KIRJOITTAJAKUTSU

Vammaistutkimuksen teemanumero Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin -lehdessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen kontekstien vammaistutkimuksellinen tarkastelu

Tässä teemanumerossa tarkastellaan oppimisvaikeuksiin, vammaan, vammaisuuteen, sairauteen ja oireyhtymiin liittyviä ilmiöitä varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen näkökulmasta käsin. Vammaistutkimus on monitieteinen ala, joka kyseenalaistaa kehoihin ja mieliin liitetyt kulttuuriset normit ja tutkii yhteiskunnallisia, historiallisia ja kulttuurisia kehyksiä, jotka ovat määrittäneet ja säädelleet kehoja ja mieliä. Ymmärtämällä normaali/patologinen -erottelun ensisijaisesti historialliseksi ja yhteiskunnalliseksi, se pystyy kuvaamaan, minkälaisia yhteiskunnallisia tehtäviä on normaali/patologinen -erotteluun kietoutunut tietyissä yhteiskunnallisissa konteksteissa. Vammaistutkimus asettaa koulutuksen ja oppimisen konteksteissa marginalisoidut ihmisryhmät keskiöön siirtämällä analyyttisen katseen kasvatuksen ja koulutuksen arkea määrittäviin poliittisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Tällä tavalla se voi tuottaa tietoa kasvatuksen ja koulutuksen erottelevista, toiseuttavista käytännöistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana vammaistutkimuksen merkitys yhteiskunnallisia suhteita artikuloivana tieteenalana on kasvanut. Yhä tärkeämmiksi vammaistutkimuksen piirissa ovat nousseet ”mieleen” ja ”ajatteluun” liittyvien kulttuuristen normien hienosyinen pohdinta. Tämä teemanumero tarjoaa mahdollisuuden tutkia nimenomaan mieleen ja kognitioihin assosioituja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä kasvatuksen ja koulutuksen kentällä vammaistutkimuksen näkökulmista.

Teemanumeroon ovat tervetulleita erilaisiin metodologisiin näkökulmiin paikantuvat käsikirjoitukset. Tekstien tulee käsitellä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen näkökulmasta. Kasvatus ja koulutus ymmärretään laajasti käsittäen myös virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan kehojen, mielen ja subjektiuksien muokkaamisen. Teemanumeroon tarjotuissa artikkeleissa voidaan tutkia edellä mainittuja kysymyksiä ja myös muita, kuten esimerkiksi:

  • Inkluusion filosofisen perustan suhde kasvatuksen ja koulutuksen (inklusiivisissa) käytännöissä
  • Huolenpidon etiikka sekä kasvatus- ja koulutuspolitiikka ja käytännöt
  • Toiseus ja toiseuttaminen kasvatuksen ja opetuksen kentällä
  • Identiteetin- ja subjektiuden kysymykset kasvatuksen ja koulutuksen kentällä
  • Akateemisten, poliittisten tai asiakirjatekstien analyysi
  • Inkluusion edistäminen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä
  • Mieleen ja ajatteluun liittyvät ableistiset oletukset

Tutkimusartikkelien lisäksi toivotamme tervetulleiksi tutkittu juttu -artikkelit, katsausartikkelit, kokeilut ja käytänteet, väitöstilaisuuksien avauspuheenvuorot eli lektiot, puheenvuorot sekä haastattelut. Kaikkien julkaistavaksi esitettyjen kirjoitusten tulee käsitellä tavalla tai toisella teemanumeron sisältöjä. Ohjeet kirjoittajille löytyvät täältä: https://bulletin.nmi.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Teemanumeroon tarjottavia tutkimusartikkeleita koskevat abstraktit (pituus 400-500 sanaa) pyydetään lähettämään 8.1.2021 mennessä toimituskunnalle osoitteeseen juho.honkasilta(at)helsinki.fi. Tieto hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille 20.1.2021 mennessä. Teemanumeroon valittavien tutkimusartikkelien käsikirjoitukset on oltava valmiita 15.4.2021 mennessä. Vertaisarvioinnit pyritään suorittamaan 15.6.2021 mennessä ja kirjoittajien tulisi lähettää artikkelien viimeiset versiot 1.9.2021 mennessä.

Muut, ei vertaisarvioidut tekstit pyydetään lähettämään toimituskunnalle 31.5.2021 mennessä. Tieto tekstien hyväksymisestä osaksi teemanumeroa lähetetään kirjoittajille 15.6.2021 mennessä. Hyväksytyt tekstit julkaistaan Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletinin teemanumerossa loppuvuodesta 2021.

Kutsua saa mielellään välittää omissa verkostoissa.

Teemanumeron vierailevina päätoimittajina toimivat

KT Juho Honkasilta (HY)

FT Touko Vaahtera (HY)