Lukuiloa, lukitaitoja ja yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 2023-2025

Tältä sivulta löydät kaikki kyseiseen hankkeeseen sisältyvät koulutukset ja niiden sisällöt.
Kaikkien Opetushallituksen rahoittamien hankkeidemme koulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna, löydät koostesivulta.
Koostesivulta löydät myös linkit koulutusten ilmoittautumissivuille.

Koulutushankkeen sisällöt, tuotokset ja kouluttajat

Osio 1. Varhainen tuki ja tuen tarpeen arviointi luku- ja kirjoitustaidossa

Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa paneudutaan alle kouluikäisten lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa.
Koulutuksessa pohditaan yhdessä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä.:

 • Miksi kuullun ymmärtämisen taitoja kannattaa harjoitella varhaiskasvatuksessa?
 • Miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä?
 • Mitä on keskusteleva lukeminen?
 • Miten voisin lisätä lukutilanteideni vuorovaikutteisuutta?
 • Miten voisin ratkaista haasteita lukutilanteiden vuorovaikutuksessa?
  Sovellettavana esimerkkinä esitellään interventiotutkimuksen avulla kehitetty ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma päiväkodin varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien yhteistyöhön ja tehostettuun tukeen. Koulutukseen sisältyy ennen koulutuspäivää katsottava tallenne (n. 1h) sekä ennakkotehtävä kuullun ymmärtämisen tukemiseen liittyen.

KOULUTTAJA: Kajamies Anu, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää ennen koulutuspäivää katsottavan luentotallenteen (1h), ennakkotehtävä kuullun ymmärtämisen tukemiseen liittyen sekä koulutuspäivän (6 x 45 min.) 33 osallistujaa/toteutus, kaksi webinaaritoteutusta (yht. 66 osallistujaa).

OPH: Ekapeli lukemaan oppimisen, lukutaidon kehityksen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

– Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
– Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
– Ekapeli Alku lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden ja lukutaidon kehityksen tukena
– Ekapeli Maahanmuuttaja oppimisen tukena
– Ekapelin käyttöönotto

Koulutus on päivitetty 2023 kattamaan myös Ekapeli Alku ja Ekapeli Maahanmuuttaja -sovellukset sekä perehtymään laajemmin Ekapelien käyttöönottoon. Uusia sisältöjä mm:
Ekapeli Alku lukutaidon kehityksen tukena
Luennoitsija: Miia Ronimus, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Kuvaus: Ekapeli Alku -peli on tarkoitettu oppimisen tukemiseen lukutaidon kehityksen eri vaiheissa, alkaen kirjain-äännevastaavuudesta aina lukemisen sujuvoitumiseen ja luetun ymmärtämiseen asti. Luennolla käsitellään lukutaidon kehityksen eri vaiheita, minäpystyvyyden merkitystä lukutaidon kehityksessä, lukemaan oppimiseen liittyviä vaikeuksia sekä Ekapeli Alku -pelin käyttöä lukutaidon kehityksen ja minäpystyvyyden tukena.  

 Ekapelin käyttö
Luennoitsija: Jaakko Ryssy, insinööri, ICT, Ekapelien ja Arvio-palvelun käyttäjätuki, Niilo Mäki Instituutti
Kuvaus: Ekapeli Alku ja Maahanmuuttaja pelien käyttöönotto ja käyttö, käydään läpi muun muassa pelaajien hallintaa. 

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Jaakko Ryssy, insinööri, ICT, Ekapelien ja Arvio-palvelun käyttäjätuki, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyvät omaan tahtiin perehdyttävissä olevat luentotallenteet (yhteensä noin 7h) sekä koulutusmateriaalin. Lisäksi koulutuksen osallistuja tutustuu Ekapeli Alku ja Ekapeli Maahanmuuttaja -sovelluksiin oppimistehtävässä ja perehtyy lisämateriaaliin. Verkkoalustalla on lisäksi keskustelupalstalla mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Verkkokoulutukseen otetaan 50 osallistujaa.

Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op)

KOHDERYHMÄT: Alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat alakouluikäisten lasten lukitaitojen arvioinnista, opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa perehdytään 1 – 2 luokkalaisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lasten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Alakoulun DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan alkuopetuksen lasten osalta. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi käsitellään lyhyesti myös yksilöllisen arvioinnin, tuen suunnittelun ja oppimisen seurannan välineitä ja periaatteita. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa testitunnusten avulla kokeilla Alakoulun DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJAT: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Pirita Korpivaara, FM, projektisuunnittelija, LUKINO-hanke, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy koulutuspäivä (6x45min), koulutusmateriaaliin perehtymistä sekä ennakkotehtävä. Koulutus toteutetaan kolmena webinaaritoteutuksena sekä yhtenä lähikoulutuksena Helsingissä, 24 osallistujaa/toteutus (yhteensä 96 osallistujaa).

Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville opettajattajille, erityisopettajattajille ja psykologeille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
– Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet   
– Mitä lukemisen sujuvuus on?
– Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida ja seurata?
– Miten sujuvuutta voi harjoittaa?
Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä, arvioinnista sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

Koulutus alkaa itsenäisesti katsottavalla luentotallenteella ( 4 x 45 min), jonka perusteella osallistujat toteuttavat oppimistehtävänä harjoituskokeilun. Kokeiluja käsitellään yhteisesti webinaari-iltapäivässä ( 2 x 45 min).

KOULUTTAJA: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu tallenneluento (4x45min), webinaari (2x45min) ja omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. 40 osallistujaa, yksi toteutus.

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op)

KOHDERYHMÄT: varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa käsitellään, miten kehityksellinen kielihäiriö näkyy lasten arjessa, vuorovaikutuksessa ja oppimisessa. Tutustutaan erilaisiin keinoihin tukea lapsen kohtaamista ja ymmärtämistä erilaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa.

KOULUTTAJAT: ohjaavat opettajat Riina Niutanen ja Tiina Heikkinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden webinaaripäivän (6 x 45 min.) ja ennakkotehtävän. Tehtävässä kuvataan arjessa jo käytössä olevia vuorovaikusta tukevia asioita ja mitä haluaisin oppia lisää. Koulutus toteutetaan kaksi kertaa, 22 osallistujaa/toteutus (yhteensä 44 osallistujaa). Ensimmäisen toteutus webinaarina 9.4.2024 ja toinen toteutus webinaarina 4.9.2024.

Spel-Ett och Spel-Ett läsflyt som stöd för läsutvecklingen (1 sp)

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–3

Under fortbildningen presenteras de finlandssvenska spelen Spel-Ett, som tränar bokstav-ljud kopplingar och läsning av korta ord, samt Spel-Ett läsflyt, som tar vid då läskoden är knäckt men läsningen behöver mer fart och flyt.

Under fortbildningen går vi igenom teorier om läsinlärning som Spel-Ett baseras på och forskningsresultat relaterade till spelet. Dessutom presenteras teori om utvecklingen av läsflyt och funktioner och övningsformer i Spel-Ett läsflyt. Vi presenterar också erfarenheter från interventionsstudien där Spel-Ett läsflyt prövades med finlandssvenska elever och deras speciallärare. Ytterligare ingår praktisk handledning i användningen av spelen.

UTBILDARE: Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar och 1 inspelning
Utbildningen innehåller 6 x 45 min webinar och en inlärningsuppgift och material. 60 deltagare allt.

Osio 2. Luku- ja kirjoitustaidon arviointi ja yksilöllinen tuki

Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (1op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat ja aineenopettajat (lukiarvioinnin ja -tukemisen parissa työskentelevä henkilöstö)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa käydään läpi nuorten lukivaikeuden ilmeneminen, lukemis- ja kirjoittamistaitojen arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteet sekä esitellään nuorille suunnattuja arviointivälineitä. Tuen suunnittelun periaatteissa keskitytään erityisesti luetun ymmärtämisen tukemisen tapoihin. Osallistujilta toivotaan caseja ja ennakkokysymyksiä, jotka ohjaavat koulutuksen rakentamista osallistujia eniten hyödyttävään suuntaan.

KOULUTTAJA: Maria Niskakoski, KM, EO, Erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu yksi webinaaripäivä (6x45min), omaan työhön liitettävä tehtävä ja työskentelyä osallistujien case-tapausten parissa sekä koulutusmateriaalia. Toteutamme kaksi webinaarikoulutusta, 22 osallistujaa/toteutus (yhteensä 44 osallistujaa).

Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder

MÅLGRUPP:  Lärare i grundskolan (främst åk F-6)

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFT
Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheterIdentifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell BenämningPraktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSBÅtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter
Förhandsuppgift inför kursen: fortbildningen består av en närstudiedag och eget arbete. Det egna arbetet (förhandsuppgiften) görs före närstudiedagarna.

UPPGIFT: Reflektion över din professionella utveckling inom läs-och skrivinlärningens kontext: I förhandsuppgiften reflekterar du över din professionella utveckling och ditt arbetssätt inom läs- och skrivinlärningens kontext. Hur ser din professionella bakgrund ut? Var har du jobbat och vilka är dina kompetenser inom området? Vilka är dina styrkor och svagheter som lärare inom området läs- och skrivinlärning? Analysera ditt arbetssätt och hur du ytterligare vill utvecklas. Reflektera kring dina styrkor och svagheter i den egna professionen, vad är du bra på och vad behöver du utveckla? Varför behöver du fortbilda dig inom området som gäller läs- och skrivförmåga hos finlandssvenska barn? Vilka förväntningar har du för fortbildningen Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem? Avsluta din reflektion genom att sätta upp tre individuella målsättningar för fortbildningen. Målsättningarna utvärderas efter fortbildningen.

Läs följande artiklar:
Vataja, P., Risberg, A.-K., Lerkkanen, M.-K., Aro, M. & Salmi. P. (2019). ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning.
Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A.-K., Vataja, P., & Laine, M (2019). SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar.
Vilka tankar, reflektioner och frågor väckte artiklarna hos dig?

UTBILDARE: Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar och 1 närtillfälle
Utbildningen innehåller 1 dagar (6 x 45 min/dag) och en inlärningsuppgift. 20 deltagare / implementering (40 allt)

Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi ja tukeminen perusopetuksessa (1 op) -verkkokoulutus 

KOHDERYHMÄT:  perusopetuksen opettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat 

VERKKOKOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA KOULUTTAJAT: 

Lukemisen tukeminen alakoulussa (60min) 

Kohderyhmä: alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat  
Lukemisen vaikeudet näyttäytyvät peruslukutaidon oppimisen sekä erityisesti  lukusujuvuuden ongelmina. Usein niiden taustalla on kielellisiä vaikeuksia. Luennolla perehdytään lukemisen tukemisen periaatteisiin sekä olemassa oleviin keinoihin, käytänteisiin ja materiaaleihin. Luennon aluksi käsitellään lyhyesti lukutaidon kehitystä ja lukemisvaikeuksien tunnistamista.   
Luennoitsija: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti  

Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi alakoulussa: tunnistamisesta tukeen (60min) 

Kohderyhmä: alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat  
Luennon alussa käsitellään lyhyesti tutkittua tietoa lukivaikeuksista ja niiden tunnistamisesta. Luennolla käydään läpi arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteita sekä alakouluun suunnattuja lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineitä. Luennolla esitellään myös koulujen käytänteeksi soveltuvaa toimintamallia, joka ohjaa tunnistamisesta tukeen.  
Luennoitsija: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Katsaus lukutaitojen tehokkaisiin harjoitustapoihin (60 min) 

Esityksessä esitellään näyttöön perustuvia tehokkaita menetelmiä harjoittaa oppilaiden lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämistä motivoivilla tavoilla.  
Luennoitsija: Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti 

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena – Lukuteatterin esittely (45 min) 
Perehdymme lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja. Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja itsensä ylittämisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä. 
Luennoitsija: Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti 

Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma ( 45 min.)  
Luentotallenteessa esitellään ryhmässä toteutettavan Aikamatkalla – sujuvanlukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset. Harjoitusohjelma soveltuu parhaiten 3-5-luokkalaisille lapsille. 
Luennoitsija: Kultti-Lavikainen Nina, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

Luetun ymmärtämisen tukeminen (60 min)  

Kohderyhmä: yläkoulun henkilöstö ja muut nuorten kanssa työskentelevät 
Luennolla kuvataan luetun ymmärtämisen tukemisen keinoja.  
Luennoitsija: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti  

Kirjoittamisen tukeminen (60 min) 

Tallenteessa kuvataan oikeinkirjoitustaidon tukikeinoja sekä keinoja tukea laajempien kirjoitelmien tuottamista. Sisällöt ovat suunnattu erityisesti alakouluikäisten lasten kanssa työskenteleville. 
Luennoitsija: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (60 min) 
Luennolla käydään läpi yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteita ja esitellään yläkouluikäisille suunnattuja arviointivälineitä. Luennon alussa käsitellään lyhyesti lukivaikeuden ilmenemistä nuorilla. 
Luennoitsija: KM, EO Maria Niskakoski, erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio, Gradia 

Kielenkehityksen vaikeudet ja lukemaan oppiminen (3x25min) 
Tässä esityksessä käsitellään kielenkehityksen vaikeuksien erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden yhteyksiä luku- ja kirjoitustaitojen omaksumiseen. Kielenkehityksen vaikeuksilla voidaan tarkoittaa laajaa kirjoa vaikeusasteeltaan ja luonteeltaan erilaisia vaikeuksia, jotka näkyvät myös luku- ja kirjoitustaitojen kehittymisessä eri tavoin.  
Luennoitsija:  
Tiina Siiskonen, KT, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus koostuu verkkoluennoista. Luennot ovat katsottavissa oman aikataulun mukaan, joten koulutus on hyvin yhteensovitettavissa työn oheen. Koulutukseen sisältyy opiskeltavaa lisämateriaalia ja oppimispäiväkirja. Osallistujia otetaan 50.

Skolning i användning av materialen ILS och SSB för åk 1-5 

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
–        Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter.
–        Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning.
–        Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB. 
–        Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter.

Vataja, P., Risberg, A.-K., Lerkkanen, M.-K., Aro, M. & Salmi. P. (2019). ILS – ett nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsning och skrivning.
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_09_ils_ett_nytt_finlandssvenskt_material_for_kartlaggning_av_lasning_och_skrivning-1.pdf

Salmi, P., Plyhm, L., Risberg, A.-K., Vataja, P., & Laine, M (2019). SSB och VBT – två nya benämningstest för finlandssvenska 6–12-åringar.
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_08_ssb_och_vbt_tva_nya_benamningstest_for_finlandssvenska_6_12_aringar.pdf

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi
Nea Kronberg, PeM, speciallärare, projektforskare, doktorand vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 2 x 20 deltagare , Vaasa och webinar

Osio 3. Lukivalmiuksien tuki ja lukuiloa varhaiskasvatukseen, esi- ja alkuopetukseen

Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op)

KOHDERYHMÄT
Esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Perus- ja monilukutaidon valmiudet inklusiivisessa esiopetuksessa:
– Millainen merkitys esiopetuksella on lasten luku- ja kirjoitustaidon pohjustajana?
– Millaiset kielelliset taidot tukevat luku- ja kirjoitustaidon oppimista?
– Miten lukivalmiuksia voi arvioida esiopetuksessa?
– Miten lukivalmiuksia voi tukea toiminnallisin menetelmin?

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää ja välitehtävä (arvioinnin toteuttaminen).

KOULUTTAJA
Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto

TOTEUTUS: 2 toteutusta webinaarikoulutuksina, 25 osallistujaa/toteutus (yhteensä 50). Sisältää oppimistehtävän.

Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten innostaa lapset kirjoista ja samalla löytää myös omaan työhönsä uusia ideoita ja näkökulmia? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa? Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsille, työkavereille ja lasten perheille?

Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden kautta voidaan myös rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muita teemoja ja lastenkirjojen tarinoiden pohjalta voidaan lähteä uskomattomille seikkailuille. Koulutus pohjautuu Tartu tarinaan -hankkeen antiin ja siinä kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.

Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaria, ennakkotehtävä ja ensimmäisen webinaaripäivän aikana lastenkirjan pohjalta toteutettava pedagoginen suunnitelma omalle lapsiryhmälle. Koulutuspäivien välissä osallistujat toteuttavat suunnitelmansa omassa työssään ja reflektoivat toteutusta. Toisen webinaaripäivän aikana keskustellaan käytännön kokemuksista ja suunnitelmat jaetaan jatkokehitysideoineen muille osallistujille. Näin jokainen osallistuja saa oman suunnitelmansa lisäksi useita muita käyttökelpoisia lastenkirjoihin liittyviä toteutusideoita.

KOULUTTAJA: Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen (erityis)opettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaripäivää (6x45min/pv), ennakkotehtävä ja omaan työhön liitettävä tehtävä sekä itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi webinaaritoteutusta, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa. Ensimmäinen toteutus 12.3. ja 17.4.2024. Toinen syksyllä 2024.

Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää ja millä keinoilla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten suomen kielen sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinoja kielikasvatustyössä. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielirikkaan ympäristön luomiseen, lasten kielen kehityksen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen. Lisäksi jaetaan ideoita monikielisten perheiden kanssa työskentelyyn. Koulutus sisältää pienryhmissä työskentelyä. Sisältää ennakko- ja välitehtävän ja kaksi koulutuspäivää webinaarina.

– Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
– Vanhempien tukeminen monikielisten lasten kielikasvatustyössä
– Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
– Sanavaraston kasvun tukeminen ja kielirikkaan ympäristön luominen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)

KOULUTTAJAT: Suvi Ylönen, KM, YTM, (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Sisältää ennakko- ja välitehtävän ja kaksi koulutuspäivää webinaarina. 2 toteutuskertaa webinaareina 22 hlöä/ryhmä, yhteensä 44 osallistujaa.

Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita -koulutuksessa tutustutaan sanataidekasvatuksen menetelmiin ja tavoitteisiin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja opettamisen tukena. Koulutuksessa kurkistetaan uusimpaan lastenkirjallisuuteen ja sen käsittelyyn lasten kanssa innostavasti ja monipuolisesti. Tavoitteena on tutustua sanataiteen eri sovelluksiin, kielen oppimisen ja liikkeen yhdistämiseen, kirjoittamisen pelillistämiseen sekä vuorovaikutuksen tukemiseen sanataiteen keinoin. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimismotivaatioon.

Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaria, ennakkotehtävä, sekä käytännönläheinen omassa työssä toteutettava välitehtävä.

KOULUTTAJAT: Elina Mäkinen, sanataideopettaja, Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaripäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi webinaaritoteutusta, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikoinnin tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN TAVOITE: • Antaa lisää tietoa lapsen vuorovaikutuksen sekä puheen- ja kielenkehityksestä. • Saada keinoja, miten tukea lapsen vuorovaikutusta sekä puheen- ja kielenkehitystä varhaiskasvatuksessa. • Tietoa mentalisaatiosta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa paneudutaan varhaiskasvatusikäisten lasten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehitykseen sekä sen tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutuksessa saa varhaiskasvatuksen arkeen vinkkejä ja keinoja tukea lasten vuorovaikutusta, leikin ja kielen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat vahvistusta ja tukea työhönsä, jolloin mahdollisesti päiväkodin arki helpottuu. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.: • Vuorovaikutuksen ja kielenkehitys sekä kehityksen piirteet, jotka antavat aihetta seurantaan ja tukemiseen • Tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta • Tietoa mentalisaatiosta • Tietoa ja perusteluita vuorovaikutustaitojen ja kielenkehityksen tukemisen merkityksestä • Puhetta tukevien keinojen käyttäminen varhaiskasvatuksessa • Vuorovaikutuksen avaimet ryhmämuotoisen toimintamallin esittely • Työpajatyöskentely; harjoitellaan puhetta tukevien keinojen käyttämistä

KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT: Välitehtävässä harjoitellaan ensimmäisenä päivänä esiteltyjä tukikeinoja (kuten piirtämistä ja kuvien käyttöä) päiväkodin arjessa. Reflektoidaan käyttökokemusta apukysymyksiä hyödyntäen. Tavoitteena on harjoitella erilaisia tuen keinoja käytännössä arjen sujuvoittamiseksi. Toisena koulutuspäivänä käydään läpi kokemuksia tukikeinojen toteutuksesta ja syvennetään osaamaista keinojen käytöstä.

KOULUTTAJAT:
Taina Olkinuora, puheterapeutti, FM, Aivoliitto, työnohjaaja
Timo Teräsahjo, psykologi, PsM, Aivoliitto, MBSR-ohjaaja, tohtorikoulutettava Turun yliopisto
Anni Vieru, varhaiskasvatuksen opettaja, Aivoliitto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme koulutusta järjestetään etäopetuksena Teamsin kautta ja yksi koulutus lähiopetuksena Tampereella. Koulutus sisältää kaksi erillistä koulutuspäivää (2 x 6 x 45 min.). Lisäksi osallistujan tehtävänä on pitää reflektiopäiväkirjaa. Osallistuja saa tietoa ryhmämuotoisesta vuorovaikutustaitoja tukevasta toiminnasta sekä valmiudet ja materiaalin toiminnan järjestämiseen. 22 osallistujaa/toteutus (yhteensä 88 osallistujaa)

Osio 4. Monilukutaitoa ja kielitietoisen tuen menetelmiä kouluun

Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op)

KOHDERYHMÄT: 6–9 luokkien erityisopettajat aineenopettajat työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.
Koulutus koostuu kahdesta webinaaripäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella nettilukutaidon ja/tai luetun ymmärtämisen taitoja joko yhden lapsen kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa. Työskentely on tarkoitettu erityisesti oppilaille, joilla on luetun ymmärtämisen vaikeuksia.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Totetetaan webinaarina 1 toteutuskerta, 20 osallistujaa.

Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukemiseen. Koulutus koostuu kahdesta webinaaripäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella luetun ymmärtämisen/toiminnanohjaamisen taitoja joko yhden nuoren kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Toteutetaan webinaareina 2 toteutuskertaa, 20 osallistujaa/toteutus (yhteensä 40 osallistujaa).

Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Luokkien 1–6 opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja koulunkäynninohjaajat (mielellään työpareina) joilla on perustiedot lukemisen taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lukemisen ja kirjoittamisen kehitys sekä niiden taustataidot
Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi
Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
Luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen sekä nimeämistaitojen tukeminen
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää, ennakkotehtävä, sekä case -työskentelyä päivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Välitehtävänä tehdään tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä, mieluiten työpareina. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman tapauspohjaisen kuvauksen kirjoittamiseen ennen koulutuksen alkua. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta verkon välityksellä.

KOULUTTAJAT: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää (6x45min) webinaarina, ennakkotehtävä, oppimistehtävä, tehtävän pienryhmäohjausta sekä case -työskentelyä päivien välillä. Toteutetaan 1 kerta, 18 osallistujaa.

Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
Lukivaikeus
Lukitaitojen harjoittaminen
Kodin tuen merkitys
Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta
Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät). Parhaiten ryhmä sopii 3.–5.-luokkalaisille.

KOULUTTAJAT:
Nina Kultti-Lavikainen, Kultti-Lavikainen Nina, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Sanna Raasakka, PsM, psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Toteutetaan 2 kertaa webinaareina: 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

S2-oppilaiden kielellisten taitojen arviointi ja tukeminen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Alakouluikäisten S2-oppilaiden luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita.
– Kehittyvä kielitaito vai kielellinen vaikeus? Erotusdiagnostiikka S2-oppilaan arvioinnissa
– Oman äidinkielen tukeminen
– Monikielisten perheiden tukeminen

Koulutus on kaksipäiväinen ja lähijaksojen välissä tehdään pieni käytännönläheinen tehtävä, jonka avulla voi kukin voi kehittää omia opetuskäytäntöjään. Lisäksi tehdään pieni arviointiin liittyvä ennakkotehtävä, jonka avulla pohditaan arvioinnin erotusdiagnostiikkaa käytännössä.

KOULUTTAJAT:
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Tiermas Anne, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: 2 toteutuskertaa webinaareina 20 hlöä/ryhmä: 1. toteutus 15.2. ja 12.4.2024 ja 2. toteutus syksyllä 2024. Yhteensä 40 osallistujaa.

Selkosuomea kouluun (2 op)

KOHDERYHMÄT: Esi- ja peruskoulun opettajat, koulunkäynnin ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • selkokielen perusteisiin tutustuminen
 • selkeä kirjoittaminen ja tekstin ulkoasu
 • selkeä puhe ja vuorovaikutus
 • selkomateriaaleihin tutustumista
 • opetusmateriaalien sekä mm. kodin ja koulun välisten viestien selkeyttämistä

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan selkokielen perusteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännön koulutyössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön sovellettava välitehtävä, joka puretaan yhdessä toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA: Riikka Tuohimetsä, KM, aineenopettaja, eo, Selkokeskuksen asiantuntija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi toteutuskertaa webinaareina, 22 osallistujaa/toteutus (yhteensä 44 osallistujaa).

Osio 5. Lukusujuvuuden, kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen 3 op

KOHDERYHMÄ: varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstö

KOULUTUSSISÄLLÖT:
– Kielen kehityksen vaiheet/ kehityksellinen kielihäiriö
-miten kielihäiriö näkyy? esimerkkejä ja avauksia
– huolen herääminen ja mitä sitten tehdään
– luki-valmiudet, työkaluja ja välineitä
– vinkit kontaktiin ja kommunikaatioon
– vinkit opetustilanteisiin: käsitekartat, kuvien käyttö, käsitteiden aukaiseminen, selkeä struktuuri
– vaihtoehtoiset menetelmät ja tukikeinot: kuvat, viittomat, pikapiirtäminen.

Koulutukseen sisältyvässä tehtävässä kuvataan arjessa jo käytössä olevia vuorovaikutusta tukevia asioita ja esitellään se toisille viimeisellä koulutuskerralla.

KOULUTTAJAT: Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri        
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri        

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 3 webinaaripäivää sekä oppimistehtävän, 22 osallistujaa. Yksi toteutus webinaarina 14.2., 21.3. ja 2.4.2024.

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:   
– Lukusujuvuuden kehittäminen
– Lukumotivaatio ja sen tukeminen
– Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana

Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluentoja. Lähijakson jälkeen ryhmä jatkaa opettajan johdolla ja vertaistoiminnan kautta lukuteatteritoimintaan tutustumista. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä; oman lukuteatterisuunnitelman laatiminen ja ohjaaminen, jota pääsee käsittelemään yhdessä kurssilaisten kanssa verkkoalustalla.

Koulutus pohjautuu Suomen Akatemian rahoittaman ReadDrama-hankkeen tuloksiin.

KOULUTTAJAT: Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti / Roosa Karhunen, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää lähiopetusjakson (2pv, 6x45min/pv) ja lisäksi koulutukseen kuuluu verkkotallenneluentoja, opettajan johdolla ryhmän kanssa lukuteatteritoimintaan tutustumista sekä itsenäisesti toteutettavan oman lukuteatteritoteutuksen sekä työskentelyä koulutuksen verkkoalustalla.
Toteutetaan 3 kertaa lähikoulutuksena: Oulussa, Tampereella ja Turussa 18 osallistujaa/toteutus, yhteensä 54 osallistujaa.

Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että tutkimukseen pohjautuvien asiantuntijaluentojen aineistoa. Koosteet ja kootut ideat tukevat ammatillisen osaamisen kehittämistä ja osaamisen syventämistä ja mahdollistavat osaamisen jakamisen hankkeen jälkeen.

Tuotokset julkaistaan avoimesti koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ ja Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jonne ne jäävät nähtäville myös hankkeen päätyttyä. Niistä tiedotetaan myös sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeessä.

Hankkeen tuotoksina tehdään koosteita ainakin seuraavien koulutusten sisällöistä:

 • Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 2. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus (1 op)
 • Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (1 op)
 • Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op)
 • Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi ja tukeminen perusopetuksessa (1 op)
 • Fokus på läsning och skrivning – Senaste forskningen, undervisning och praktiska metoder
 • Skolning i användning av materialen ILS och SSB för åk 1-5
 • Lukivalmiuksien arviointi ja harjoitteminen toiminnallisin menetelmin
 • Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op)
 • Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op)
 • Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op)
 • Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op)

Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa. Syksystä 2022 alkaen hän on työskennellyt NMI:ssä myös tutkimuspäällikkönä.

Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Heikkilä on tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii vastuullisena tutkijana Niilo Mäki Instituutissa LUKINO-hankkeessa arviointimenetelmien uudistustyön parissa.

Heikkinen Tiina, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri        
Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta.  Tiinan vahvuudet ovat oppimisen haasteissa liittyen kieleen ja matematiikkaan, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön

Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti
Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa Lukumummi ja -vaari -toiminnan hankevastaavana. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Jalonen vastaa myös Jyväskylässä toimivasta Oman äidinkielen lukukerhosta, jossa monikieliset lapset lukevat kirjoja omalla äidinkielellään. Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.

Junttila Enni, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Aineenopettajana Enni Junttilalla on kokemusta niin peruskoulun ala- ja yläluokilta kuin lukiostakin. Hän on myös työskentellyt Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston draamakasvatuksen yliopistonopettajana. Lisäksi Ennillä on pitkän linjan kokemus lasten ja nuorten teatterin ohjaajana, ja hän myös harrastaa näyttelemistä. Tällä hetkellä Enni työskentelee Niilo Mäki Instituutissa ReadDrama -hankkeessa tutkijana(2022-2023) ja tekee taidekasvatuksen väitöskirjatutkimusta.

Kajamies Anu, KT, yliopistotutkija, Turun yliopisto
Anu työskentelee yliopistotutkijana Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hänen sydäntään lähellä on ohjausvuorovaikutuksen laadun kehittäminen yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Erityisen tärkeäksi hän kokee vuorovaikutuksen laadun tarkastelun syrjäytymisriskissä olevien lasten näkökulmista. Hän on tutkinut ja kehittänyt oppimisympäristöjä, joiden avulla tuetaan pitkäjänteisesti lasten osallisuutta ja ymmärtämistaitojen kehittymistä. Hän on ollut mukana kehittämässä mm. Jänistarinat-ohjelmaa. Hänellä on pitkä kokemus kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten innostavasta ja osallistavasta kouluttamisesta sekä työnohjaamisesta.

Karhunen Roosa, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Karhunen on draamakasvatuksen opettaja sekä aineenopettaja. Niilo Mäki Instituutissa Karhunen on työskennellyt useissa lukutaitohankkeissa. Draamaopettajana Karhusella on monipuolinen työkokemus niin lasten, nuorten kuin aikuisten kanssa työskentelystä. Karhunen toimii tuntiopettajana Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston draamakasvatuksen oppiaineessa.

Ketonen Ritva, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ritva Ketonen on taustaltaan puheterapeutti ja erityisopettaja ja väitellyt psykologiassa lukemaan oppimisen vaikeuksista. Hän on erikoistunut lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen aina lukemaan oppimisen ongelmista nuorten ja aikuisten pulmiin. Ketonen on toiminut pitkään tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tehnyt sekä oppimateriaalia että lukemisen ja kirjoittamisen arviointimateriaalia. Hän on myös yksi Ekapelin kehittäjistä. Tällä hetkellä hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, mutta kuntouttaa lukivaikeuksia sivutoimisesti.

Kettunen Annastiina, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, kirjoitusviestinnän tuntiopettaja, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
Annastiina Kettunen on työskennellyt useissa erityisesti lukutaitoon liittyvissä Niilo Mäki Instituutin tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Tällä hetkellä Kettunen toimii Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen kirjoitusviestinnän tuntiopettajana. Väitöskirjan aiheena on edistyneiden suomenoppijoiden sanavalinnat. 

Korpivaara Pirita, FM, Niilo Mäki Instituutti
Pirita Korpivaara on koulutukseltaan äidinkielen opettaja. Hän toimii tällä hetkellä Niilo Mäki Instituutin LUKINO-hakkeessa projektisuunnittelijana. LUKINO-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään uusia arviointimenetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. Aiemmin Korpivaara on toiminut mm. äidinkielen opettajana Gradialla.

Kraama Anni, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Aivoliitto
Toiminut veo:na alueellisessa integroidussa ryhmässä. Toiminut veo:na sopeutumisvalmennuskursseilla lasten kanssa, joilla on haasteita tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa sekä kielen- ja puheenkehityksessä (ADHD, autismi ja kielihäiriö perhekurssit) Toiminut Aivoliiton Vuorovaikutuksen avaimet -hankkeessa lastenryhmissä, vanhempainryhmissä sekä kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lastenryhmien osalta. Vahvuudet/osaaminen: Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, puhetta tukevien keinojen käyttö varhaiskasvatuksessa, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.

Kronberg Nea, PeM, speciallärare, projektforskare
Nea Kronberg jobbar som projektforskare inom läs- och skrivområdet i projektet InLärning och Stöd. Nea har även tidigare utvecklat material för träning och Nea Kronberg jobbar som projektforskare inom läs- och skrivområdet i projektet InLärning och Stöd. Nea har även tidigare utvecklat material för träning och kartläggning av läsförståelse samt utvecklat Spel-Ett, den finlandssvenska versionen av Ekapeli. Hon har likaså varit med och utformat den svenska delen av LukiMat-tjänsten. Nea har jobbat flera år som speciallärare och kommunal koordinator för specialundervisning och trestegsstöd. Hon gör även utredningar av läs- och skrivsvårigheter.

Kultti-Lavikainen Nina, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Nina työskentelee vastaavana psykologina Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Latvala Juha-Matti, FT, toiminnanjohtaja
Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Hän on lisäksi toiminut asiantuntijajäsenenä lukutaitoon liittyvissä työryhmissä, kuten kansallisessa lukutaitofoorumissa ja Lukuliikkeen seurantaryhmässä. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.

Leppänen Ulla, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Ulla on töissä psykologina Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen.

Mäkinen Elina, sanataideopettaja, Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu, Jyväskylän yliopisto: LUKILOKI-hanke

Päivittyy!

Mäkinen Marita, KT, kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto
Mäkinen työskentelee kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professorina Tampereen yliopistossa. Koulutus pohjautuu kouluttajan tutkimustyöhön, jonka juuret ulottuvat käytännön kokemuksiin erityisopettajana ja lukikuntouttajana. Tutkimuksissa on kehitetty arviointimenetelmä lukivaikeuksien ennusmerkkien tunnistamiseksi sekä laadittu systemaattisesti etenevä harjoitusohjelma, jossa tuetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja vahvistavia toiminnallisin menetelmin inklusiivisissa lapsiryhmissä. Keskeistä on kognitiivisten ja fonologisten taitojen ohella tarjota lapsille yhteisöllisyyden ja tuetun osallistumisen kokemuksia. Kouluttajan muista tutkimusaiheita ovat opettajankoulutus, opettajien ammatillinen oppiminen, inklusiivinen kasvatus ja monilukutaidon pedagogiikka.

Niskakoski Maria, KM, EO, vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke (Niilo Mäki Instituutti), Erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio (Gradia)
Maria Niskakoski (ent. Paananen) on lukion erityisopetuksen lehtori, joka on toiminut myös vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutin DigiLukiseula -hankkeessa. Hankkeessa on kehitetty digitaalisia luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineitä yläkouluun sekä nuorille ja aikuisille. Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla Niskakoski on toiminut ryhmäkuntoutuksen vetäjänä työparinsa kanssa, ryhmässä on keskitytty lasten ja nuorten toiminnanohjauksen ja luetun ymmärtämisen taitojen tukemiseen. Aiemmin Niskakoski on työskennellyt erityisopettajana sekä perusasteella että aikuislukiossa. Jyväskylän yliopistossa Niskakoski on toiminut yliopistonopettajana erityispedagogiikan oppiaineessa ja projektitutkijana Suomen Akatemian Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus –hankkeessa. Koulutuksissaan hän keskittyy erityisesti nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien tunnistamisen tapoihin ja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemisen periaatteisiin, sekä oppimisen tuen järjestämisen periaatteisiin yläkoulussa ja toisella asteella.

Olkinuora Taina, puheterapeutti, FM, Aivoliitto, työnohjaaja
Osaaminen: kehityksellisen kielihäiriön asiantuntija, yhteisöllinen puheterapia, esteetön viestintä, varhaiskasvatuksen tuen järjestäminen, varhaiskasvatuksen kehittäminen

Niutanen Riina, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri  
Riinan erityistä osaamisaluetta on oppimispolun alku – varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus – ja tästä viitekehyksestä on hyvä viitoittaa tietä koko perusopetuksen ajaksi. Yhteisöllisyys, osallisuus ja vahvuuslähtöisyys ovat asioita, joita Riina haluaa olla edistämässä. Näiden rinnalla Riina haluaa työllään tukea ja edistää oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja niihin liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Oppimisen alkuvaiheeseen, kieleen ja vuorovaikutukseen, toiminnanohjaukseen ja tarkkaavuuteen sekä käyttäytymiseen liittyvät haasteet ovat olleet Riinan keskeisintä työkenttää. Riinalla on kokemusta myös monikielisten lasten kanssa toimimisesta. Riina on mielellään mukana prosesseissa, joissa rakennetaan yhteistyötä ja toimivia käytänteitä kodin, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä moniammatillisen verkoston toimijoiden kesken. Kokemus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toimimisesta mahdollistaa asioiden tarkastelun laajalla perspektiivillä.

Raasakka Sanna, PsM, psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Sanna on koulutukseltaan psykologi (PsM) ja lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapeutti. Sanna työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhdessä ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Sannan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Työ sisältää myös vanhempien tukemista sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiota. Lisäksi Sanna työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen kuntoutukseen.

Risberg Ann-Katrine, PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare
Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland en- och tvåspråkiga elever.

Ronimus Miia, PsT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Miia on tutkinut oppimispeli Ekapelin vaikuttavuutta lasten lukutaitoon sekä motivaation merkitystä pelipohjaisessa oppimisessa ja lukivaikeuden kuntoutuksessa. Vuosina 2006–2016 Miia työskenteli Jyväskylän yliopistossa ja sen jälkeen DysGeBra-hankkeessa Niilo Mäki Instituutissa. Vuosina 2019–2022 hän työskenteli tutkijatohtorina Niilo Mäki Instituutin ReadMore-hankkeessa, jossa hänen tutkimuksensa kohdistui motivaation rooliin lukutaidon kehityksessä. 2022 syksystä alkaen hän työskentelee Oulun yliopistossa psykologian yliopistolehtorina.

Ryssy Jaakko, insinööri, ICT, Ekapelien ja Arvio-palvelun käyttäjätuki, Niilo Mäki Instituutti
Toiminut pitkään Niilo Mäki Instituutilla mm. LukiMat-hankkessa ja tällä hetkellä Ekapelin ja Arvio-palvelun käyttäjätukena.

Saari Inka, logopedian opiskelija HuK, Aivoliitto
Toiminut Aivoliiton Vuorovaikutuksen avaimet -hankkeessa lastenryhmissä ja kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lastenryhmien osalta. Toiminut lastenohjaajana sopeutumisvalmennuskursseilla lasten kanssa, joilla on haasteita tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa sekä kielen- ja puheenkehityksessä (ADHD, autismi ja kielihäiriö perhe-kurssit) Vahvuudet/osaaminen: Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttö varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa.

Salmi Paula, FT, puheterapeutti, tutkija
Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä suomenkielisiä ja ja ruotsinkielisiä lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Siiskonen Tiina, KT, erityisopettaja, Jyväskylän yliopisto
Viime vuosina Tiina on toiminut Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Niilo Mäki -instituutin yhteistyönä toteuttamassa laajassa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen LUKILOKI-täydennyskoulutushankkeessa erityisasiantuntijana ja yliopistonopettajana. Siinä hän on vastannut etenkin lukivaikeuksia ja kielenkehityksen vaikeuksia käsittelevistä opintojaksoista. Aiemmin Tiina on työskennellyt muun muassa ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa, tutkijana Niilo Mäki Instituutissa sekä erityispedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Kaikkiin näihin tehtäviin on sisältynyt koulutusta, ja hän on ollut myös tuottamassa useita oppimisen vaikeuksiin liittyviä julkaisuja. Kielenkehityksen vaikeudet ja lukemaanoppiminen ovat olleet hänen erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ja keskeisiä koulutusaiheitaan.

Teräsahjo Timo, psykologi, PsM, Aivoliitto, MBSR-ohjaaja, tohtorikoulutettava Turun yliopisto
Osaamisalueita: Kehityksellinen kielihäiriö, kouluttaminen, kurssityö, Mindfulness.

Tiermas Anne, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto 
Tiermas on työskennellyt suomi toisena kielenä -opettajana perusopetuksen alaluokilla lähes kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Hänen väitöstutkimuksensa tarkastelee tiedonalan kielen rakentumista monikielisten oppilaiden teksteissä. Tutkimustyönsä ohessa Tiermas kouluttaa kielitietoisen opetuksen, S2-pedagogiikan ja monikielisen oppimisen teemoihin liittyen.

Tuohimetsä Riikka, KM, aineenopettaja, erityisopettaja, Selkokeskuksen asiantuntija
Riikka työskentelee yrittäjänä ja Selkokeskuksen asiantuntijana: hän kouluttaa selkokielestä ja muokkaa tekstejä selkokielelle. Aiemmin Riikka on opettanut vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita (Jyväskylän näkövammaisten koulu ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri). Riikka on myös ollut tuntiopettajana Jyväskylän yliopiston LUKILOKI-hankkeessa, jossa täydennyskoulutetaan opettajia. Riikka on kirjoittanut selkokielisen kotitalouden oppikirjan sekä muokannut oppikirjoja selkokielelle. Riikka on myös selkomukauttanut 6 lasten ja nuorten kirjaa.

Vataja Pia, Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare
Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.

Ylönen Suvi, YTM, KM
Ylönen toimii hankevastaavana Nuorten Hahmola -hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville. Aiemmin Ylönen on toiminut myös Hahmotuksen kuntoutus – ja Työikäisten aikuisten hahmottamistaitojen -hankkeissa, joissa on kehitty mm. Hahkun tietopalvelu ja Hahmola-oppimisympäristö ja koulutettu Hahku-mentoreita. Hän on myös toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri sekä erityispedagogiikan jatko-opiskelija ja hänellä on varhaiserityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydet. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.