Työkaluja ja toimintamalleja myönteisen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa 2023–2025

Tältä sivulta löydät kaikki kyseiseen hankkeeseen sisältyvät koulutukset ja niiden sisällöt.
Kaikkien Opetushallituksen rahoittamien hankkeidemme koulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna, löydät koostesivulta.
Koostesivulta löydät myös linkit koulutusten ilmoittautumissivuille.

Koulutushankkeen sisällöt, tuotokset ja kouluttajat

Osio 1 Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa

Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kehityksen tukemista varhaislapsuudesta ensimmäisiin kouluvuosiin. Taitojen tukemista lähestytään arkipäivän näkökulmasta ja pohditaan, millaisilla arjen rakenteilla taitoihin voidaan vaikuttaa ja miten taitoja tuetaan osana muuta toimintaa ja erillisillä harjoitteilla. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6×45 min.) ja ennakkotehtävän. Ennakkotehtävässä pohditaan sosiaalisiin taitoihin tai vuorovaikutukseen liittyviä tilanteita, joissa on a.) onnistuttu ja b.) joiden ratkaisuun osallistuja kaipaisi tukea.

KOULUTTAJA: Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, eo, vo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus 25.3.2024, 22 osallistujaa

Hyvän työrauhan rakennusaineita – ryhmänhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op)

KOHDERYHMÄ: Koulunkäyntiavustajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja ohjaustilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa tutustutaan ohjauskäytänteisiin, joiden avulla tuetaan oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella yhdessä opettajien kanssa. Koulutus sisältää webinaarin (6×45 min.) ja ennakkotehtävän.

KOULUTTAJA: Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa toteutus

Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op)

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

Koulutus sisältää webinaarin (6×45 min.) ja ennakkotehtävän. Ennakkotehtävässä tehdään kirjallinen yhteenveto, jossa pohditaan 1. Millaisia pedagogisia keinoja koulutukseen osallistuja on kokeillut tukeakseen oppilaiden tarkkaavuutta ja työrauhan rakentumista ryhmässä ja kuinka ne ovat toimineet? 2. Millaisia sääntöjä osallistuja pitää tärkeänä omassa opetuksessaan tärkeänä ja kuinka niiden mukaista toimintaa harjoitellaan? 3. Millaisissa tilanteissa annat oppilaalle/oppilaille palautetta ja miten palaute otetaan yleensä vastaan?

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa.

Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TOTEUTUSTAVAT: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja yhden koulutuspäivän webinaarina (6×45 min.). Ennakkotehtävässä pohditaan tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, yhteisöllisyyden vahvistamiseen tai kiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyviä tilanteita, joissa on a.) onnistuttu ja b.) joiden ratkaisuun osallistuja kaipaisi tukea.

KOULUTTAJAT:
Tero Kujala, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, eo, vo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/toteutus.

Ahdistus alle kouluikäisen lapsen perheessä ja oppimisvaikeuksiin kytkeytyvä ahdistus kouluiässä (1 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 henkilöstö sekä oppilashuolto.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TOTEUTUSTAVAT: Koulutuksessa käsitellään vanhempien ahdistusta uuden elämän alun äärellä ja muutama vuosi sen jälkeen sekä lapsen ahdistusta pikkulapsivaiheessa. Mikä helpottaa lapsen ahdistusta, mikä on tärkeää lapsi-hoitaja -vuorovaikutuksessa. Lisäksi käsitellään oppimisvaikeusiin liittyvää ahdistuneisuutta ja koulussa tarjottavia tukitoimia. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän webinaarina tai lähikoulutuksena (6×45 min.), koulutuksen sisältöihin liittyvän ennakkotehtävän ja reflektoivan oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT:
Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikkö Lastentutkinusklinikka & Niilo Mäki Instituutti
Marianna Savio, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti VET, perheterapeutti VET

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Kaksi webinaarikoulutusta ja kaksi lähikoulutusta (Helsingissä ja Lahdessa), 24 osallistujaa/toteutus, yhteensä 96 osallistujaa.


Osio 2 Yksilöllistä tukea moniammatillisella yhteistyöllä ja pedagogisilla työtavoilla

Autismikirjon oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Opetus- ja kasvatushenkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Autismikirjon oppilaan erityispiirteiden huomioiminen kouluarjessa sekä autismiystävällisen oppimisympäristön rakentaminen. Autismikirjon oppilaan kuormitusherkkyys, autismiystävällinen oppimisympäristö, miten tuen oppilasta. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6×45 min.) sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJA: Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa.

Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op)

KOHDERYHMÄT: Opetus- ja kasvatushenkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa käsitellään psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamista ja turvallisen oppimisympäristön luomista. Lisäksi käsitellään pedagogisia erityisjärjestelyjä. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6×45 min.) sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT:
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Ilona Lepistö, ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

KOULUTUKSEN TOTEUTUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa.

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen luokkien 1–6 luokanopettajat, erityisopettajat, ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen. Sisältöteemat: tarkkaavuushäiriö, autismikirjon häiriö, traumakokemukset, ahdistus, tukitoimien suunnittelu, verkoston kanssa työskentely. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6×45 min.) ja ennakkotehtävän.

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 22 osallistujaa/toteutus.

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter (1 sp)

MÅLGRUPP: Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering? Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan? Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

Utbildningen innehåller en webbinariumdag (6×45 minuter /dag) och en inlärningsuppgift.

UPPGIFT: Planera evidensbaserade stödåtgärder och utvärdera effekten av dem. Välj ett av de beskrivna fallen och redogör för vilka evidensbaserade stödåtgärder du skulle använda dig av. Beskriv konkret vad stödet går ut på, mängden stöd i timmar per vecka samt vem som gör vad (t.ex. du själv, klasslärare, skolgångshandledare). Beskriv hur uppföljningen sker på a) kort sikt (t.ex. vecka till vecka) samt b) lång sikt (t.ex. läsårsvis/terminvis).
Vilka instrument används, vem ansvarar, vem tar del av resultaten och på vilka sätt används de för att utveckla stödet? Du kan också göra uppgiften utgående från en elev du arbetar/arbetat med, men elevens anonymitet behöver säkerställas innan inlämning.

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 2 webinar, 20 deltagare / implementering, totalt 40 deltagare.

Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op)

KOHDERYHMÄ: Perusopetuksen luokkien 1-6 koulunkäynninohjaajat- ja avustajat sekä aamu- ja iltapäiväkerhon ohjaajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Oppilaiden toimintakyvyn tukeminen on keskeinen osa koulunkäynninohjaajien ja -avustajien työnkuvaa. Koulutuksen tavoitteena on syventää koulunkäynninohjaajien ja -avustajien taitoja toimintakyvyn tukijana. Lisäksi käydään läpi myös toimintakyvyn tuen tarpeiden tunnistamista koulupäivän tai aamu- ja iltapäiväkerhojen arkissa tilanteissa.

Koulutus sisältää oman työn näkökulmasta toteutettavan ennakkotehtävän sekä webinaaripäivän (6x45min). Ennakkotehtävässä kuvataan, mikä oman työn kannalta mietityttää tai herättää kysymyksiä oppimisvaikeuksiin ja oppimisen ohjaamiseen tai toimintakyvyn tukemiseen liittyen. Koulutuspäivässä työstämistä jatketaan ja esiin nousseisiin haasteisiin pyritään löytämään löytämään ratkaisuja.

KOULUTTAJA: Marjo Naukkarinen, KM, laaja-alainen erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Ensimmäinen webinaaritoteutus 2.11.2023, 20 osallistujaa/toteutus, ja toinen webinaaritoteutus 14.3.2024, 20 osallistujaa/toteutus.


Osio 3 Itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taitojen tuki sekä ratkaisukeskeiset työkalut

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat
 • Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää kaksi koulutuspäivää (6×45 min.) lähikoulutuksena tai verkkotallenteena ja omassa työssä toteutettavan oppimistehtävän.

Oppimistehtävässä valitaan yksi lapsi, jolle lähdetään määrittelemään tavoitteita ja kokeilemaan tukitoimia. Konkreettisten tavoitteiden asettamisen jälkeen lapsen toimintaa tarkkaillaan ainakin viikon ajan päivähoidon arjessa/tilanteessa johon toivotaan muutosta ja merkitään ylös toistuvuus, mitä tapahtuu ennen tilannetta, miten tilanne etenee ja mitä tapahtuu jälkeenpäin. Kun toiminta on kartoitettu, pohditaan sopivia tukitoimia ja tuen tasoa. Lopuksi reflektoidaan omia taitoja ja haasteita tukitoimien toteuttamisessa.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Terveystalo

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: 1 toteutus verkkotallenteena, 60 osallistujaa/toteutus sekä 1 toteutus lähikoulutuksena Lahdessa, 20 osallistujaa/toteutus. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, oppimistehtävän ja toteutustavasta riippuen joko verkkoluentotallenteita (yhteiskesto noin 9,5x45min) tai kaksi koulutuspäivää (6×45 min./päivä) Lahdessa.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

 • Mitä itsesäätely on?
 • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
 • Kehityksen pulmat Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
 • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää kaksi koulutuspäivää (6×45 min.) lähikoulutuksena tai verkkotallenteena ja omassa työssä toteutettavan oppimistehtävän.

Oppimistehtävässä valitaan yksi lapsi, jolle lähdetään määrittelemään tavoitteita ja kokeilemaan tukitoimia. Konkreettisten tavoitteiden asettamisen jälkeen lapsen toimintaa tarkkaillaan ainakin viikon ajan koulun arjessa/tilanteessa johon toivotaan muutosta ja merkitään ylös toistuvuus, mitä tapahtuu ennen tilannetta, miten tilanne etenee ja mitä tapahtuu jälkeenpäin. Kun toiminta on kartoitettu, pohditaan sopivia tukitoimia ja tuen tasoa. Lopuksi reflektoidaan omia taitoja ja haasteita tukitoimien toteuttamisessa.

KOULUTTAJA: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Terveystalo

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: 1 toteutus verkkotallenteena, 60 osallistujaa/toteutus sekä 1 toteutus lähikoulutuksena Tampereella, 20 osallistujaa/toteutus. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, oppimistehtävän ja toteutustavasta riippuen joko verkkoluentotallenteita (yhteiskesto noin 9,5x45min) tai kaksi koulutuspäivää (6×45 min./päivä) Tampereella.

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (2 sp)

MÅLGRUPP: Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

Utbildningen innehåller två webbinariumdagar (6×45 minuter/dag) och en inlärningsuppgift.

UPPGIFT: Det är meningen att ni genomför en konsultation och lämnar in anonymiserad dokumentation över processen. I uppgiften är det centrala att påvisa förmågan att konkretisera beteende – dvs. beskriva det så att det är observerbart och mätbart.

UTBILDARE: Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 2 webinar, 20 deltagare / implementering, totalt 40 deltagare.

Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppiminen – Miten auttaa? (2 op)

KOHDERYHMÄ: Erityisopettajat, luokanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:

 • Toiminnanohjaus ja itsesäätely ja sen puutteiden ilmeneminen esikoulu- ja kouluiässä
 • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys
 • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien yhteys kehityksellisiin vaikeuksiin
 • Toiminnanohjauksen tukeminen ja kuntoutus sekä oppilaan tuen suunnittelu


Koulutuskokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä, kolmesta webinaaritapaamisesta (1. tapaaminen klo 9-13, 2. tapaaminen klo 14-15.30 ja 3. tapaaminen klo 9-15, yhteensä 12×45 min.) sekä oppimistehtävästä. Osallistujat tekevät oppilaiden (esikoululaisten) toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän tukitoimisuunnitelman ja toteuttavat sen omassa työssään. Tämä kannattaa ennakoida koulutukseen osallistuessa.

KOULUTTAJA: Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus 18.1., 8.2. ja 4.4.2024, 20 osallistujaa.

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (2 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä. Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.

 • Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
 • Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
 • Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta koulutuspäivästä (6×45 min./päivä) sekä päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso 2-4 lapselle ja ohjata ryhmää joko Etsivät-rungon mukaan tai muulla tavalla niin monta tapaamiskertaa kuin on aikataulujen puitteissa mahdollista. Työskentelystä pidetään oppimispäiväkirjaa. Ryhmää voi ohjata yksin tai työparin kanssa. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät).

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 18 osallistujaa/toteutus.

Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville opettajille ja oppilashuollon ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.

Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Lisäksi tutustutaan ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan sekä sen mahdollisuuksiin ja hyötyihin erilaisten oppijoiden kohtaamisessa. Osallistujat pohtivat ratkaisukeskeisen työotteen sovellusmahdollisuuksia oppilaitosympäristössä ja tutustuvat joihinkin konkreettisiin menetelmiin, joita on mahdollista soveltaa erilaisten oppijoiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä), pariharjoituksia ja oppimistehtävän. Ennakkotehtävässä orientoidutaan koulutuksen teemaan ja pysähdytään hetkeksi miettimään lasta tai nuorta, jolla on haasteita käyttäytymisessä ja kirjoitetaan vain itselle nähtäväksi tarkoitettu suodattamaton päiväkirjamainen teksti, jossa kuvaat mieleesi tulevia ajatuksia ja tunteita lapsesta/nuoresta ja hänen tilanteestaan. Työskentelyä jatketaan reflektoivassa oppimistehtävässä, jossa havainnoidaan kirjoitusta koulutusmateriaalin ja ratkaisukeskeisten linssien läpi.

KOULUTTAJAT:
Nina Kultti-Lavikainen, Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus, 22 osallistujaa/toteutus.

Ratkaisukeskeisiä keinoja konsultaation tueksi työrauhaongelmien vähentämiseksi kouluyhteisössä (2 op)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville mm. rehtorit, opppilaanohjaajat, erityisopettajat, resurssiopettajat, luokanopettajat, luokanohjaat ja kasvatusohjaajat).

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa koulun aikuisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä), pariharjoituksia ja työrauhan tukemiseen liittyvän oppimistehtävän. Oppimistehtävässä sovelletaan konkreettisesti omassa asiakastyössä jotain koulutuksessa opittua ratkaisukeskeistä menetelmää työrauhan tukemiseen liittyen. Tavoitteena on tukea koulutuksessa harjoiteltujen ratkaisukeskeisten menetelmien käyttöä koulujen työrauhaongelmien vähentämiseksi ja jakaa kokeiluista saatuja kokemuksia kollegoiden kesken. Asiakkaana voi olla oppilas tai opettaja. Oppimistehtävien antia puretaan ja syvennetään toisessa koulutuspäivässä.

KOULUTTAJA Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/toteutus.


Osio 4 Työkaluja myönteisen käyttäytymisen tukemiseen arjen haastavissa tilanteissa

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:

 • Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
 • Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
 • Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
 • Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat tapauskuvaukset)

Lisäksi koulutuksessa keskitytään omien tapauskuvausten käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäistä työskentelyä, oppimistehtävän ja sen raportoinnin. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä.

Oppimistehtävässä esitellään työtiimille koulutuksessa kuvattu jäävuori-toimintamalli, jonka avulla määritellään lapsen vahvuuksia ja haastavaa käyttäytymistä sekä pohditaan haastavan käyttäytymisen syitä ja mahdollisia tukikeinoja. Tukitoimien pohtimista jatketaan toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA:
Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi lähikoulutus ja yksi webinaaritoteutus, 20 osallistujaa/toteutus. Yhteensä 40 osallistujaa.

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
 • Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
 • Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
 • Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)

Koulutuksessa keskitytään myös omien case-oppilaiden asioiden käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Koulutus sisältää 4 koulutusiltapäivää (3×45 minuuttia/iltapäivä, yhteensä 12×45 minuuttia), itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtävän. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutuksessa.

Oppimistehtävähyödynnetään koulutuksessa kuvattua jäävuori-toimintamallia, jonka avulla määritellään lapsen vahvuuksia ja haastavaa käyttäytymistä sekä pohditaan haastavan käyttäytymisen syitä ja mahdollisia tukikeinoja. Työskentelyä jatketaan webinaaritapaamisten välissä ja lopuksi valitut ratkaisut tai interventiot viedään käytäntöön.

KOULUTTAJA: Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, nepsy-valmentaja, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa toteutus. Yhteensä 40 osallistujaa.

Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta.

CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO-tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli.

Koulutukseen sisältyy 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävä. Oppimistehtävänä osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO-tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTTAJA: Anne Karhu, erityisopettaja, KT

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta Helsingissä ja toinen webinaarina, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Check in-Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan (2 sp)

MÅLGRUPP: Lärare, speciallärare, rektorer och skolkuratorer, gärna från minst två från samma arbetsgemenskap

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL: Check In / Check Out (CICO) är en systematisk individualiserad intervention som är utvecklad för att ordnas i skolor där ett systematiskt allmänt stöd för beteende är i användning. Det allmänna stödet gör det lättare att ordna CICO eftersom det redan finns noggrant definierade beteendeförväntningar som alla elever är bekanta med. Då kan CICO lätt ordnas för individuella elever som en fortsättning på och intensifiering av det allmänna stödet.

I CICO får eleverna möjlighet till flera positiva kontakter med vuxna, öva sociala färdigheter, samt personlig handledning för att nå målen för fostran och positiv förstärkning på önskat beteende. CICO-interventionen ger också skolan en färdig modell för att skapa daglig kontakt med vårdnadshavare.

Under CICO-stödet ansvarar en CICO-handledare för att ”checka in” en elev vid skoldagens början och på eftermiddagen ansvarar samma person för att ”checka ut” eleven. Information om hur dagen gått skickas hem med eleven till vårdnadshavarna, som undertecknar och returnerar med eleven nästa dag. Eleven får under skoldagen systematiskt feedback av lärarna gällande sitt beteende.

CICO-stödet fungerar bäst då skolan har ett eget CICO-team som handleder och följer upp hur stödet förverkligats och hur eleven framskrider. Den här utbildningens syfte är att deltagarna ska kunna stödja personalen i skolan att planera och bygga upp CICO-stödet, till exempel som medlemmar i ett CICO-team.

Utbildningen består av totalt tre tillfällen (6x45min+3x45min+3x45min). Under tillfällen 2 och 3 får de som ansvarar för CICO-stödet handledning gällande implementering av CICO-stödet.

 • Evidensbaserat stöd för beteende
 • Beskrivning av CICO-modellen
 • Att välja elever som deltar i stödet
 • Genomföra inledande intervju
 • Att i praktiken förverkliga den egna skolans modell


UTBILDARE: Henrik Husberg, speciallärare, PM, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 2 webinar, 20 deltagare / implementering, totalt 40 deltagare.

Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Lasten ja nuorten parissa vuorovaikutteista työtä tekevät opetustoimen henkilöstöön kuuluvat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin ja -taitoihin, ja harjoitellaan niitä humanistiseen psykologiaan pohjautuvan empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu vuorovaikutus on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan. Kokemus haastavuudesta voi liittyä vuorovaikutukseen niin lasten, nuorten, oppilaiden, huoltajien, kollegoiden, esimiesten, vertaisten, kuin perheenjäsenten kanssa.

Koulutuksessa tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina sekä harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja:

 • havaintojen tekeminen
 • itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen
 • toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen
 • konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken

Koulutus pitää sisällään kaksi koulutuspäivää (6×45 min./päivä) sekä ennakko- ja välitehtävän. Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutuspäivät työpajamaisina. Niiden harjoitukset mukaan lukien ennakko- ja välitehtävät perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.

Työtavat: Ennakko- ja välitehtävät, joita työstetään koulutuspäivillä, luento-osuudet, toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA: Juho Honkasilta, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi lähikoulutus Helsingissä 9.2. ja 16.2.2024 ja toinen Lappeenrannassa 26.4. ja 3.5.2024. 18 osallistujaa toteutus, yhteensä 36 osallistujaa.

Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (2 op)

KOHDERYHMÄT: Ensisijaisesti yläkoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT: Koulutuksessa käsitellään millä keinoin koulu voi lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa oppilaiden kouluunkiinnittymiseen. Koulutuksessa käsitellään myös neuropsykiatristen häiriöiden ja psyykkisen oireilun
yhteyksiä sekä oppimisen tuen merkitystä motivaation näkökulmasta.

Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää sekä välitehtävän.

KOULUTTAJAT:
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Satu Peitso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus ,20 osallistujaa.


Osio 5 Psyykkisen hyvinvoinnin ja neuropsykiatrisen tuen työkalut koulun arjessa

Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op)

KOHDERYHMÄT: varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö, sekä oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa käsitellään autismikirjoa ja autismiystävällistä oppimisympäristöä, ADHD:n ja Tourette-oppilaan tukemista sekä kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukemista.

Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö:

 • Päivitettyä tietoa autismikirjosta ja autismikirjon vaikutuksista opetukseen ja kuntoutukseen
 • Stressiherkkyys ja toimintakyky
 • Autismiystävällinen oppimis- ja toimintaympäristö/autismiopetuksen ja kuntoutuksen kulmakivet: Strukturointi ja visualisointi, aistiystävällisyys, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen ja vahvuuksiin keskittyminen
 • Autismikirjon oppilaan opetus
 • Oppimisen tuella mielen hyvinvointia vahvistamaan
 • Kokemusasiantuntija

ADHD:n ja Tourette-oppilaan tukeminen:

 • Käydään läpi kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia
 • Käsitellään vaikeuksien tunnistamista ja varhaista tukea esikoulusta kouluun
 • Ryhmään ja yksilöön kohdennettujen tukitoimien sovittaminen ryhmän arkiseen toimintaan
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro Touretten oireyhtymästä

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen:

 • Perustietoa kielellisistä oppimisvaikeuksista sekä niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen
 • Perustietoa opetuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista pedagogisista työtavoista

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää (6x45min./päivä) ja oppimistehtävän. Oppimistehtävässä pohditaan millä tavoilla tuetaan neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen/oppilaan olemista ja oppimista fyysisessä ympäristössä (esim. luokkahuoneessa), sosiaalisessa ympäristössä (esim. kaverisuhtesissa) ja psyykkisessä hyvinvoinnissa (esim. mielen hyvinvoinnissa).

KOULUTTAJAT:
Satu Peitso, PsM, neuropsykologian erikoispsykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Niko Romo, ohjaaja, nepsy-valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Päivi Norvapalo, ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, nepsy-valmentaja, fysioterapeutti, , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sekä autismikirjon kokemuskouluttaja, joka osallistuu verkon välityksellä

KOULUTUKSEN TOTEUTAMINEN: Kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/toteutus. Yhteensä 40 osallistujaa.

MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
 • Maltti-kuntoutuksen käytännön toteutus Koulunkäynnin tukeminen
 • Lasten lähiverkoston tukeminen
 • Tukea ryhmän ohjaamiseen

Koulutus sisältää 3 webinaaritapaamista (4×45 min./tapaaminen), ohjauskeskustelun (2×45 min) ja oppimistehtävänä Maltti-ryhmän harjoittelujakson toteuttamisen omassa työssä.

KOULUTTAJA: Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi webinaaritoteutus 29.9., 30.11.2023 ja 8.2.2024, 20 osallistujaa.

FOKUS – träningsprogram i smågrupp för 8–11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner (3 sp)

MÅLGRUPP: Personal inom utbildning samt social- och hälsovården, t.ex. skolpsykologer, speciallärare, kuratorer, lärare och skolhälsovårdare, helst i arbetspar. Av deltagarna förutsätts att de förbinder sig att hålla ett träningsprogram under fortbildningens gång.

Maltti-träningsprogrammet är ett strukturerat program på 20 gruppträffar under 6-7 månader (i regel 4-6 barn/grupp, i undantagsfall kan en person hålla en mindre grupp) för barn som har svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Träningsprogrammet erbjuder en strukturerad arbetsmodell och innehållet för varje träff beskrivs utförligt.

Programmet riktar sig till 8-11-åringar med en maximal ålderskillnad på 3 år inom gruppen, men går även att tillämpas utanför denna åldersgrupp. I fortbildningen presenterar vi de teoretiska grunderna och går igenom hur träningsprogrammet genomförs i praktiken.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Teoretisk bakgrund
 • Interventioner och stöd
 • Maltti-träningsprogrammet i praktiken
 • Stöd för barnets närmaste nätverk
 • Utvärdering och reflektion

Deltagarna samlar ihop en egen elevgrupp och genomför med denna Maltti-programmet i sin egen arbetsmiljö och under handledning av Niilo Mäki Institutets utbildare. I samband med interventionen erbjuds också strukturerat stöd till barnets nätverk. Stödet för nätverket går ut på att följa upp och koppla målsättningarna för interventionen till elevens egen klass och till hemmet. Eleverna som deltar i Maltti-grupperna utvärderas innan och efter träningsprogrammet i syfte att studera metodens effektivitet och genomförbarhet.

Utbildningen innehåller tre webbinariumdagar (6×45 minuter) och inlärningsuppgifter:

 1. fortbildningstillfället: Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, träningsprogram för uppmärksamhet och exekutiva färdigheter, att stöda uppmärksamhet och koncentration i klassen, utvärdering av effektivitet och uppföljningsmetoder för träningsprogrammet, att förverkliga en Maltti-grupp, planering av den egna gruppen
 2. fortbildningstillfället: Handledning, stöd i elevens egen klass (uppgift), växelverkan inom gruppen, deltagarna definierar målen för sin grupp
 3. fortbildningstillfället: Handledning, genomgång av uppgiften från förra gången, hur stöda Maltti-gruppernas elever i skolgången / planering av framtida stödformer, genomgång av uppföljande undersökningar

UTBILDARE:
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: 1 webinar, 18 deltagare.

Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelman hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella

KOHDERYHMÄT: Yläkoulun, lukion ja toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat. Osallistujien odotetaan kokeilevan ohjelmaa käytännössä oppilas-/asiakastyössään koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma on viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma, ja se tarjoaa viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia. 

Nuorten Kompassi -ohjelmankeskeisenä ajatuksena on, että hyvinvointi on taito, jota voidaan harjoitella. Ohjelmassa tarkastellaan omien ajattelu- ja käyttäytymismallien toimivuutta. Tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin taitoja, erityisesti taitoja toimia tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot auttavat kohtaamaan haasteita, joita elämässä vääjäämättä tulee eteen.

Nuorten Kompassi -ohjelma on alun perin laadittu yläkoululaisille, mutta ohjelma soveltuu myös toisen asteen opintojen alkuvaiheessa oleville nuorille. Nuoret voivat käyttää ohjelmaa myös itsenäisesti. Parhaat tulokset kuitenkin saadaan, kun ohjelmaa käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jonkun aikuisen vetämänä. Kompassia voi hyödyntää monin eri tavoin. Aikuisten olisikin hyvä pohtia millainen olisi omaan ympäristöön sopiva käyttömalli.

Koulutus sisältää kaksi puolikasta koulutuspäivää (2x3x45min), kolme webinaari-iltapäivää (2x45min) sekä Nuorten kompassi hyvinvointiohjelman toteuttamisen omassa työssä.

KOULUTTAJA: Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, kouluttaja, KEHKA-erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme webinaaritoteutusta ja yksi hybriditoteutus Helsingissä ja verkossa. Koulutus toteutetaan joko kokonaan webinaarikoulutuksena tai hybridi-koulutuksena, jolloin ensimmäiset koulutuspäivät on lähiopetusta ja iltapäivät webinaaritapaamisia. 26 osallistujaa/toteutus, yhteensä 104 osallistujaa.


Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit

Koulutuksesta Sosiaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Ahdistus alle kouluikäisen lapsen perheessä ja oppimisvaikeuksiin kytkeytyvä ahdistus alakouluiässä (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Toimintakyvyn tukeminen oppilaiden arjessa (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Autismikirjon oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Psyykkisesti oireilevan oppilaan tukeminen kouluarjessa (1 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa (2 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksessa Oppilaiden psyykkinen oireilu ja kouluun kiinnittymisen haasteet (2 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koulutuksesta Nuorten Kompassin hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella tuotetaan kooste asiantuntijaluentojen keskeisistä materiaaleista.

Koosteet tukevat osaamisen syventämistä ja mahdollistavat osaamisen jakamisen hankkeen jälkeen. Tuotokset julkaistaan avoimesti koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ ja aoe.fi sivuilla, ja niistä tiedotetaan Niilo Mäki Instituutin sosisaalisen median kanavissa sekä uutiskirjeessä.


Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Granroth-Nalkki Sari, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Granroth-Nalkilla on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Kouluttaja on työskennellyt yhteisopettajana ja kehittänyt yhteisopettajuutta noin 10 vuoden ajan. Hän on täydentänyt osaamistaan positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen sekä erilaisilla johtamisen koulutuksilla, kuten positiivinen johtaminen. Kouluttaja on toiminut aktiivisesti työyhteisöissä kehittämistehtävissä mm. kehittyvä koulu-tiimin vetäjänä ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjänä. Sarin erityisosaamista yhteisopettajuuden lisäksi ovat joustavien tuenmuotojen käytänteet, kouluun kiinnittymisen haasteisiin vastaaminen sekä positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaitojen opettaminen.

Heikkinen Tiina, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina on toiminut pitkään erityisluokanopettajana opettaen lapsia, joilla on haastetta kielessä, tarkkaavuudessa, toiminnanohjauksessa ja käytöksessä. Häneltä löytyy erityisosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa toimimisesta. Tiinan vahvuudet ovat oppimisen haasteissa liittyen kieleen ja matematiikkaan, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Honkasilta Juho, KT, yliopistonlehtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Juho Honkasilta toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on vuosien työkokemus sopeutumisvalmennustoiminnasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka kokevat haasteita toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, sekä heidän perheidensä kanssa. Honkasilta on käynyt tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia ja kouluttanut rakentavan vuorovaikutuksen taitoja osana (erityis)opettajan koulutusta vuodesta 2015 alkaen.

Husberg Henrik, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Karhu Anne, KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija
Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa. Lisäksi hän kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi.

Kujala Tero, KM, ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja
Teron vahvaa osaamisaluetta ovat autismikirjo ja muut neuropsykiatriset pulmat. Kouluttajana hän hyödyntää pitkää, yli 25 vuoden, työkokemustaan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä ohjaavana opettaja. Tero vahvuutena on kyky käytännönläheisesti avata, miten tukea opetuksessa ja kuntoutuksessa tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Kouluttajana Tero pitää tärkeänä osallistamista ja vahvaa vuorovaikutteisuutta.

Kultti-Lavikainen Nina, Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Nina työskentelee vastaavana psykologina Niilo Mäki Instituutin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen neuropsykiatrisen ja oppimisen tuen yksikön ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi-sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta.

Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Lepistö Ilona, ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Ilonalla on pitkä, 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa. Valterissa hän on toiminut aikaisemmin sairaanhoitajan tehtävässä useamman vuoden. Ilonan osaamisalueeseen kuuluvat neuropsykiatristen asiakkaiden valmennukset/tukikeskustelut ja ohjaukset, verkostoyhteistyö, kouluttaminen, ohjauskäynnit, sekä konsultointi. Kouluttajana hän on läsnäoleva, käytännönläheinen ja innostava.

Määttä Sira, PsT, ​neuropsykologian erikoispsykologi
Määttä on ​neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä lasten, ​nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ​ja neuropsykiatristen vaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen. Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tällä hetkellä neuropsykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten, nuorten ​ja aikuisten erilaisiin oppimisvaikeuksiin, neuropsykiatrisiin vaikeuksiin sekä aivovammoihin liittyen.

Naukkarinen Marjo, KM, ela, aineenopettaja, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Naukkarinen työskentelee hankesuunnittelijana Niilo Mäki Instituutissa Nuorten Hahmola-hankkeessa ja laaja-alaisena erityisopettajana. Nuorten Hahmola-hankkeen tavoitteena on, että nuoret ja heidän kanssaan toimivat tunnistavat ja hyväksyvät aiempaa paremmin hahmotusvaikeudet, niiden ilmenemisen sekä merkityksen opinnoissa, työssäoppimisessa, vertaissuhteissa ja yleisesti arjessa. Ennen Nuorten Hahmola-hanketta Naukkarinen on kerryttänyt pitkää työkokemusta koulumaailmasta, työskennellen sekä opettajana että koulunkäynnin ohjaajana perusopetuksessa.

Niutanen Riina, ohjaava opettaja, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisluokanopettaja
Riinan erityistä osaamisaluetta on oppimispolun alku – varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus – ja tästä viitekehyksestä on hyvä viitoittaa tietä koko perusopetuksen ajaksi. Yhteisöllisyys, osallisuus ja vahvuuslähtöisyys ovat asioita, joita Riina haluaa olla edistämässä. Näiden rinnalla Riina haluaa työllään tukea ja edistää oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja niihin liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Oppimisen alkuvaiheeseen, kieleen ja vuorovaikutukseen, toiminnanohjaukseen ja tarkkaavuuteen sekä käyttäytymiseen liittyvät haasteet ovat olleet Riinan keskeisintä työkenttää. Riinalla on kokemusta myös monikielisten lasten kanssa toimimisesta. Riina on mielellään mukana prosesseissa, joissa rakennetaan yhteistyötä ja toimivia käytänteitä kodin, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä moniammatillisen verkoston toimijoiden kesken. Kokemus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa toimimisesta mahdollistaa asioiden tarkastelun laajalla perspektiivillä.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, nepsy-valmentaja, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Norvapalo on toiminut 25 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismikirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän opetuksensa ja tukemisensa. Koulutuksissa ei asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Norvapalo pyrkii koulutuksissaan tuomaan esiin hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja.

Paananen Mika, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Mika Paananen on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee tutkijana Niilo Mäki Instituutissa sekä Jyväskylän yliopistossa. Hänellä on myös pitkä kokemus kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.

Peitso Satu, PsM, neuropsykologian erikoispsykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti.

Puolakanaho Anne, PsT, tutkija, kouluttaja, KEHKA-erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto
Puolakanaho on oppimisen vaikeuksiin perehtynyt kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi. Hän on myös tietoisuustaitoihin (mindfulnessiin) pohjautuvien sekä hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisten menetelmien tuntija. Anne on toiminut Nuorten Kompassi -ohjelman kehittäjänä ja tutkijana läheisesti liittyvän tutkimushankkeen (Muupu), kehittämishankkeen (Edufutura) ja hyvinvointiin liittyvän koulutushankkeen (MEHIS) vetäjänä. Hän on julkaissut aiheesta sekä kansainvälisiä että kansallisia tutkimuksia. Anne omaa kokemusta myös käytännön työstä lasten- ja nuorten psykologina sekä psykologiyrittäjänä.

Romo Niko, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Romo toimii ohjaajana ja kouluttajana Valteri-koulu Onervassa ja osallistuu työnsä ohella myös ohjauskäynteihin tarpeen mukaan. Koulutukseltaan hän on lähihoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Kokemusta ja asiantuntemusta Romolla on erityisesti Touretten oireyhtymästä, mikä on diagnosoitu hänellä itsellään ollessaan lapsi. Lisäksi Romo on aiemmin, ennen nykyistä työtä, työskennellyt jäsen- ja perhetyössä potilasjärjestössä, joka valvoo Touretten oireyhtymän kanssa elävien ihmisten etuja.

Savio Marianna, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti VET, perheterapeutti VET
Marianna on lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja hän on työskennellyt erikoissairaanhoidossa raskaana olevien ja vauva- ja pikkulapsiperhevaihetta elävien perheiden kanssa monia vuosia. Hänen terapiakouluksensa ovat suuntautuneet perheisiin (vaativan erityistason perheterapiakoulutus) ja varhaiseen vuorovaikukseen (vaativan erityistason varhaislapsuuden vuorovaikutus- psykoterapeuttikoulutus). Hän työskentelee raskauden aikaisten ja vauva- ja pikkulapsiperhevaiheen pulmien parissa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian ja perheterapian keinoin.

Vallenius Sanna, ohjaava opettaja KM / erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Sanna on toiminut pitkään työelämässä monialaista vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa ja omaa kokemusta erityisesti psyykkisesti oireilevien ja autismikirjon oppilaiden tukemisesta kouluelämässä sekä erilaisissa verkostoissa. Nykyisessä ohjaavan opettajan työssään Sanna tekee konsultatiivista työtä oppilaiden lähikouluissa vaativissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa.