VARHAISKEHITYKSEN ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:


VANE-PSY – VAUVAN NEUROLOGISEN JA PSYYKKISEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ

KOHDERYHMÄT Terveydenhoitajat, neuvolalääkärit, lastenlääkärit, lastenneurologit, lastenpsykiatrit ja muut vauvatyötä ja kehitysseurantaa tekevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi Vane-psyn periaatteet, kehittämistyö, teoreettinen tausta, käytännön toteuttaminen ja tulkinta. Koulutuksen sisällön kautta on mahdollisuus ymmärtää vauvan kehitysarvioinnin yleisiä periaatteita, ennusteen kannalta merkittäviä tekijöitä, vauvan kokonaiskehityksen rakentumista vuorovaikutusympäristössä ja kehityksen tukemisen keskeisiä periaatteita.

KOULUTTAJA Kirsi Mustonen, LT, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri


KEHITYKSELLISTEN VAIKEUKSIEN SEULONTA JA SEURANTA ALLE KOULUIKÄISILLÄ

KOHDERYHMÄT Erityisesti neuvolan terveydenhoitajat, puheterapeutit, psykologit ja eltot

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tavoitteena pohtia kehityksellisten vaikeuksien seulontaa ja seurantaa neuvoloissa ja varhaiskasvatuksen eri konteksteissa. Erityisesti koulutuksessa tarkastellaan kielen ja kommunikaation kehitys ja seuranta sekä tähän tarkoitukseen kehitetty Esikko-menetelmää.

– Seulonta ja kehityksen seuranta, mitä, miten ja miksi?
– Esikielelliset kommunikaatiotaidot ja kielen kehitys
– Miten varhaisen kielen kehitys on yhteydessä myös lapsen itsesäätelytaitoihin
– Seulontamenetelmät ja huolen puheeksi ottaminen
– Kehityksen seuranta yhteistyössä vanhempien kanssa

Kouluttaja: Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi , Niilo Mäki Instituutti


LENE – LEIKKI-IKÄISEN LAPSEN NEUROLOGINEN ARVIOINTIMENETELMÄ -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT
Neuvolan henkilökunta: terveydenhoitajat, lääkärit, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, päivähoidon ja neuvolan yhdyshenkilöt

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lene-menetelmän esittely
Neurologisen kehityksen häiriöiden luonne
Seulonnan kysymyksiä
Lenen toimivuus ja luotettavuus tutkimusten valossa
Lenen osiot ja arvioinnin periaatteet
Lenen sisältö eri ikäryhmissä
Lyhyitä katsauksia keskeisiin kehityksen ongelmiin
Lene päiväkodissa
Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen, yhteensä 7 x 45 min. Luentotallenteet sisältävät osioita myös Lene-opetusvideosta.

KOULUTTAJA
Riitta Valtonen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


LUKIVA – LUKIVALMIUKSIEN ARVIOINTIMENETELMÄ 4–5-VUOTIAILLE LAPSILLE

KOHDERYHMÄT Koulutus on suunnattu etenkin neuvoloiden terveydenhoitajille, mutta myös muille leikki-ikäisten lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, esimerkiksi puheterapeuteille, psykologeille ja varhaiskasvatuksen erityisopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
LUKIVA -arviointimenetelmä sisältää kolme lyhyttä arviointitehtävää. Tehtävien avulla voidaan arvioida leikki-ikäisten lasten lukemista ennakoivien taitojen tilannetta (lukivalmiuksia) sekä ennustaa lukipulmien todennäköisyyttä kouluiässä.

Koulutuksessa tutustutaan arviointimenetelmään, sen tekemiseen sekä tulosten tulkintaan ja tarvittaviin jatkotoimiin. Kaikille LUKIVA -arviointi-menetelmää käyttäville suositellaan kouluttautumista menetelmän käyttöön. LUKIVA -menetelmän mukana esitetään myös leikinomaisia harjoitteita, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä ja lieventää lukipulmia kouluiässä. Koulutuksessa perehdytään erityisesti leikki-ikäisten kirjaintuntemuksen ja nimeämistaitojen harjoittamiseen.

KOULUTTAJAT
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi , Niilo Mäki Instituutti


ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, sosiaalitoimen työntekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti


VARHAISTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN JA VARHAISEN LUKUTAIDON ARVIOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT
(varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖTVarhaisten matemaattisten taitojen ja lukutaidon arviointi ja tukeminen: koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA
Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta