Kielellisistä taidoista erityisesti sanasto kehittyy yleensä rivakasti toisen ikävuoden aikana. Jokaisen lapsen puhe ja kieli kehittyvät omalla tahdillaan, mutta välillä lapsen hidas kielenkehitys huolettaa perheitä ja lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Uuden Sanaseula-arviointimenetelmän tavoitteena on tunnistaa aiempaa paremmin ja helpommin varhaisen sanaston kehityksessä heikosti kehittyvät lapset.

Sanaston kehityksen arviointi on tärkeää
Suomessa ei aiemmin ole ollut käytössä nopeaa ja helppoa, erityisesti varhaisen sanaston kehitystä tarkastelevaa seulontamenetelmää. Nyt julkaistava Niilo Mäki Instituutin Sanaseula-menetelmä on nopea ja helppokäyttöinen menetelmä, jolla voidaan seulatyyppisesti arvioida varhaisen sanaston kehitystä. Seulonnan avulla voidaan tunnistaa kehitykseensä tukea tarvitsevat lapset. Varhainen tuki voi vähentää ongelmien kasaantumista ja kielenkehityksen ongelmiin liittyviä toissijaisia vaikeuksia (esimerkiksi puhumistilanteiden välttäminen).


Kielen ja kommunikaation omaksuminen on keskeinen ja merkittävä haaste jokaisen lapsen kehitykselle. Kielen kehityksen vaikeudet ovat yksi vanhempien ja lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten keskeisimmistä huolenaiheista. Huoli ei koskaan ole turha. Jos lapsi on muutoin terve eikä hänellä ole fyysisiä poikkeavuuksia, viiveet tai eroavaisuudet kielen ja kommunikaation kehityksessä voivat olla ennusmerkki myöhemmistä kielellisistä ongelmista. Kielen kehitystä olisi tällöin tärkeää arvioida.

Varhaista sanaston kehitystä voidaan arvioida nopeasti ja helposti
Sanaseula -arviointimenetelmä on tarkoitettu tunnistamaan lapset, joiden varhainen sanaston kehitys on edennyt hitaasti. Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi 9-24 kuukauden ikäisille, ja se sopii esimerkiksi neuvolatyöhön. Sanaseulan avulla voidaan arvioida, onko lapsen varhaisen sanaston kehitys edennyt ikätason mukaisesti tai onko tarvetta lisätutkimuksille tai jatkoseurantaan. Menetelmä on tarkoitettu puheterapeuttien, psykologien, terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden käytettäväksi. Menetelmä pohjaa vanhempien tekemään arvioon oman lapsen varhaisen sanaston kehityksestä, joten sitä voidaan käyttää myös vanhemman ja ammattihenkilön keskustelun pohjana.

Sanaseula -menetelmä on MacArthur Communicative Development Inventories (nk. CDI tai MCDI -menetelmä) –menetelmäperheen lyhyt, suomalaiseen aineistoon muokattu ja normitettu versio, joka toimii erityisen hyvin toisen ikävuoden loppupuolella. Sanaseula -menetelmän manuaali sisältää arviointimenetelmän lomakkeiden lisäksi tietoa lapsen varhaisen sanaston kehityksestä ja arvioinnista.

Sanaseula – MacArthur Communicative Development Inventories -arviointimenetelmän lyhyt, suomalainen versio

Lisätietoja: Dosentti Suvi Stolt, Helsingin yliopisto
Tel. +358 2941 29480, +358 5044 87780
E-mail: suvi.stolt@helsinki.fi
Lehdistökappaleiden tilaus: Maria Haakana, maria.haakana@nmi.fi

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
www.nmi.fi