Varhaiskehityksen arviointi

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

VANE-PSY – Vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä

KOHDERYHMÄT Terveydenhoitajat, neuvolalääkärit, lastenlääkärit, lastenneurologit, lastenpsykiatrit ja muut vauvatyötä ja kehitysseurantaa tekevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi Vane-psyn periaatteet, kehittämistyö, teoreettinen tausta, käytännön toteuttaminen ja tulkinta. Koulutuksen sisällön kautta on mahdollisuus ymmärtää vauvan kehitysarvioinnin yleisiä periaatteita, ennusteen kannalta merkittäviä tekijöitä, vauvan kokonaiskehityksen rakentumista vuorovaikutusympäristössä ja kehityksen tukemisen keskeisiä periaatteita.

KOULUTTAJA Kirsi Mustonen, LT, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri


LENE – Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arviointimenetelmä -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Neuvolan henkilökunta: terveydenhoitajat, lääkärit, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, psykologit, päivähoidon ja neuvolan yhdyshenkilöt

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lene-menetelmän esittely
Neurologisen kehityksen häiriöiden luonne
Seulonnan kysymyksiä
Lenen toimivuus ja luotettavuus tutkimusten valossa
Lenen osiot ja arvioinnin periaatteet
Lenen sisältö eri ikäryhmissä
Lyhyitä katsauksia keskeisiin kehityksen ongelmiin
Lene päiväkodissa
Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen, yhteensä 7 x 45 min. Luentotallenteet sisältävät osioita myös Lene-opetusvideosta.

KOULUTTAJA Riitta Valtonen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Kehityksellisten vaikeuksien seulonta lastenneuvolassa -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ Neuvolan henkilökunta, psykologit, puheterapeutit ja muut asiasta kiinnostuneet

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Esikielelliset kommunikaatiotaidot ja kielen kehitys
– Miten varhaisen kielen kehitys on yhteydessä myös lapsen itsesäätelytaitoihin
– Seulontamenetelmät ja huolen puheeksi ottaminen
– Kehityksen seuranta yhteistyössä vanhempien kanssa

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti, Terveystalo kuntoutuspalvelut

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille -verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, puheterapeutit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmällä voidaan kartoittaa lukemista ennakoivia taitoja lapsen ollessa 3½ – 5½ vuoden ikäinen. Lapsen lukemista ennakoivia taitoja voidaan arvioida LUKIVA-tehtävien sekä vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen avulla esimerkiksi neuvolan 4- ja 5-vuotistarkastusten yhteydessä tai päivähoidossa. Vaikka arviointimenetelmät ovat yksinkertaisia ja nopeita esittää, edellyttää niiden luotettava tekeminen ja tulosten arvioiminen kuitenkin asiaan perehtymistä.

Koulutuksessa tutustutaan lyhyesti lukivalmiuksien arviointiin ja lukemisen taitojen ennakointiin liittyvään teoreettiseen ja tutkimukselliseen taustaan.
Käydään läpi käytännönläheisesti, miten LUKIVA-arviointimenetelmää käytetään ja miten sen tuloksia tulkitaan.
Esitellään LUKIVA-arviointimenetelmän kehittelyyn liittyvä taustoja.

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (2 h). Tallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti, Terveystalo kuntoutuspalvelut

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta