehityskulkua aikuiseksi.
Hahmotusvaikeudet elämänkulussa ja hahmotusvaikeuksille annetut merkitykset omassa elämässä
Lukivaikeus ja hyvinvointi kouluvuosien jälkeen
Oppimisvaikeustutkimuksissa lapsena käyneiden aikuisten kouluttautuminen, työllisyys ja yleinen hyvinvointi
Mikä vaikuttaa oppimisvaikeustaustaisen suotuisaan kehitykseen ja hyvinvointiin?
Koulutukseen sisältyi lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtävä ja jälkipohdinta.

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto