Kasvun ja oppimisen tutkimusperustainen tuki -koulutushankkeen 2020-2021 sisällöt

OSIO 1. TARKKAAVUUDEN, TOIMINNANOHJAUKSEN JA ITSESÄÄTELYN TUKEMINEN

Jäsentynyttä tukea levottomille lapsille – konsultaatiomalli päiväkoteihin (2 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivat psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksestä.
Katsaus tukitoimiin, jotka suunnattu tarkkaavuushäiriöihin.
Konsultaatiomalli tukitoimien suunnittelun apua.
Konsultaatiotapaamisten kulku ja sisällöt.
Tuen toteuttaminen päiväkodin arjessa.
Koulutus sisältää verkkoluentojen lisäksi itsenäisesti toteutettavan luentopäiväkirjan tai vaihtoehtoisena suoritustapana kaksi kysymystä/tehtävää luentojen pohjalta.

KOULUTTAJA Satu Peitso, PsM, psykologi

1 toteutuskerta, 65 osallistujaa. Koulutus toteutetaan verkkotallennekoulutuksena 14.9.2020-30.11.2021.

Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta? 1 op, verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lapseen ja ympäristöön liittyviä tarkkaavuusongelmien syitä
Keinoja ymmärtää syitä
Keinoja tukea tarkkaavuusongelmaista lasta yksilöllisesti ja ryhmässä
Intervention toteutus, johon saa ohjausta/palautteen kouluttajalta
Ennakkotehtävä:
Kuvaa lapsen keskeisimmät vaikeudet ja vahvuudet sekä pohdi mahdollisia syitä
Kuvaa tilanne, jossa lapsi toimii parhaiten, ja tilanne, jossa lapsi toimii heikoiten
Jälkitehtävä:
Valitse kohdekäyttäytyminen, johon haluat vaikuttaa
Valitse keinot, joilla tukea lasta onnistumaan
Kuvaa toteutus
Pohdi, mistä oli lapselle hyötyä ja miksi

KOULUTTAJA Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio

1 toteutuskerta, 65 osallistujaa

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa
(3 op)

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
Mitä itsesäätely on?
Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
Kehityksen pulmat
Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta: Kokkola, toteutus vuonna 2021.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen varhaiskasvatuksessa
(2 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
Mitä itsesäätely on?
Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
Kehityksen pulmat
Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen.
Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (noin 6 h) ja oppimistehtävän.

1 toteutuskerta 65 osallistujaa, toteutus vuonna 2021.

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa (3 op)

KOHDERYHMÄ Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
Mitä itsesäätely on?
Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
Kehityksen pulmat
Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Toteutus 27.9. ja 1.11.2021 webinaarina

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen alakoulussa
(2 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
Mitä itsesäätely on?
Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
Kehityksen pulmat
Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja sisältää verkkoluentotallenteen ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJA Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta, 65 osallistujaa, toteutus 1.5.2021–30.11.2021.

Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä (3 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, psykologit ja toimintaterapeutit, jotka ohjaavat lapsia, joilla on toiminnanohjaamisen vaikeuksia

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä arjessa monin tavoin. Hankaluuksia saattaa olla tavoitteiden asettamisessa, toimintasuunnitelman tekemisessä, suunnitelman suorittamisessa ja sen aikana tapahtuvassa tunteiden säätelyssä sekä toiminnan arvioinnissa. Toiminnanohjauksen kehittymistä voidaan tukea järjestämällä tilanteita ja tehtäviä, jotka toistuvasti haastavat toiminnanohjauksen taitoja ja samalla onnistuessaan ja tuottavat iloa ja ylpeyttä.
Etsivät-ryhmää on kehitetty Lastentutkimusklinikalla viimeisen seitsemän vuoden ajan erilaisissa kuntoutusryhmissä tukemaan koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksia.
Toiminnanohjaus ja siinä ilmenevät vaikeudet
Tarkkaamattomuus tarkkaavuushäiriössä
Toiminnanohjauksen tukeminen Etsivät-ryhmässä
Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Etsivät-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät).

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsT, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

2 toteutuskertaa 22 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat: Kotka, Turku

MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
Maltti-kuntoutuksen käytännön toteutus
Koulunkäynnin tukeminen
Lasten lähiverkoston tukeminen
Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen
Koulutuksen sisällöt ja tehtävien kuvaus:
1. päivä: tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus, Maltti-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu
2. koulutuspäivä: työnohjaus, tuki kotiluokassa, vuorovaikutus ryhmässä,
3. koulutuspäivä: työnohjaus, Maltti-ryhmäläisten koulunkäynnin tukeminen/ tukimuotojen suunnittelu jatkossa

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

1 toteutuskerta 20 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta: Helsinki

MALTTI – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, koulupsykologit, luokanopettajat tai koulunkäynninohjaajat työparina. Koulutuksen verkkotapaamisissa pyritään tukemaan koulutukseen osallistujien omien Maltti-ryhmien toteuttamista, minkä vuoksi osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden kuntoutuksen työmallin rakentamista.
Koulutus sisältää:
 Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoria
 Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen malli – Maltti-kuntoutus
 Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
 Lasten lähiverkoston tukeminen kuntoutuksen yhteydessä
Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen
1. Luentotallenne (noin 4,6 h)

Luennolla käsitellään tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutusta, Maltti-ryhmän käytännön toteutusta sekä annetaan ohjeet oman ryhmän suunnitteluun.
2. Työnohjaukselliset keskustelut (kahtena päivänä)
Ryhmien toteuttamiseen liittyvien kysymysten ja ongelmien käsittely (työnohjauksellinen tuki), kesto molemmilla kerroilla noin 1,5 tuntia. Nähtävissä myös myöhemmin tallenteena.

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 20 osallistujaa

Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2op)

KOHDERYHMÄ Erityisopettajat, luokanopettajat, psykologit, lastentarhanopettajat, erityslastentarhanopettajat, kuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Toiminnanohjaus ja itsesäätely ja sen puutteiden ilmeneminen esikoulu- ja kouluiässä
Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys
Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien yhteys kehityksellisiin vaikeuksiin
Toiminnanohjauksen tukeminen ja kuntoutus sekä oppilaan tuen suunnittelu
Koulutuskokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Osallistujat tekevät oppilaiden (esikoululaisten) toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän tukitoimisuunnitelman ja toteuttavat sen omassa työssään. Tämä kannattaa ennakoida koulutukseen osallistuessa.

KOULUTTAJA Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

1 toteutuskerta 20 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta: Tampere

Keinoja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot tarkkaavuuden pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen tuen tarpeen arviointi sekä tukitoimien suunnittelu, toteuttaminen ja seurantaCase-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat tarkkaavuuteen ja toiminnanohjauseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio

1 toteutuskerta 18 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta: Turku

Leikitään ja keskitytään – Ylivilkkaiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyönä (3 op)

KOHDERYHMÄ Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen erityisopettajille/varhaiskasvatuksen opettajille (1-2) työparinaan 1-2 psykologia, joista muodostuu tiimi. Koulutukseen otetaan 6 tiimiä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Leikitään ja keskitytään -ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Leikitään ja keskitytään (LeKe) -interventio on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3-5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkautta ja keskittymisen vaikeuksista. LeKe-interventiossa vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa itsesäätelyä arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmät vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). LeKe-interventio on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi keinoksi vähentää lasten ylivilkkautta ja parantaa keskittymistä. Koulutukseen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään LeKe-intervention. Koulutuksen tarkoitus on tukea lasten parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon rajapinnassa.
KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA SISÄLLÖT
Kolme koulutuspäivää (yhden lukukauden aikana, sis. lähiopetus, verkkovälitteinen materiaali/opetus, konsultaatio)
LeKe-intervention toteuttaminen osana omaa työtä (8 viikkoa)
Toiminnanohjauksen käsitteet, kehittyminen ja teoriatausta
Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät varhaiskasvatuksen ryhmissä?
Leikki toiminnanohjauksen tukemisen välineenä
LeKe -intervention sisältö ja käytännön toteutus
Vanhempien ja lasten ryhmistä saatujen kokemusten jakaminen
Varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyö perheiden tukemisessa
Konsultatiivista tukea ryhmien ohjaamiseen
1.  koulutuspäivä: toiminnanohjaus, kehittyminen ja vaikeudet, leikki tukemisen välineenä, LeKe-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu
2.  koulutuspäivä: konsultaatio, vuorovaikutus ryhmissä, kotona leikkimisen tukeminen
3.  koulutuspäivä: konsultaatio, leikkimisen jatkumisen tukeminen, ryhmätoiminnan sekä varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyön jatkuminen

KOULUTTAJAT
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja
Sini Teivaanmäki, PsM, psykologi, tohtorikoulutettava
Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, projektityönteijä/-tutkija

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta: Helsinki

Fokus – träningsprogram i smågrupp för 8-11 åringar med svårigheter i uppmärksamhet och exekutiva funktioner (3 sp)

MÅLGRUPP Personal inom utbildning samt social- och hälsovården, t.ex. skolpsykologer, speciallärare, kuratorer, lärare och skolhälsovårdare, helst i arbetspar. Av deltagarna förutsätts att de förbinder sig att hålla ett träningsprogram under fortbildningens gång. Maltti-träningsprogrammet är ett strukturerat program på 20 gruppträffar under 6-7 månader (i regel 4-6 barn/grupp, i undantagsfall kan en person hålla en mindre grupp) för barn som har svårigheter med uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Träningsprogrammet erbjuder en strukturerad arbetsmodell och innehållet för varje träff beskrivs utförligt.
Programmet riktar sig till 8-11-åringar med en maximal ålderskillnad på 3 år inom gruppen, men går även att tillämpas utanför denna åldersgrupp. I fortbildningen presenterar vi de teoretiska grunderna och går igenom hur träningsprogrammet genomförs i praktiken.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Teoretisk bakgrund
Interventioner och stöd
Maltti-träningsprogrammet i praktiken
Stöd för barnets närmaste nätverk
Utvärdering och reflektion

Deltagarna samlar ihop en egen elevgrupp och genomför med denna Maltti-programmet i sin egen arbetsmiljö och under handledning av Niilo Mäki Institutets utbildare. I samband med interventionen erbjuds också strukturerat stöd till barnets nätverk. Stödet för nätverket går ut på att följa upp och koppla målsättningarna för interventionen till elevens egen klass och till hemmet. Eleverna som deltar i Maltti-grupperna utvärderas innan och efter träningsprogrammet i syfte att studera metodens effektivitet och genomförbarhet.

Fortbildningens innehåll och beskrivning av deltagarnas uppgifter:
1. fortbildningstillfället: Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, träningsprogram för uppmärksamhet och exekutiva färdigheter, att stöda uppmärksamhet och koncentration i klassen, utvärdering av effektivitet och uppföljningsmetoder för träningsprogrammet, att förverkliga en Maltti-grupp, planering av den egna gruppen
2. fortbildningstillfället: Handledning, stöd i elevens egen klass (uppgift), växelverkan inom gruppen, deltagarna definierar målen för sin grupp
3. fortbildningstillfället: Handledning, genomgång av uppgiften från förra gången, hur stöda Maltti-gruppernas elever i skolgången / planering av framtida stödformer, genomgång av uppföljande undersökningar

UTBILDARE Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

18 deltagare, dag 1 7.5. 2021 Korsholm

Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter
(1 sp)

MÅLGRUPP Grundskolans lärare och elevvårdspersonal

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
Principer och verktyg för stödåtgärder – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
Preliminära resultat från ILS-projektet – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

UTBILDARE Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet
Susanna Slama, PsM, psykolog, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

2 ggr x 18 deltagare 23.4. 2021 Vasa, 16.4. 2021 Borgå

HURTIG – Konsultationsmodell för daghem – strukturerat stöd för rastlösa barn (2 sp)

MÅLGRUPP Personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg som arbetar eller kan arbeta konsultativt samt psykologer som jobbar inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under fortbildningen går vi igenom utvecklingen av exekutiva färdigheter och självreglering hos barn. Vi bekantar oss med stödåtgärder riktade mot barn med uppmärksamhets- eller beteendesvårigheter och går igenom hur man med hjälp av en konsultationsmodell kan stöda personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg. Vi behandlar konsultationsmodellens innehåll och genomförande inom förskolornas och daghemmens vardag.

UTBILDARE Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet

2 ggr x 20 deltagare, Dag 1: 8.10 2021 Karleby, Dag 1: 1.10 2021 Åbo

KOULUTUSOSION 1. TUOTOKSET:

1. Osallistujien oppimistehtävien pohjalta kootaan yhteenveto hyvistä käytännöistä, miten tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta.

2. Etsivät-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä -koulutuksessa omassa työssä toteututetun harjoittelujakson kokemuksista koostetaan yhteenveto koululaisten toiminnanohjauksen vaikeuksien tukemisen keskeisimmistä tekijöistä.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/


OSIO 2. LUOKANHALLINTA, TYÖRAUHAN JA KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMINEN

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen luokkien 1-6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.
Sisältöteemat: Tarkkaavuushäiriö, Autismikirjon häiriö, Traumakokemukset, Ahdistus, Tukitoimien suunnittelu, Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

3 toteutuskertaa 28 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Helsinki, Turku ja Oulu

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

KOULUTTAJA Päivi Norvapalo, KM, eo, ohjaava opettaja ja Tero Kujala, KM, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

2 toteutuskertaa 22 osallistujaa. Toteutetaan keväällä 2021: 19.1., 26.1., 2.2. ja 17.2.2021 Webinaari tai 22.2. – 15.4.2021 verkkoluentotallenne

Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op)

KOHDERYHMÄT Vuosiluokkien 7–9 aineenopettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Haastavan käyttäytymisen taustatekijöitä, Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, Myönteisen vuorovaikutuksen luominen

KOULUTTAJA Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

2 toteutuskertaa 22 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat:  Lohja ja Savonlinna

Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (3 op)

KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta.

CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTTAJA Anne Karhu, erityisopettaja, KT

3 toteutuskertaa 30 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Lahti, Kajaani, Kuopio

Työkaluja haastavan oppilaan kohtaamiseen (2op)

KOHDERYHMÄT: Erityisluokanopettajat, erityisopettajat, luokanopettajat 4.-6.lk, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän muut jäsenet. Mahdollisuuksien mukaan työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksen tavoite on tarjota työkaluja arjen haastaviin tilanteisiin oppilaan kohtaamisessa. Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ytimessä ei ole opettajan persoona, vaan ammattitaito, jolla hän kohtaa oppilaan. Johdonmukaisen struktuurin ylläpitäminen, oppilaan rajaaminen ja kurinpito ovat oppilasta ja aikuista kuormittavia arjen haasteita. Erityisesti erityisopetuksessa opettajat kohtaavat hyvin erilaisia oppilaita ja heidän haasteitaan, eikä konflikteille tai haasteille ole yhtä patenttiratkaisua.

Kouluympäristössä oppilaille vaikeuksia tuottavat itsesäätelyn haasteet voivat kummuta neuropsykiatrisista pulmista, käyttäytymisen haasteista, vajavaisista tunne- ja vuorovaikutustaidoista, ahdistuneisuudesta tai opitusta väkivaltaisesta ja aggressiivisesta toimintamallista. Lisäksi oppilaan käyttäytymiseen vaikuttaa erilaisia primaari- ja sekundaaritunteita, jotka tuovat oppilaalle lisää kuormitusta. Näiden tunnistaminen yhdessä oppilaan tuntemuksen kanssa mahdollistaa rajata oppilasta sensitiivisemmin ja tukea häntä itsesäätelytaidoissa, sekä tarjota onnistumisen kokemuksia häntä kuormittavassa ympäristössä. Tavoite on se, että oppilas oppisi haastavissa tai rajaamistilanteissa itse tekemään valintoja, jotka tukevat hänen koulussa olemistaan. Lisäksi koulutuksessa käsitellään dialogista lähestymistä oppilaan haasteisiin moniammatillisessa yhteistyössä ja arjenyhteyden pidossa huoltajien kanssa.

Koulutukseen sisältyy kaksi 6 × 45 min lähiopetuspäivää sekä lähijaksojen välillä toteutettavia etätehtäviä. Sisältöteemat: Arjen käytänteet, Rajaaminen ja struktuuri, Neuropsykiatriset pulmat, Käyttäytymisen haasteet, Väkivaltainen ja aggressiivinen käytös, Itsetuhoisuus ja ahdistuneisuus, Tulevaisuusorientoitunut kohtaaminen, Tunteita validoiva kohtaaminen

 KOULUTTAJA Ville Palkeinen, KM, Erityisluokanopettaja

2 toteutuskertaa 22 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Jyväskylä ja Helsinki

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; Miten toimia levottoman luokan kanssa (3op)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1–6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään tutkimusnäyttöön perustuvat luokan hallinnan keinot, sekä opetellaan soveltamaan niitä osallistujien omissa opetusympäristöissä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivistä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä, oman opetusryhmän käyttäytymisen ongelmien vähentämiseen tähtäävän intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä käsitellään tukitoimien perusteet sekä suunnitellaan tukitoimet, toinen lähiopetuspäivä perustuu osallistujien toteuttamien tukitoimien käsittelyyn ja tukitoimien teoreettisen perustan syventämiseen. Tukitoimien toteuttamiseen liittyy myös niiden vaikuttavuuden arviointi. Koulutuksessa keskeistä on teoreettisen tiedon yhdistäminen käytännön tukitoimikokeiluihin sekä osallistujien kokemusten yhteinen jakaminen.
Koulutus alkaa ennakkotehtävällä noin 4 kouluviikkoa ennen koulutuspäivää. Ennakkotehtävä koostuu sekä opettajan että oppilaiden tekemästä oman luokan työrauhan seurannasta ja ennakkomateriaaliin tutustumisesta.

KOULUTTAJA Vesa Närhi, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Ensimmäinen koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.45. Toinen koulutuspäivä klo 9.00–15.00.

2 toteutuskertaa 30 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Oulu 26.2.2021 ja 16.4.2021 sekä Kuopio kevät 2021.

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op)

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, erityisopettajat)

Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

2 toteutuskertaa 20 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat 8.9.2021 ja 27.10.2021 Tampere ja 25.8.2021 ja 29.9.2021 Helsinki

Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) ja (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

1 toteutuskertaa 22 osallistujaa. Toteutus 16.9.2020  Jyväskylä.
ja verkkokoulutuksena 1 toteutuskerta 60 osallistujaa, toteutus 1.9.2020 – 31.12.2021

Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op)

KOHDERYHMÄ Lasten ja nuorten parissa vuorovaikutteista työtä tekevät opetustoimen henkilöstöön kuuluvat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin ja -taitoihin, ja harjoitellaan niitä humanistiseen psykologiaan pohjautuvan empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu vuorovaikutus on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan. Kokemus haastavuudesta voi liittyä vuorovaikutukseen niin lasten, nuorten, oppilaiden, huoltajien, kollegoiden, esimiesten, vertaisten, kuin perheenjäsenten kanssa. Koulutuksessa:
Tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina
Harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja: havaintojen tekeminen, itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen, toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen, konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken
Koulutuksen toteuttaminen:
Koulutus pitää sisällään kaksi koulutuspäivää sekä ennakko- ja välitehtävän. Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutuspäivät työpajamaisina. Niiden harjoitukset mukaan lukien ennakko- ja välitehtävät perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.
Työtavat:
Ennakko- ja välitehtävät, joita työstetään koulutuspäivillä
Luento-osuuksia
Toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA Juho Honkasilta, KT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

2 toteutuskertaa 20 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Jyväskylä ja Tampere

Haastavan käytöksen kohtaaminen vuorovaikutustaitojen ja pedagogisen tuen näkökulmista (5 op)

KOHDERYHMÄT Esi- ja peruskoulun opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina. Koulutus on suunnattu niille, jotka tarvitsevat tietojensa päivitystä rakentavista empaattisen vuorovaikutuksen taidoista sekä itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus koostuu kahdesta toisiaan tukevasta teemasta: tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteista sekä tutkimusnäyttöön perustuvista, positiivisen käyttäytymisen tukemisen perusteista.

Teema I: Empaattinen, rakentava vuorovaikutus (1+1 koulutuspäivää)
Koulutuksen 1. teemaa käsitellään kahden ensimmäisen koulutuspäivän aikana. Siinä fokus on yksilön empaattisessa kohtaamisessa. Koulutuspäivillä tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin, ja harjoitellaan niitä humanistiseen psykologiaan pohjautuvan empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu käytös on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan.
Koulutuksessa:
Tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina
Harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja:  havaintojen tekeminen,  itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen,  toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen,  konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken
 Teeman I toteutus:
Koulutus pitää sisällään kaksi lähipäivää sekä itsenäistä etätyöskentelyä (ennakko- ja välitehtävä). Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutuspäivät työpajamaisina. Niiden harjoitukset mukaan lukien ennakko- ja välitehtävät perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.
Työtavat:
Ennakko- ja välitehtävät, joita työstetään lähipäivillä
Luento-osuuksia
Toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

Teema II: Näyttöön perustuva, positiivisen käyttäytymisen tukeminen (1+1 koulutuspäivää)
Koulutuksen 2. teemaa käsitellään kahden viimeisen koulutuspäivän aikana. Siinä fokus on yksilön käyttäytymisen ja toiminnan tukemisessa. Koulutuspäivillä jatketaan 1. teemassa käsiteltyä haastavaa käytöstä itsesäätelyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukemisen perusteista käsin. Koulutuspäivillä perehdytään tukitoimien teoreettiseen perustaan, niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä. 
Teeman II toteutus:
Kahden lähipäivän lisäksi koulutus sisältää itsenäistä etätyöskentelyä (ennakkotehtävä, tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi)
Ennakkotehtävä ja tukitoimien suunnittelu, joita työstetään lähipäivillä
Luento-osuuksia
Toiminnalliset pienryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA Juho Honkasilta, KT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

1 toteutuskerta 18 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Helsinki

Tukitoimia ammatillisen koulutuksen työrauhaongelmiin (1 op) 

KOHDERYHMÄT Koulutus on tarkoitettu toisen asteen opettajille, erityisopettajille, opoille sekä opiskelijahuollon edustajille.

Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisten oppilaiden sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käsitellään Työrauha kaikille -toimintamallin perusteita, jolloin osallistujat saavat valmiuksia suunnitella, soveltaa ja toteuttaa Työrauha kaikille -toimintamallia omassa oppilaitoksessaan.

KOULUTTAJA Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Toteutetaan 10.2.2021 webinaarina.

KOULUTUSOSION 2. TUOTOKSET:

Sisältökooste koulutuksista Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa (2 op) ja Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op). Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/


OSIO 3. KIELENKEHITYS, LUKIVALMIUDET, LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN TUKEMINEN

Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1op)

KOHDERYHMÄ Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö, puheterapeutit

KOLUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan 4−6 -vuotiaiden lasten kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymisen tukemiseen ja ohjaamiseen. Huomio kohdistetaan erityisesti niihin lapsiin, joilla on huomattu puutteita kuullun ymmärtämisen taidoissa. Koulutuksessa esitellään päiväkodin varhaiskasvattajien ja lasten vanhempien yhteiseen käyttöön kehitettyä Ymmärtävän kuuntelemisen ohjelmaa, Jänistarinoita.
Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
Kuullun ymmärtäminen siltana luetun ymmärtämiseen
Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus lukutilanteessa
Kuullun ymmärtämisen ja toiminnanohjauksellisten taitojen harjoitteleminen lukutilanteissa
Keskusteleva lukeminen ja tarinan käsittelemisen menetelmät
Lukemisvuorovaikutuksen havainnointi ja kehittäminen
Jänistarinat-ohjelmasta tehostetun tuen malli varhaiskasvatuksen tarpeisiin
Jänistarinat-ohjelmasta tukea päiväkodin kasvattajayhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen
Jänistarinat-ohjelmasta tukea varhaiskasvatuksen ja kodin yhteistyön kehittämiseen
Jänistarinat-ohjelmaan liittynyt interventiotutkimus
Lisätietoa Jänistarinoista

KOULUTTAJA Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Toteutetaan Savonlinnassa huhtikuun lopussa 2021.

Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1op)

KOHDERYHMÄ koulun moniammatillinen henkilökunta, esim. luokanopettajat, erityisopettajat ja psykologit

Lukutaidon taustalla vaikuttaa useita kielellisiä taustataitoja, joiden puutteet voivat vaikuttaa lukemisvaikeuksien ilmenemiseen. Tyypillisimmät lukivaikeutta selittävät taidot ovat fonologinen tietoisuus, nopean nimeämisen taidot sekä kielellinen muisti. Koulutuksessa käsitellään lukemisvaikeuden tunnistamista ja lukutaidon tukemista näiden taustataitojen näkökulmasta.

SISÄLLÖT
Lukutaidon kielelliset taustataidot
Vaikeudet kielellisissä taustataidoissa ja yhteys lukemisvaikeuden luonteeseen
Oppimisen tukeminen, kun lukemisen vaikeuden taustalla on puutteita fonologisessa tietoisuudessa, nimeämisessä tai kielellisessä muistissa

KOULUTTAJA Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka

1 toteutuskerta 24 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Lahti, toteutus kevätlukukausi 2021.

Lukemisen ja laskemisen sujuvuuden vaikeudet ja sujuvuuden tukeminen (1 op)

KOHDERYHMÄ luokanopettajat, erityisopettajat ja psykologit, jotka työskentelevät 2-6-luokkalaisten lasten parissa.

Suomalaislasten luku- ja laskutaito ovat kansainvälisissä vertailututkimuksissa hankkineet mainetta. Siitä huolimatta noin viidellä prosentilla lapsista vaikeudet näissä taidoissa asettavat merkittäviä haasteita oppimiselle. Tutkimus on osoittanut, että lukemisen ja aritmetiikan taitojen oppimisen erityisvaikeudet koskevat usein samoja lapsia. Ongelmien päällekkäistymisen taustatekijät ymmärretään kuitenkin vielä huonosti. Sujumattomuus, eli hitaus, on tyypillinen piirre sekä lukemisen että matematiikan erityisvaikeuksissa, ja voi haitata selvästi oppimista ja menestystä opinnoissa. Taitojen sujuvuuteen on kuitenkin kiinnitetty varsin vähän huomiota, erityisesti näiden ongelmien päällekkäistymistä tutkittaessa.
Koulutuksessa käsitellään lukemisen ja laskemisen sujuvuuteen liittyvää tutkimustietoa sekä pohditaan keinoja sujuvuuden tukemiseen lapsilla, joilla lukemisen ja laskemisen perustaidot eivät ole automatisoituneet.
Sisällöt:
Lukutaidon rakentuminen ja lukivaikeus
Laskutaidon kehittyminen ja matemaattiset oppimisvaikeudet
Lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksien päällekkäistymisestä
Mitä tiedämme laskemisen ja lukemisen sujuvuuden tukemisesta?

KOULUTTAJAT
Tuire Koponen, PsT,  yliopistontutkija, Jyväskylän yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Hämeenlinna, toteutus kevätlukukausi 2021.

Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄ Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Lukemisen, kirjoittamisen, tarkkaavuuden ja  toiminnanohjauksen vaikeudet esiintyvät usein samanaikaisesti. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden taitojen arviointiin sekä tukikeinojen suunnitteluun silloin, kun nämä haasteet esiintyvät päällekkäin. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Lukivaikeuksien ja tarkkaavuuspulmien tausta ja tunnistaminen
Tuen suunnittelun periaatteita ja keinoja
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista erityisesti tuen keinojen näkökulmasta.
Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työpareina.

KOULUTTAJAT
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapian psykoterapeutti, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän perheneuvola

1 toteutuskertaa 22 osallistujaa. Toteutus 9.9.2020 ja 19.11.2020 Jyväskylä

Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet
Mitä lukemisen sujuvuus on?
Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida ja seurata?
Miten sujuvuutta voi harjoittaa?
Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä, arvioinnista sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.
Koulutus sisältää 4 x45 min suoran verkkoluennon, joka on mahdollista katsoa myös tallenteena. Halutessaan osallistuja voi tehdä oppimistehtävänä harjoituskokeilun. Kokeiluja käsitellään 2 x 45 min suorana verkkoluentona., jota on mahdollista katsoa myös myöhemmin tallenteena.

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 60 osallistujaa. Toteutus 16.3.2021 ja 20.5.2021 verkkokoulutus

.

Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT
luokkien 1-6 opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot lukemisen taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukutaidon taustataidot ja kehittyminen
Lukutaidon arviointi, seuranta ja tukeminen
Lukemisen ja lukemissujuvuuden vaikeudet
Nimeämistaitojen ja kirjoittamisen tukeminen
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Tapauspohjainen työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä. Tehdään mieluiten työparina. Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman tapauspohjaisen kuvauksen kirjoittamiseen ennen koulutuksen alkua. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta verkon välityksellä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

1 toteutuskerta 18 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Helsinki, toteutus kevätlukukausi 2021.

S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen (2 op)

KOHDERYHMÄT Alakouluikäisten S2 -oppilaiden luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Kehittyvä kielitaito vai kielellinen vaikeus? Erotusdiagnostiikka S2-oppilaan arvioinnissa
Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
Luetun ymmärtämisen tukemisen periaatteita ja harjoituksia
Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
Vanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, Lukusilta.fi vanhempainopassivuston materiaalit apuna
Sanaston oppimista pelien avulla, erityisesti Arvaa sana -sananselityspelin hyödyntäminen. Peli on lähetetty ilmaiseksi kaikkiin Suomen alakouluihin keväällä 2018.
Koulutuksessa  kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita. Kaikki koulutuksessa esiteltävät tukemisen materiaalit ovat ilmaisia, ja ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen. Tukemisen keinojen ohella pääset pohtimaan koulutuksessa myös arvioinnin erotusdiagnostiikkaa.
Koulutus  on kaksipäiväinen ja lähijaksojen välissä tehdään pieni käytännönläheinen tehtävä, jonka avulla voi kukin voi kehittää omia opetuskäytäntöjään.Lisäksi tehdään pieni arviointiin liittyvä ennakkotehtävä, jonka avulla pohditaan arvoinnin erotusdiagnostiikkaa käytännössä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava,  Niilo Mäki Instituutti
Salla-Maaria Suuriniemi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Helsinki

Kartläggning av och stödåtgärder vid inlärningssvårigheter i skolor och daghem (1op)

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL
Senaste forskningen om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter
Identifiering och analys av läs- , skriv- och benämningssvårigheter med hjälp av de finlandssvenska kartläggningsmaterialen ILS – Individuell Läsning och Skrivning och SSB – Test i Snabb Seriell Benämning
Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen ILS och SSB
Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter

UTBILDARE Ann-Katrine Risberg, PeM; Pia Vataja, PeM; Laura Plyhm PeM

1 x 20 deltagare. Fortbildningen förverkligas på hösten 2020  i Helsingfors

Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6-9 (2 op)

KOHDERYHMÄT 6–9 luokkien erityisopettajat aineenopettajat työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella nettilukutaidon ja/tai luetun ymmärtämisen taitoja joko yhden lapsen kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

1 toteutuskerta 18 osallistujaa. Toteutetaan Turussa helmi/maaliskuussa 2021.

Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella  (2 op)

KOHDERYHMÄT Yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukemiseen. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella luetun ymmärtämisen/toiminnanohjaamisen taitoja joko yhden nuoren kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

1 toteutuskerta 20 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Helsinki

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op)

KOULUTUSSISÄLLÖT
Kielen kehityksen vaiheet/ kehityksellinen kielihäiriö – miten kielihäiriö näkyy? esimerkkejä ja avauksia huolen herääminen ja mitä sitten tehdään
Luki-valmiudet, työkaluja ja välineitä, vinkit kontaktiin, kommunikaatioon: punaisen langan löytyminen lapsesta
Vinkit opetustilanteisiin: käsitekartat, kuvien käyttö, käsitteiden aukaiseminen, tehtävätyypit, tehtävätyyppien harkinta: selkeä struktuuri
Vaihtoehtoiset menetelmät ja tukikeinot: kuvat, viittomat, jne.
Ymmärrys puuttuu – kenen ongelma se on? tapausten kuvaus

KOULUTTAJAT
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Anu Pakkanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta: Pori

Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit  

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
Lukivaikeus
Lukitaitojen harjoittaminen
Kodin tuen merkitys
Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta
Aikamatkalla -harjoitusohjelma on suunniteltu 3–5-luokkalaisille.
Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät). Parhaiten ryhmä sopii 3.–5.-luokkalaisille.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Sanna Raasakka, PsL, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

2 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Jyväskylä ja Helsinki

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op)

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukusujuvuuden kehittäminen
Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana
Oppijan minäpystyvyyden tukeminen
Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluentoja. Lähijakson jälkeen ryhmä jatkaa opettajan johdolla ja vertaistoiminnan kautta lukuteatteritoimintaan tutustumista. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä; oman lukuteatterisuunnitelman laatiminen ja ohjaaminen, jota pääsee käsittelemään yhdessä kurssilaisten kanssa verkkoalustalla.

KOULUTTAJAT
Jarkko Hautala,  PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti 
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 18 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Jyväskylä

Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena
Koulutukseen sisältyvät luentotallenteet (noin 5,5h) voi katsoa koulutuksen verkkoympäristössä.

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 60 osallistujaa, toteutus 27.5.2020.–31.12.2021

Selkosuomea kouluun (2 op)

KOHDERYHMÄT Esi- ja peruskoulun opettajat, koulunkäynnin ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Selkokielen perusteisiin tutustuminen
Selkeä kirjoittaminen ja tekstin ulkoasu
Selkeä puhe ja vuorovaikutus
Selkomateriaaleihin tutustumista
Opetusmateriaalien sekä mm. kodin ja koulun välisten viestien selkeyttämistä
Ensimmäisenä päivänä tutustutaan selkokielen perusteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännön koulutyössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön sovellettava pieni välitehtävä, joka puretaan yhdessä toisena koulutuspäivänä. 

KOULUTTAJA Riikka Tuohimetsä, KM, aineenopettaja, eo, Selkokeskuksen asiantuntija

1 toteutuskerta 25 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Lahti

Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄ Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

SISÄLLÖT
Millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten innostaa lapset kirjoista ja samalla löytää myös omaan työhönsä uusia ideoita ja näkökulmia? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa? Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsille, työkavereille ja lasten perheille?

Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden kautta voidaan myös rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muita teemoja ja lastenkirjojen tarinoiden pohjalta voidaan lähteä uskomattomille seikkailuille. Koulutus pohjautuu Tartu tarinaan -hankkeen antiin ja siinä kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja ensimmäisen lähipäivän aikana lastenkirjan pohjalta tehtävä pedagoginen suunnitelma omalle lapsiryhmälle. Lähipäivien välissä osallistujat toteuttavat suunnitelmansa omassa työssään ja reflektoivat toteutusta. Toisen lähipäivän aikana keskustellaan käytännön kokemuksista ja suunnitelmat jaetaan jatkokehitysideoineen muille osallistujille. Näin jokainen osallistuja saa oman suunnitelmansa lisäksi useita muita käyttökelpoisia lastenkirjoihin liittyviä toteutusideoita.


KOULUTTAJA Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen (erityis)opettaja

2 toteutuskerta 25 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Kuopio ja Lappeenranta

KOULUTUSOSION 3. TUOTOKSET:

 1. Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa -koulutuksen oppimistehtävissä pohdituista tuen keinoista ja koulutusmateriaalista kootaan sisältökooste lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukemisen keinoista.
 2. Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma -koulutuksen oppimistehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Kokeiluista koostetaan sisältökooste sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoittamisesta.
 3. Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – koulutuksesta julkaistaan materiaalia jakoon.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/


OSIO 4. AIVOJEN KEHITYS, HAHMOTUS JA OPPIMISEN VAIKEUDET

Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen – Nallematikan matkassa varhaismatematiikan maailmaan (1 op)

KOHDERYHMÄ Päivähoidon moniammatillinen henkilöstö ja lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä 4–5-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.
Pienten lasten matemaattisten taitojen kehittyminen
Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja arvioiminen
Lapsen ja aikuisen jaettu opetus-oppimisvuorovaikutus päiväkodissa ja kotona Varhaismatemaattisista taidoista kohti esiopetuksen matematiikkaa
Nallematikka-ohjelman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset periaatteet, käytännön menetelmät, toimintamallit ja materiaalit

KOULUTTAJA Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Toteutetaan Savonlinnassa huhtikuun lopussa 2021.

Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Helsinki, toteutus syksyllä 2021.

Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuuden tukeminen vuosiluokilla 2–4
(1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaaja, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi peruslaskutaidon sujuvuuden kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Koulutuksessa perehdytään yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laskustrategiaharjoittelun avulla. Koulutukseen sisältyy harjoitteluohjelmaa taustoittava teoriaosuus, ohjeistusta ja vinkkejä harjoittelun käytännön toteutukseen sekä esimerkkejä peleistä. Koulutukseen sisältyy lisäksi oppimistehtävä, jossa toteutetaan harjoittelujakso 2–4 oppilaan kanssa.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

1 toteutuskerta 60 osallistujaa, toteutus 17.8.2020-30.11.2021.

Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä (4 op)

KOHDERYHMÄ Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

 KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten koulutus on useimmin joko pedagoginen tai hoiva-alan koulutus. Tietoa lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja ennen kaikkea aivoihin vaikuttamisesta on näissä koulutuspoluissa vielä melko vähän. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää varhaiskasvatukseen.
Aivot ovat yksilöllisin elimemme. Peruskoulussa näkyy selvästi se, että oppilaiden väliset erot ovat suurempia kuin koskaan. Nämä erot johtuvat pääasiallisesti eroista aivoissa. Aivojen todellisuutta ymmärtämällä pystymme räätälöimään oppimista aiempaa enemmän ja vaikuttamaan siten paremmin erilaisiin oppijoihin. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin.
Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista varhaiskasvatuksen aikaikkunassa. Se auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja niiden helpottamista.Koulutukseen liittyvänä tehtävänä osallistujien tulee laatia jälkitehtävänä Aivo-osaamiseen liittyvä vanhemmille suunnattu tiedon jakamisen tapa ja suunnitella sen sisältö. Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää ja jälkitehtävä.

KOULUTTAJA Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

1 toteutuskerta 25 osallistujaa. Toteutus 5.11.2020, 21.-22.1.2021 ja 18.3.2021 Helsinki

Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (3 op)

KOHDERYHMÄT Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vedetään yhteen oppimiskokemuksia sekä vaihdetaan ajatuksia hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Oulu

Päällekäistyneet oppimisvaikeudet (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia

KOULUTTAJA Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka

1 toteutuskerta 60 osallistujaa, toteutus 14.9.2020-31.12.2021

Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen koulussa (3 op)


KOHDERYHMÄT Perusopetuksen luokanopettajat ja erityisopettajat mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hahmotushäiriöiden ilmeneminen ja tunnistaminen
Hahmotushäiriöisen oppilaan tukeminen opetuksessa sekä monialaisen yhteistyön ja perheen merkitys tuen suunnittelun prosessissa
Koulutukseen sisältyy välitehtävä

KOULUTTAJAT
Marja Lounaskorpi, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Justiina Salmela, KM, ohjaava opettaja, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri
Juha Lahti, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 20 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Lahti

Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa (1op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Toisen asteen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hahmotushäiriöt ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Hahmotushäiriöt ovat tavanomaisia oireita erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät erityisesti toisella asteella ja aikuisiässä. Verkkokoulutuksessa tarkastellaan hahmottamisen haasteita erilaisista näkökulmista ja perehdytään mm. hahmotusvaikeuksien näyttäytymiseen arjessa, hahmotusvaikeuksille annettuihin merkityksiin, toiminnalliseen näkemiseen, hahmotusvaikeuksien ilmenemiseen ja tunnistamiseen sekä hahmotushäiriöisen tukemiseen hänen omassa toimintaympäristössään.
Toteutus: verkko-opetus ja itsenäinen työskentely

KOULUTTAJAT
Juha Lahti, työnohjaaja, erityisopettaja, NMI
Suvi Ylönen, KM, YTM, NMI
Mika Minkkinen, KM, NMI

1 toteutuskerta 60 osallistujaa

Oppimisvaikeudet lukiossa (1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Lukion opettajat, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään erilaisten oppimisvaikeuksien tukemiseen, eriyttämiseen sekä motivaatioon lukio-opetuksen näkökulmasta.
Koulutuksessa perehdytään:
Luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen ja nettilukutaidon tukemiseen
Hahmottamisen pulmiin
Ryhmänhallintaan ja eriyttämiseen lukiossa

Lisäksi koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota. Lopuksi perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu sekä tarkastellaan suojaavia tekijöitä.
Toteutus: verkkotallenneluennot ja itsenäinen työskentely (oppimispäiväkirja)

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsT, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Juha Lahti, KM,erityisopettaja, työnohjaaja, NMI
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Sami Määttä, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti

1 toteutuskerta 60 osallistujaa

KOULUTUSOSION 4. TUOTOKSET:

 1. Leikki-ikäisten lasten matemaattisten taitojen tukeminen – Nallematikan matkassa varhaismatematiikan maailmaan 1op -koulutuksesta julkaistaan sisältökooste ja video
 2. Hahmottamisen kuntoutus – tunnistamisesta tukeen 3op -koulutuksesta julkaistaan sisältökooste.
 3. Oppimisvaikeudet lukiossa 1 op julkaistaan sisältökooste ja video.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/


OSIO 5. KOULUPUDOKKUUS, YKSILÖLLINEN TUKI JA UUDET TYÖTAVAT OPETTAJAN TYÖSSÄ

Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – Keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen opettajat (ala- ja yläkoulu), mielellään vähintään 3 opettajaa/koulu

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta lähiopetuspäivästä sekä koulutuspäivien välissä toteutettavasta välitehtävästä. Kullekin osallistuvalle koululle perustetaan yksi tai useampi 3–6 opettajan muodostama Lesson Study -tiimi, joissa opettajat yhdessä kehittävät koulunsa opetusta sekä suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhteisopettajuutta ja joustavia ryhmittelyjä hyödyntäen.

Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, erilaisiin strukturoinnin ja eriyttämisen menetelmiin sekä joustaviin ryhmittelyihin. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat tuen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä samanaikais- ja yhteisopettajuuden sekä joustavien ryhmittelyiden keinoin. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea käytännön tasolla opettajien työtä ja toteuttaa yhteisopettajuuden suunnittelua ja sen toteutusta osana koulutusta. Lisäksi koulutuksessa on varattu aikaa oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista perusopetuksen yhteisopetusmalleista sekä erilaisia työskentelytapoja.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, EduClusterFinland
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Jvväskylän yliopisto

1 toteutuskertaa 30 osallistujaa. Toteutus kevätlukukausi 2021 Tampere.

Strukturointi ja eriyttäminen opettajien työssä (2 op)

KOHDERYHMÄT Lastentarhanopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat ja erityisluokanopettajat kouluasteeseen katsomatta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään strukturoinnin ja eriyttämisen perusteisiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen eri kouluasteiden opettajien työssä niin yleis- kuin erityisopetuksessakin. Koulutus tarjoaa monipuolisesti sovellettavaa tutkimustietoa strukturoinnin ja eriyttämisen pääperiaatteista sekä käytännön sovellusmahdollisuuksia. Nämä tukikeinot auttavat opettajaa kohtaamaan moninaiset opetusryhmät erilaisine tarpeineen. Koulutuksessa huomioidaan myös yhteis- tai samanaikaisopettajuuden avulla toteutettavat tukitoimet, kuten joustava ryhmittely. Olennainen osa koulutusta on omien työskentelytapojen kehittäminen yksilö- tai pienryhmätyöskentelynä.

KOULUTTAJA Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija

1 toteutuskerta 30 osallistujaa. Toteutus 16.2. ja 20.4.2021 Helsinki.

Miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppimista (1 op)

KOHDERYHMÄT Koulukuraattorit ja koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi akateemisten taitojen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehitystä ja niissä ilmenevien vaikeuksien tukemista. Mietitään, miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia.  Lisäksi käydään läpi kotiin suuntautuvia konkreettisia tukikeinoja oppimisen pulmiin.

KOULUTTAJA Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Jyväskylä

Hukataanko oppilas- miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1op)

KOHDERYHMÄT Vuosiluokkien 7-9 aineenopettajat, erityisopettajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Epäsäännöllisen koulunkäynnin taustatekijöitä
Poissaolojen seuranta, niihin puuttuminen ja ennaltaehkäisy
Ideoita ja malleja koulunkäynnin onnistumiseen

KOULUTTAJA Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1 toteutuskertaa 20 osallistujaa. Toteutus 12.11.2020 Vaasa.

Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuuriin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä 3 op

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Monialainen yhteistyö vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan ympärillä Oppilashuolto perhe- ja verkostotyön koordinoijana Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus haastavissa tilanteissa Palaverikäytännöt terveyspalveluiden näkökulmasta Hyvät käytänteet kouluissa ja kunnissa

KOULUTTAJAT
Merja Koivisto KM, eo, ohjaava opettaja tai toinen ohjaava opettaja, joka on alan asiantuntija
Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti
Tea Alarmo, psykologi, perheterapeutti

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Joensuu

Vaativa erityinen tuki (3 op)

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
-Vaativan erityisen tuen oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on havaittu vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa.
-Koulutuksessa paneudutaan näiden oppilasryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyviin kysymyksiin.

KOULUTTAJAT
Tea Alarmo, FM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Hämeenlinna

Osallistava inklusiivinen koulu (2 op)

KOULUTUSSISÄLTÖ
Inklusiivisen koulun arvoista, normeista sekä rakenteista, jotka tukevat yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
Tutkimustiedon hyödyntäminen ja kuntaesimerkkejä.
Opetushenkilöstön tukeminen toimintakulttuurin muutoksessa, osaamisen varmistaminen (henkilöstön kehittämistarpeet).
Yhteistyön mahdollistavat rakenteet, konsultatiivinen työ ja yhteisopettajuus

KOULUTTAJAT
Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

1 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunniteltu koulutuspaikkakunta Seinäjoki

Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa (2 op)

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Perusohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen erityisopettajan arjessa, mm: – Taulukkolaskentaohjelman käyttö dokumentoinnissa ja tilastoinnissa – Esitysgrafiikan (esim. Powerpoint) hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa, esim. väläytyskortit. – Tekstinkäsittelyohjelman hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa tekstinkäsittelyohjelmalla.
Valmistettujen materiaalien käyttöönotto arjessa erityisopettajana (sisältää etätehtävän) ja materiaalien jatkojalostaminen.
Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan kurssilaisten toiveita käsiteltävistä teemoista

Haluatko mahdollisuuden rauhassa perehtyä ja harjoitella tietotekniikan hyödyntämistä työssäsi erityisopettajana? Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön vinkkejä, joiden avulla voit ottaa tvt:n mukaan opetukseesi. Koulutus toteutetaan oman koneesi perusohjelmistoilla. Sinulla on kahden päivän ajan tilaisuus syventää osaamistasi ja harjoitella ajan kanssa.
Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä tutustutaan perusohjelmien ominaisuuksiin ja valmistetaan materiaaleja, joita kokeillaan oppilaiden kanssa arjessa. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista. Perusohjelmien käyttöä lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Saat myös rohkeutta ja uskallusta kokeilla ohjelmien käyttöä sekä omassa työssäsi että oppilaiden kanssa. Koulutusta vetää kaksi ohjaajaa, joten saat yksilöllistä ohjausta koulutuksen aikana.
Koulutus toteutetaan osallistujien omilla tietokoneilla (tablet-tietokone ei riitä). Tietokoneessa pitää olla ohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan (esimerkiksi Microsoft Word, Excel ja Powerpoint). Lisäksi tietokoneessa täytyy olla mahdollisuus liittyä langattomaan verkkoon. Myös mahdollisuus asentaa ohjelmia tai vähintäänkin tallennusoikeus koneelle tarvitaan. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa omaa konetta ja hiirtä mukaan koulutukseen, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä, järjestämme varakoneen.

KOULUTTAJA Marika Peltonen, FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

2 toteutuskerta 22 osallistujaa. Suunnitellut koulutuspaikkakunnat Helsinki ja Lahti

Motorisen oppimisen vaikeudet lapsen ja nuoren arjessa
(1 op) verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa parinkymmen lapsen ryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin soveltuvia menetelmiä. Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja jotta toissijaisia vaikeudesta aiheutuvia pulmia voitaisiin välttää. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen varhaiskasvatusikäisistä kouluikäisiin lapsiin.
Koulutus on katsottavissa luentotallenteina, jotka on jaettu eri sisältöalueisiin. Jokaisen luentoteeman jälkeen osallistujat tekevät pieniä havainnollistavia harjoituksia.

 KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitT, tutkija, LIKES
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM

1 toteutuskerta 60 osallistujaa, toteutus 19.10.2020 – 31.12.2021

KOULUTUSOSION 5. TUOTOKSET:

 1. Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako 3op -koulutukseen liittyen on julkaistu artikkeli: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin_4_2020-malinen.pdf
 2. Hukataanko oppilas- miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua 1op -koulutuksesta julkaistaan sisältökooste.
 3. Välinpitämättömyyden kulttuurista välittämisen kulttuuriin – monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä 3 op -koulutuksesta julkaistaan sisältökooste.
 4. Vaativa erityinen tuki 3 op -koulutuksesta julkaistaan sisältökooste.
 5. Osallistava inklusiivinen koulu 2 op -koulutuksesta julkaistaan sisältökooste.

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivulla: https://koju.nmi.fi/oph-tuotokset/