Osallisuuden, hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tuki 2022-2023

Tältä sivulta löydät kaikki kyseiseen hankkeeseen sisältyvät koulutukset ja niiden sisällöt.
Kaikkien Opetushallituksen rahoittamien hankkeidemme koulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna, löydät koostesivulta.
Koostesivulta löydät myös linkit koulutusten ilmoittautumissivuille.

Koulutushankkeen sisällöt ja kouluttajat

Osio 1: Neuropsykiatrinen tuki koulun arjessa

Autismikirjon oppilas tukeminen kouluarjessa (1 op) 

KOHDERYHMÄT: Opetus- ja kasvatushenkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA OPPIMISTEHTÄVÄ: Autismikirjon oppilaan erityispiirteiden huomioiminen kouluarjessa sekä autismiystävällisen oppimisympäristön rakentaminen. Autismikirjon oppilaan kuormitusherkkyys, autismiystävällinen oppimisympäristö, miten tuen oppilasta. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJA: Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Hämeenlinnassa, 20 osallistujaa, kevät 2023.

Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Opetus- ja kasvatushenkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA OPPIMISTEHTÄVÄ: Psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaaminen ja turvallisen oppimisympäristön luominen, pedagogiset erityisjärjestelyt. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJA:
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Riihimäellä, 20 osallistujaa, syksy 2023.

Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (1 op)

KOHDERYHMÄT: ensisijaisesti yläkoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄ: Koulutuksessa käsitellään millä keinoin koulu voi lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa oppilaiden kouluun kiinnittymiseen. Koulutuksessa käsitellään myös neuropsykiatristen häiriöiden ja psyykkisen oireilun yhteyksiä sekä oppimisen tuen merkitystä motivaation näkökulmasta. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän sekä ennakko- että oppimistehtävän,

KOULUTTAJAT:
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Satu Peitso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskerta webinaarina, kevät- ja syyslukukausi 2023, 24 osallistujaa/toteutus, yhteensä 48 osallistujaa.

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp)

MÅLGRUPP: Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFT:

 • Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
 • Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
 • Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

Förhandsuppgift innan kursen ber vi er fundera på vilket barn skulle kunna behöva stöd med uppmärksamhets- och självregleringsvårigheter. Som en del av kursen kan ni planera och genomföra stöd i praktiken.

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1. webinarie 13.4.2023 – 20 deltagare, 1. webinarie på hösten 2023 – 20 deltagare, sammanlagt 40 deltagare


Osio 2: Haastavan käyttäytymisen ymmärtäminen ja ratkaisukeskeinen työote 

Ratkaisukeskeinen työote oppijan kohtaamisessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: ​
Koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa. Ratkaisukeskeisen työotteen periaatteisiin tutustutaan käytännön esimerkkien avulla. Mallintamisen ja toiminnallisen parityöskentelyn avulla harjoitellaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä pohditaan niiden soveltamismahdollisuuksia omaan työhön.

KOULUTTAJA: Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden lähikoulutuspäivän (6 x 45 min) Tampereella 7.9.2023 Tampere, ennakko- ja oppimistehtävän. Yhteensä 22 osallistujaa.

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen luokkien 1–6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen. Sisältöteemat:

 • Tarkkaavuushäiriö
 • Autismikirjon häiriö
 • Traumakokemukset
 • Ahdistus
 • Tukitoimien suunnittelu
 • Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) ja ennakkotehtävän. Kolme toteutuskertaa, paikkakunnat Helsinki, Kuopio ja webinaari, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa.

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu – koulutus koulunkäynnin ohjaajille (1 op)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen luokkien 1–6 koulunkäynin ohjaajat ja luokanopettajat mielellään työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen. Sisältöteemat:

 • Tarkkaavuushäiriö
 • Autismikirjon häiriö
 • Traumakokemukset
 • Ahdistus
 • Tukitoimien suunnittelu
 • Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) ja ennakkotehtävän. Yksi webinaaritoteutus, 25 osallistujaa.

Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

1 toteutuskerta verkkokoulutuksena 60 osallistujaa. Toteutus 1.6.-15.12.2022.


Osio 3: Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tuki

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen. Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen. Sisältöteemat:

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

KOULUTTAJA: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min/päivä) verkkotallenteena, sekä oppimistehtävän (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi.) Yhteensä 60 osallistujaa. Toteutus 9.1. – 30.4.2023 verkkokoulutus


Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ: Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen. Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen. Sisältöteemat:

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

KOULUTTAJA: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Attentio

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min/päivä) verkkotallenteena sekä oppimistehtävän (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi). Yhteensä 60 osallistujaa. Toteutus 9.1. – 30.4.2023 verkkokoulutus

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (2 sp)

MÅLGRUPP: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:
Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

Förhandsuppgift innan kursen ber vi er fundera på och diskutera med daghemspersonal vilket barn skulle kunna behöva stöd enligt konsultationsmodellen Hurtig. Som en del av kursen kan ni genomföra och dokumentera en konsultation med daghemspersonal.

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1. utbildning: 20 deltagare hösten 2022, 2 webinariedagar, 20 deltagare och 2. utbildning: 2 närutbildningsdagar i Helsingfors på hösten 2023, 20 deltagare, sammanlagt 40 deltagare.

Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op)

KOHDERYHMÄ: Erityisopettajat, luokanopettajat, psykologit, lastentarhanopettajat, erityslastentarhanopettajat, kuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:

 • Toiminnanohjaus ja itsesäätely ja sen puutteiden ilmeneminen esikoulu- ja kouluiässä
 • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys
 • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien yhteys kehityksellisiin vaikeuksiin
 • Toiminnanohjauksen tukeminen ja kuntoutus sekä oppilaan tuen suunnittelu


Koulutuskokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta koulutuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Osallistujat tekevät oppilaiden (esikoululaisten) toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän tukitoimisuunnitelman ja toteuttavat sen omassa työssään. Tämä kannattaa ennakoida koulutukseen osallistuessa.

KOULUTTAJA: Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, kaksi koulutuspäivää (6 x 45 min/päivä) ja oppimistehtävä (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi). Yksi webinaaritoteutus 19.1., 8.2. ja 6.4.2023, 20 osallistujaa.


Osio 4: Ratkaisukeskeisiä työkaluja työrauhan ja käyttäytymisen tukemiseen

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista. Toteutetaan vain lähikoulutuksena.

KOULUTTAJA: Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää (6 x 45min/päivä) sekä oppimistehtävä. Koulutus toteutetaan kahtena webinaarina vuonna 2023: 1. toteutus 31.1. ja 30.3.2023 webinaari, 2. toteutus 14.9. ja 1.11.2023 webinaari, 20 osallistujaa/webinaari, yhteensä 40 osallistujaa.

Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta. CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta. CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO-tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTTAJA: Karhu Anne , KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää (6 x 45 min/päivä) ja oppimistehtävä. Oppimistehtävänä osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Kaksi toteutuskertaa, yksi Lappeenrannassa 4.10. ja 22.11.2023 ja toinen webinaarina 2.10. ja 30.10.2023. 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan (2 op)

MÅLGRUPP: Utbildningen riktar sig till personal i skolan, t.ex speciallärare, skolgångshandledare som kan fungera som CICO-handledare, övriga delaktiga i elevvården, gärna skolpsykolog och/eller kurator och rektor/vicerektor

FORTBILDNINGENS INNEHÅL:

 • Evidensbaserat stöd för beteende
 • Beskrivning av CICO-modellen
 • Att välja elever som deltar i stödet
 • Genomföra inledande intervju
 • Att i praktiken förverkliga den egna skolans modell


Check In / Check Out (CICO) är en systematisk individualiserad intervention som är utvecklad för att ordnas i skolor där ett systematiskt allmänt stöd för beteende är i användning. Det allmänna stödet gör det lättare att ordna CICO eftersom det redan finns noggrant definierade beteendeförväntningar som alla elever är bekanta med. Då kan CICO lätt ordnas för individuella elever som en fortsättning på och intensifiering av det allmänna stödet. I CICO får eleverna möjlighet till flera positiva kontakter med vuxna, öva sociala färdigheter, samt personlig handledning för att nå målen för fostran och positiv förstärkning på önskat beteende. CICO-interventionen ger också skolan en färdig modell för att skapa daglig kontakt med vårdnadshavare.

Under CICO-stödet ansvarar en CICO-handledare för att ”checka in” en elev vid skoldagens början och på eftermiddagen ansvarar samma person för att ”checka ut” eleven. Information om hur dagen gått skickas hem med eleven till vårdnadshavarna, som undertecknar och returnerar med eleven nästa dag. Eleven får under skoldagen systematiskt feedback av lärarna gällande sitt beteende. CICO-stödet fungerar bäst då skolan har ett eget CICO-team som handleder och följer upp hur stödet förverkligats och hur eleven framskrider. Den här utbildningens syfte är att deltagarna ska kunna stödja personalen i skolan att planera och bygga upp CICO-stödet, till exempel som medlemmar i ett CICO-team. Utbildningen består av totalt tre tillfällen (6h+3h+3h). Under tillfällen 2 och 3 får de som ansvarar för CICO-stödet handledning gällande implementering av CICO-stödet.

UTBILDARE: Husberg Henrik, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: Utbildningen innehåller 2 dagar (6 x 45 min/dag) och en inlärningsuppgift. Som en inlärningsuppgift implementerar deltagarna CICO -stöd för utvalda studenter i sin egen arbetsmiljö. Syftet är att omvandla CICO -stöd till en lämplig driftsmodell för det egna skolsamhället. 1. utbildning: 20 deltagare 2 närutbildningsdagar i Vasa och 2. utbildning: 2 närutbildningsdagar i Helsingfors, 20 deltagare, sammanlagt 40 deltagare.

Neuropsykiatriset pulmat – Toisella asteella ja yläkoulussa ilmenevien opiskelun vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien suunnitteleminen (2 op)

KOHDERYHMÄT Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen sekä yläkoulujen aineenopettajat ja erityisopettaja

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarjotaan apua opiskelussa ilmenevien oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen häiriöiden kuten ADHD:n ja autismikirjo, tunnistamiseen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään konkreettisiin keinoihin, joilla tukea opiskelijaa luokkatilanteissa. Kouluarjessa opiskelija näyttäytyy herkästi motivoitumattomana, mutta hänen tilanteensa syvempi tarkastelu auttaa ymmärtämään vaikeuksien syitä laajemmin. Näin mahdollistuu johdonmukainen tukitoimien rakentaminen, joiden tavoitteena on nuoren opiskelutaitojen vahvistuminen ja opinnoissa pärjääminen. 

Koulutuksessa käsiteltävä aihealueet: luetunymmärtäminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, autismikirjo (Aspergerin oireyhtymä) 

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella opiskelussa ilmenevien vaikeuksien ymmärtämistä ja tukitoimien suunnittelua joko yhden nuoren kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, NMI
Tytti Ropponen, lukion aineenopettaja, FM, Espoon kaupunki 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy kaksi toteutuskertaa (6x45min/päivä) ja oppimistehtävä. Helsinki syksyllä 30.9. ja 28.11.2022 – 20 osallistujaa, ja Helsinki syksyllä 26.9 ja 27.11.2023 – 20 osallistujaa.


Osio 5: Neuropsykiatrisen tuen työkaluja koulun arkeen

Työkaluja haastavan käytöksen kohtaamiseen (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisluokanopettajat, erityisopettajat (ala- ja yläkoulu), luokanopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän muut jäsenet. Mahdollisuuksien mukaan työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksen tavoite on tarjota työkaluja arjen haastaviin tilanteisiin oppilaan kohtaamisessa. Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ytimessä ei ole opettajan persoona, vaan ammattitaito jolla hän kohtaa oppilaan. Johdonmukaisen struktuurin ylläpitäminen, aikuisjohtoisuus, oppilaan rajaaminen ja kurinpito ovat oppilasta ja aikuista kuormittavia arjen haasteita. Struktuuri on arjenkäytänteitä, mutta myös aikuisten toiminnan ennakoivuutta ja ympäristön pysyvyyttä. Koulutuksen on tavoite on antaa välineitä kohdata oppilas tulevaisuusorientoituneesti ja ratkaisukeskeisesti.

Erityisesti erityisopetuksessa opettajat kohtaavat hyvin erilaisia oppilaita ja heidän haasteitaan, eikä konflikteille tai haasteille ole yhtä patenttiratkaisua. Kouluympäristössä oppilaille vaikeuksia tuottavat itsesäätelyn haasteet voivat kummuta neuropsykiatrisista pulmista, käyttäytymisen haasteista, vajavaisista tunne- ja vuorovaikutustaidoista, ahdistuneisuudesta tai opitusta väkivaltaisesta ja aggressiivisesta toimintamallista. Oppilaan käyttäytymiseen vaikuttaa erilaisia primaari- ja sekundaaritunteita, jotka tuovat oppilaalle lisää kuormitusta. Näiden taustatekijöiden, toimintamallien ja tunteiden tunnistaminen yhdessä oppilaan tuntemuksen kanssa mahdollistaa oppilaan sensitiivisemmän rajaamisen ja mahdollistaa tukea oppilasta ikätasoisissa itsesäätelytaidoissa, sekä tarjoaa oppilaalle korjaavia kokemuksia häntä kuormittavassa ympäristössä. Tavoite on se, että oppilas oppisi haastavissa tai rajaamistilanteissa itse tekemään valintoja, jotka tukevat hänen koulussa olemistaan ja kouluun kiinnittymistä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään dialogista lähestymistä oppilaan haasteisiin moniammatillisessa ja verkosto/sidosryhmäyhteistyössä ja arjenyhteyden pidossa huoltajien kanssa, sekä kolmiportaista tukea oppilaan tuen polulla käytännön ja hallinnon näkökulmasta. Sisältöteemat:

 • Arjen käytänteet ja aikuisjohtoisuus
 • Rajaaminen ja struktuuri
 • Neuropsykiatriset pulmat
 • Käyttäytymisen haasteet
 • Väkivaltainen ja aggressiivinen käytös
 • Itsetuhoisuus, masennus
 • Trauma ja ahdistuneisuus
 • Tulevaisuusorientoitunut kohtaaminen
 • Tunteita validoiva kohtaaminen

KOULUTTAJA:
Ville Palkeinen, KM, erityisluokanopettaja, oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, joogaohjaajakouluttaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy kolme 6 × 45 min lähi/etäopetuspäivää sekä koulutuspäivien välillä toteutettavia välitehtäviä. Koulutuspäivien väliset välitehtävät ovat kirjallisia ja niissä jäsennetään sekä kehitetään oman työarjen käytänteitä ja toimintatapoja koulutuspäivien teemojen materiaalin ja lisäaineiston pohjalta. Kolme toteutuskertaa: lähikoulutus Tampereella kevällä 2023: 13.3., 3.4. ja 8.5.2023 Tampere – 20 osallistujaa, webinaarikoulutus keväällä 2023: 16.3., 14.4. ja 5.5.2023 webinaari – 20 osallistujaa, lähikoulutus Helsingissä: 29.9., 27.10. ja 24.11.2023 Helsinki– 20 osallistujaa.

Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op)

KOHDERYHMÄT: varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö, sekä oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö (1. koulutuspäivä)
 • ADHD:n ja Touretten tukeminen (2. koulutuspäivä)
 • Kielellisten vaikeuksien tukeminen (3. koulutuspäivä)

KOULUTTAJAT:
Satu Peitso, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Niko Romo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sekä autismikirjon kokemuskouluttaja, joka osallistuu verkon välityksellä

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 3 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävän. Yksi toteutuskerta Kristiinankaupungissa, 20 osallistujaa.

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä. Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia. Koulutuksen sisältöteemat:

 • Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
 • Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
 • Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät).

KOULUTTAJA:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävänä Etsivät -ryhmän toteuttaminen omassa työssä sekä ryhmätoiminnan arviointi ja raportointi. Kolme toteutuskertaa: lähikoulutus Jyväskylässä 24.1. ja 28.3.2023 – 20 osallistujaa, webinaarikoulutus 14.3. ja 16.5.2023 – 20 osallistujaa, lähikoulutus Kuopiossa syksyllä 2023 – 20 osallistujaa.


Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit

Koulutuksista

 • Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa 1pv
 • Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet
 • Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter 1 sp
 • Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu 1 op
 • Ratkaisukeskeinen työote oppijan kohtaamisessa
 • HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn 2 sp
 • Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? 2 op
 • Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä – 2 op
 • Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op
 • Neuropsykiatriset pulmat -Toisella asteella ja yläkoulussa ilmenevien opiskelun vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien suunnitteleminen 2 op
 • Työkaluja haastavan käytöksen kohtaamiseen 3 op
 • Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen 3 op

julkaistaan sisältökooste, jossa yhdistetään osallistujien tuottamaa materiaalia ja asiantuntijaluentoja.

Aikaisempia sisältökoosteita koulutuksista

 • Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä 3 op
 • Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa 2 op
 • Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa 2 op
 • Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä 2op

päivitetään hankkeen koulutusten pohjalta.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että tutkimukseen pohjautuvien asiantuntijaluentojen aineistoa. Koosteet ja kootut ideat tukevat ammatillisen osaamisen kehittämistä ja osaamisen syventämistä ja mahdollistavat osaamisen jakamisen hankkeen jälkeen.

Tuotokset julkaistaan avoimesti koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ ja Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jonne ne jäävät nähtäville myös hankkeen päätyttyä. Niistä tiedotetaan myös sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeessä.


Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Granroth-Nalkki Sari, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Granroth-Nalkilla on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Kouluttaja on työskennellyt yhteisopettajana ja kehittänyt yhteisopettajuutta noin 10 vuoden ajan. Hän on täydentänyt osaamistaan positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen sekä henkilöstöjohtamisen ja oppilaitosjohtamisen koulutuksilla. Kouluttaja on toiminut aktiivisesti työyhteisöissä kehittämistehtävissä mm. kehittyvä koulu-tiimin vetäjänä ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjänä. Sarin erityisosaamista yhteisopettajuuden lisäksi ovat joustavien tuenmuotojen käytänteet, kouluakäymättömyys sekä positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaitojen opettaminen.

Husberg Henrik,  speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Karhu Anne, KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija
Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa. Lisäksi hän kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi.

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina on työskennellyt Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen. Nina työskentelee hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa.

Määttä Sira, PsT, ​neuropsykologian erikoispsykologi
Määttä on ​neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä lasten, ​nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ​ja neuropsykiatristen vaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen.  Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan  esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tällä hetkellä neuropsykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten, nuorten ​ja aikuisten erilaisiin oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin sekä aivovammoihin liittyen.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Norvapalo on toiminut 24 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismikirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän opetuksensa ja tukemisensa. Koulutuksissa ei asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Norvapalo pyrkii koulutuksissaan tuomaan esiin hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja. Norvapalo toimii myös Autismiliiton puheenjohtajana.

Paananen Mika, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Mika Paananen on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee tutkijana Niilo Mäki Instituutissa sekä Jyväskylän yliopistossa. Hänellä on myös pitkä kokemus kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.

Palkeinen Ville, KM, erityissuunnittelija, erityisluokanopettaja, joogaohjaaja ja joogaohjaajakouluttaja
Ville työskentelee oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelijana Helsingin kaupungilla ja on virassa erityisluokanopettajana Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu). Koulun kaikki oppilaat ovat vaativan erityisen tuen piirissä ja lasten- ja nuorten psykiatrian potilaita. Villen ammatillisuuden keskiössä ovat sisään ja ulospäin suuntautuvan haastavan käytöksen kohtaaminen, tunne- ja tietoisuustaidot, kolmiportaisen tuki ja inklusiivinen oppimisympäristö, sekä ilmiölähtöinen oppiminen. Ville on kouluttanut opettajia ja koulun moniammatillista henkilöstöä haastavan käytöksen kohtaamiseen ja tietoisuustaitoihin, mm. NMI ja sairaalaopetuspäivät.

Peitso Satu, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti.

Ropponen Tytti, FM, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja ET:n aineenopettaja, Espoon kaupunki
Tytti toimii espoolaisessa lukiossa aineenopettajana. Hän on erityisesti kiinnostunut niiden nuorten opintojen tukemiseen, joilla on neuropsykiatrisia haasteita sekä nepsy-vaikeuksien näkyväksi tekemisestä kouluyhteisössä. Tytti on osallistunut Niilo Mäki instituutin Kummi 15. Etsivät-ryhmä – Lasten toiminnanohjauksen taitojen tukeminen ryhmässä julkaisun tekemiseen. Lisäksi Tytti on ohjannut Niilo Mäki instituutissa lasten toiminnanohjauksen kuntoutusryhmiä.

Vallenius Sanna, ohjaava opettaja KM / erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sanna on toiminut pitkään työelämässä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta mm. psyykkisesti oirehtivien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä. Sanna on perehtynyt myös tukea tarvitsevan oppilaan nivelvaiheeseen siirryttäessä toiselle asteelle.