Uusi Kummi-julkaisu: Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa

LEHDISTÖTIEDOTE

Niilo Mäki Instituutti on julkaissut tammikuussa 2023 uuden Kummi-sarjan julkaisun Kummi 21. Nuottinuotta – oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa, teoriaa ja harjoituksia. Kummi-julkaisun tarkoituksena on tarjota katsaus soiton- ja laulunoppimisen vaikeuksiin sekä opettamisen ja oppimisen keinoihin erilaisissa musiikinoppimisen haastavissa tilanteissa lähinnä instrumenttiopetuksen näkökulmasta.

Oppaassa painotetaan jokaisen oppijan yksilöllistä oppimista ja oikeutta yksilölliseen huomioimiseen musiikin opiskelussa. Opettajan tehtävänä on omalla asenteellaan sekä opetuksen keinoilla tuoda musiikin oppiminen mahdolliseksi myös erilaisille oppijoille. Kuten oppaan kirjoittaja, FT ja pianonsoiton lehtori Johanna Hasu toteaa, soittamisen ja laulamisen tulisi olla kaikkien oikeus:

”Oppaan punaisena lankana on ajatus jokaisen oppijan yksilöllisyyden huomioimisesta. Musiikki on ihmeellinen ja upea asia, soittamisen ja laulamisen tulisi olla kaikkien oikeus. Oikealla asenteella ja toimivilla opetuksen keinoilla on mahdollista saada jokainen oppilas nousemaan oman parhaan osaamisensa tasolle – nauttimaan musiikista omilla ehdoillaan.”

Nuottinuotta on suunnattu soiton- ja laulunopettajille sekä musiikin hahmotusaineiden opettajille niin taiteen perusopetuksessa kuin yksityisessäkin soitonopetuksessa. Harjoituksia voidaan hyödyntää myös koulujen musiikinopetuksessa. Opas voi toimia myös oppikirjana tai oppaana oman oppimisen ymmärtämiseen ja syventämiseen niin aikuisten oppilaiden kuin ammattiopiskelijoidenkin kohdalla.

Nuottinuotta syntyi väitöstutkimuksesta

Nuottinuotan taustalla on Johanna Hasun väitöstutkimus, joka nousi soitonopettajan käytännön työn tilanteista, joissa motivoituneet oppilaat eivät harjoittelusta huolimatta jostain syystä yltäneet parhaaseen osaamiseensa. Hasu kiinnostui oppimisvaikeuksista, aluksi lukivaikeudesta, ja huomasi, ettei soitonoppimisen vaikeuksista juurikaan löydy tietoa. Hasu ryhtyi tutkimaan oppimisen vaikeuksia pianonsoiton opiskelussa, ja tutkimuksen tuloksista muotoutui eräänlainen opettajan työkalupakki, keinoja erilaisiin haastaviin soitonoppimistilanteisiin. Jo väitöskirjaa tehdessä Hasulla oli mielessä koota opetuksen keinoista kirja, ja Nuottinuotta syntyikin yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.   

Kohti inklusiivista taiteen perusopetusta

Nuottinuotta esittelee ajatuksia inklusiivisen taiteen perusopetuksen toteuttamiseen musiikkioppilaitoksessa. Hasun mukaan inklusiivisuus on enimmäkseen asenne- ja ajattelumaailmakysymys. Jokaisen osallisuuden mahdollistaminen on inklusiivisen opetuksen perusta. Soittotunnilla oppilaan ei tulisi kokea olevansa erilainen oppija, vaan oppija muiden joukossa. Soiton- ja laulunopiskelu on yleensä yksilöopetusta. Tällöin oppilas saa edetä omilla ehdoillaan ja erityistarpeita ei tarvitse nostaa esiin. Välttämättä opetuksen yksilöllistämissuunnitelmia ei tällöin tarvita. Opettajalla on tässä tilanteessa hyvä olla monipuolinen ”työkalupakki”, erilaisia opetuksen keinoja, josta ammentaa tilanteen ja oppilaan tarpeen mukaan. Nuottinuotta tarjoaa työkalupakin tilanteeseen, jossa perinteisten opetuksen keinojen lisäksi tarvitaan uusia keinoja.

Nuottinuotta käsittelee laajasti soitonopiskelun haasteita ja opetuksen keinoja

Nuottinuotan ensimmäinen osa sisältää soitonopiskeluun liittyvää teoria- ja tutkimustietoa. Ensin tehdään katsaus soiton- ja laulunopetuksen historiaan ja tarkastellaan nykyisiä instrumenttiopetuksen käytänteitä. Sen jälkeen käsitellään musiikillisten taitojen oppimisen periaatteita ja oppimisen periaatteita yleensä. Lopuksi tarkastellaan oppimisen vaikeuksia pianonsoiton opiskelussa ja luodaan katsaus tavanomaisimpiin oppimisvaikeuksiin.

Oppaan toinen osa sisältää kirjallisuudessa ja käytännön työssä hyviksi havaittuja opetuksen keinoja, eli opettajan työkalupakin. Kolmannessa osassa on materiaalipankki, josta löytyy käytännön harjoitteita erilaisiin haastaviin oppimistilanteisiin. Kirjan lopussa on musiikillisten käsitteiden sanasto, nuotti- ja kirjainkortteja, lomakkeita sekä muuta lisämateriaalia opetuksen tueksi.

”Opettaja saattaa tuntea riittämättömyyttä kohdatessaan oppilaan, jonka kanssa totutut opetuksen keinot eivät toimikaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oppaan avulla saattaa löytää vielä uusia tapoja opettaa, rohkaistua kokeilemaan. Jos opetuksen työkaluista tärkein – aito ja oppilasta kunnioittava vuorovaikutus – toimii, ja opetuksessa huomioidaan omien tavoitteiden asettamisen tärkeys motivaatiolle ja sitä kautta oppimiselle, pohja oppimiselle ja onnistumisen kokemuksille on rakennettu”, Hasu tiivistää.

Kummi 21. Nuottinuotta – Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa, teoriaa ja harjoituksia ilmestyy tammikuussa 2023.

Lisätietoja:

Johanna Hasu

FT, pianonsoiton lehtori

kirjailija

puh. 040 5483 608

johannahasu1@gmail.com