Nuorten Kompassista työkaluja psyykkiseen hyvinvointiin

Lehdistötiedote: julkaisuvapaa heti

Niilo Mäki Instituutilta on julkaistu uusi opas ”Nuorten kompassi -hyvinvointiohjelma: Opas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille”. Verkko-ohjelma on vapaasti käytettävissä osoitteessa https://nuortenkompassi.fi/ . Nuorten Kompassi -ohjelman tavoitteena on lisätä taitoja, jotka lisäävät itsetuntemusta, hyväksyntää, myötätuntoa, läsnäoloa sekä rohkeutta oman tien kulkemiseen. Nämä taidot puolestaan lisäävät hyvinvointia ja valmiuksia kohdata elämässä vääjäämättä eteen tulevia haasteita.

Hyvinvointi on taito, jota voi harjoitella 

Oppaan tarkoituksena on tukea nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia verkko-ohjelman käyttöönotossa. Oppaan ensimmäisessä osassa on esitetty ohjelman teoreettiset perusteet, toisessa osassa perehdytään ohjelman käyttöön ja kolmannessa osassa on saatavilla valmiita käyttömalleja ja ohjeita käytön aloittamisen helpottamiseksi. 

Oppaassa esitellään viisiviikkoinen, vapaasti saatavilla oleva verkko-ohjelma. Ohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiassa esitettyihin ajatuksiin psykologisesta joustavuudesta ja sen yhteydestä hyvinvointiin. Nuorten Kompassi ohjelman ydinajatus on, että hyvinvointi on taito, jota voidaan harjoitella psykologista joustavuutta lisäämällä. 

Nuorten Kompassi -ohjelmassa harjoitellaan mm. taitoa tunnistaa mikä on itselle tärkeää ja asettaa sen mukaisia tavoitteita, taitoa tiedostaa ja käsitellä omia ajatuksia ja tunteita, taitoja suunnata huomio valittuun kohteeseen ja olla läsnä hetkessä, sekä itsemyötätuntoa ja ryhmäntoimintaa tukevia taitoja. Nämä taidot puolestaan lisäävät itsetuntemusta, hyväksyntää, myötätuntoa, läsnäoloa sekä rohkeutta oman tien kulkemiseen. Taidot kohentavat psyykkistä hyvinvointia ja lievittävät pahoinvointia ja psyykkistä oireilua. 

Viisiviikkoinen Nuorten Kompassi -ohjelma sisältää noin 130 erilaista nuorelle räätälöityä harjoitusta. Kunkin harjoituksen kesto on noin 1–5 minuuttia. Harjoituksissa on valinnanvaraa, ja positiivisiin tuloksiin riittää jo noin kuuden harjoituksen tekeminen viikoittain. 

Viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuva digitaalinen sovellus

Jopa neljäsosa nuorista kärsii jonkinasteisesta psyykkisestä oireilusta, joka ilmenee tavallisimmin stressinä, ahdistuksena ja masennuksena. Koulun ja hyvinvoinnin ammattilaisten käyttöön tarvitaan tutkittuja, vaikuttavia ja helposti saatavilla olevia menetelmiä, joita voi käyttää eri ammattilaiset erilaisissa toimintaympäristössä.

Digitaaliset sovellukset kuuluvat nuorten arkeen ja tarjoavat luontevan tavan lähestyä nuoria. Sovellukset tarjoavat myös yhden tavan vastata nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen liittyviin tarpeisiin. 

Nuorten Kompassi -ohjelma on kehitetty Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella monitieteellisessä työryhmässä ja ohjelma tarjoaa tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia sekä lievittää nuorten erilaisia pahoinvoinnin oireita.

Ohjelman vaikuttavuutta on tutkittu, ja tulosten mukaan Nuorten Kompassin avulla voidaan tukea nuorten hyvinvointia sekä urasuunnittelua ja lisätä nuorten paineensietokykyä. Erityisesti nuoret, joilla on lisääntynyttä stressiä, mielialan laskua ja tarvetta harjoitella psykologisen joustavuuden taitoja, hyötyvät ohjelmasta. 

Nuorten Kompassia voi hyödyntää monella tavalla

Ohjelmalla on monenlaisia käyttötapoja. Nuori voi halutessaan itsenäisesti käydä läpi viisiviikkoisen Nuorten Kompassi -ohjelman. Ohjelman voi ottaa käyttöön myös koulussa, esimerkiksi luokassa tai ryhmässä ja sen voi toteuttaa osana opintokokonaisuutta ja jopa oppiaineiden rajoja ylittäen. Myös nuorten kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset, kuten psykologit, sosiaalityöntekijät ja terapeutit voivat käyttää ohjelmaa osana omaa ammatillista toimintaansa. Ohjelmaa on kokeiltu onnistuneesti eri toimintaympäristöissä ja erilaisin käyttömallein.

Linkki uuteen julkaisuun: https://koju.nmi.fi/tuote/nuorten_kompassi/

Lisätietoja:

PsT Anne Puolakanaho

Jyväskylän yliopisto

anne.puolakanaho@jyu.fi

p. 040 8055 125