Miten auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista?

Vanhempi on lapselle tärkeä peili, jonka kautta hän peilaa suoriutumistaan. Ulla Leppäsen, PsT, koulutuksesta on koostettu tuotos keinoista, joiden avulla opettajat voivat auttaa vanhempia ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia. Tuotoksesta löydät myös vinkkejä kotiin suuntautuvista konkreettisista tukikeinoista oppimisen pulmiin.

Tutustu OPH-tuotokseen täällä!

Tiivistelmä

Vanhempia voidaan tukea keskustelulla, jossa tuodaan esille erilaisia näkökulmia; tarkastellaan yhdessä vanhemman mielikuvia lapsesta, koulusta ja itsestä vanhempana. Keskustelussa annetaan myös tietoa ja ymmärrystä lapsen tilanteesta sekä tarkastellaan ongelmallisia tilanteita yhdessä ja mietitään keinoja niiden ratkaisemiseksi. Tilanteeseen asetetaan yksi tai muutama tavoite kerrallaan ja niiden toteutumista seurataan.

Toimijuus tarkoittaa yksilöiden kapasiteettiä tehdä ja toteuttaa päätöksiä. Vanhempien toimijuuden mahdollistaa luottamus ja sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen, jonka edellytyksenä on rehellinen ja turvallinen vuorovaikutus työntekijän kanssa. Vanhemman toimijuutta on tärkeä kunnioittaa erityisesti neuvonantamisen tilanteissa. Työntekijä lähtee aina liikkeelle ”ei-tietämisestä”, tavoitteena on yhdessä saavutettu yhteisymmärrys.

Oppimisvaikeuksien kohdalla on tärkeää miettiä, miksi lapsi ei opi ja miten lasta voisi tukea. Oppimisvaikeuksille on tärkeää saada selitys ja selvittäminen on monialainen tutkimusprosessi. Tukitoimien tärkeitä tavoitteita puolestaan ovat harjoitteluinnostuksen herättäminen, itseluottamuksen vahvistuminen ja metatiedon ja -taidon vahvistuminen. Tavoitteita on tärkeää pohtia realistisesti. Vanhemmille on tärkeää viestittää, että heidän arvonsa koulunkäynnistä siirtyvät lapselle; vanhempien myönteinen suhtautuminen koulunkäyntiin saa lapset viihtymään koulussa paremmin.

Koulutaipaleen alussa vanhemmilla on aktiivinen rooli läksyjen teossa tukemisessa, mutta vähitellen lapsen oma vastuunotto ja toimijuus kasvavat. Vanhemman tulisi osallistua läksyjen tekoon siten, että se tukee lapsen autonomiaa, tämä takaa paremmat oppimistulokset ja vahvemman minäpystyvyyden kokemuksen.

Mistä tuotokset ovat peräisin? Nostot-välilehdellä esitellyt tuotokset on koottu Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista. Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä!