Hahmottamisen ja motoriikan haasteet – tunnistamisesta tukeen 2022-2023

Tältä sivulta löydät kaikki kyseiseen hankkeeseen sisältyvät koulutukset ja niiden sisällöt.
Kaikkien Opetushallituksen rahoittamien hankkeidemme koulutukset, joissa ilmoittautuminen on avoinna, löydät koostesivulta.
Koostesivulta löydät myös linkit koulutusten ilmoittautumissivuille.

Koulutushankkeen sisällöt ja kouluttajat

Osio 1: Nuorten hahmotusvaikeuksien tunnistaminen ja tuki

Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen (3 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Hahmotusvaikeudet ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Hahmotusvaikeudet ovat tavanomaisia erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät arjessa, koulussa ja opinnoissa. Lisäksi lähdetään toteuttamaan konkreettista tuen suunnitelmaa sekä seurataan tuen vaikuttavuutta. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä, millä tavoin hahmotusvaikeudet koetaan, millaisia merkityksiä hahmotusvaikeudet saavat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja millaiset suojaavat tekijät ovat merkityksellisiä nuoren hyvinvoinnin ja toiminnan näkökulmista..

  • Koulutus antaa välineitä siihen, kuinka arjessa voi tunnistaa hahmottamisvaikeuksia
  • Koulutus antaa uusia keinoja tukea nuorta, jolle hahmottaminen on vaikeaa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA TEHTÄVÄT:

Koulutus sisältää kaksi kokonaista koulutuspäivää ja kaksi puolen päivän webinaari-iltapäivää, ennakkotehtävän sekä välitehtäviä. Välitehtävinä luodaan tukisuunnitelma nuorelle, toteutetaan suunniteltuja tukitoimia koulutuspäivien välissä sekä seurataan tuen vaikuttavuutta.

KOULUTTAJAT:
Suvi Ylönen, KM, YTM, laaja-alainen erityisopettaja, Nuorten Hahmola -hankkeen projektipäällikkö, Niilo Mäki Instituutti
Maarit Sorjonen, FM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja, Ammattiopisto Spesia

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kolme toteutuskertaa webinaarina, 15 osallistujaa/toteutus, yhteensä 45 osallistujaa,
1. toteutus: 16.9., 5.10., 8.11. ja 29.11.2022 webinaari, 2. toteutus: 16.1., 31.1., 16.3. ja 13.4.2023 webinaari ja 3. toteutus syksy 2023.


Osio 2: Hahmottamisen haasteet ja päällekkäistyminen

Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu (1 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtynyt hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Hahmotusvaikeudet päällekkäistyvät monien muiden vaikeuksien kanssa, mikä osaltaan vaikeuttaa hahmotusvaikeuksien tunnistamista. Koska päällekkäistyneista vaikeuksista syntyvä oppijan toimintakykyvaje muotoutuu aina yksilöllisten perustaitojen, ympäristön vaatimusten ja kompensaatiokeinojen eli korvaavien keinojen yhteisvaikutuksesta, täytyy tuen suunnittelun ja toteutuksenkin olla yksilöllistä.

Koulutuksessa perehdytään hahmotusvaikeuksien päällekkäistymiseen muiden oppimisvaikeuksien sekä nepsy-piirteiden kanssa ja pohditaan konkreettisen tuen suunnittelua ja toteutusta tilanteessa, jossa tuen tarpeita on useita. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (tai kaksi webinaari-iltapäivää) ja oppimistehtävän. Oppimistehtävässä osallistujat laativat ja toteuttavat strukturoidun haastattelun, jolla pyritään kartoittamaan erilaisia nuoren arjessa näkyviä haasteita tarpeellisten tukitoimien kartoittamiseksi.

KOULUTTAJAT:
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Maarit Sorjonen, FM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja, Spesia

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Kaksi toteutuskertaa webinaarina, 18 osallistujaa/toteutus, yhteensä 36 osallistujaa, 15.2.2023 webinaari ja 10.10 ja 10.11.2023 webinaari

Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa, verkkotallenne (1 op)

KOHDERYHMÄ: Toisen asteen henkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TEHTÄVÄT:
Hahmotushäiriöt ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Hahmotushäiriöt ovat tavanomaisia oireita erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien yhteydessä. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät erityisesti toisella asteella ja aikuisiässä.

Verkkokoulutuksessa tarkastellaan hahmottamisen haasteita erilaisista näkökulmista ja perehdytään mm. hahmotusvaikeuksien näyttäytymiseen arjessa, hahmotusvaikeuksille annettuihin merkityksiin, hahmotusvaikeuksien ilmenemiseen ja tunnistamiseen sekä hahmotushäiriöisen tukemiseen hänen omassa toimintaympäristössään.

Koulutus sisältää luentotallenteet, itsenäisesti perehdyttävää lisälukemista sekä oppimispäiväkirjan, jossa pohditaan luennoilla käsiteltyjen teemojen näkymistä omassa työssä ja arjessa.

KOULUTTAJAT:
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Juha Lahti, työnohjaaja, erityisopettaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Yksi toteutuskerta verkkotallenteena keväästä 2023 alkaen, 60 osallistujaa/toteutus.


Osio 3: Hahmottamisen pulmien ilmeneminen arjen ympäristöissä

Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä (1 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtynyt hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Erilaiset digitaaliset ympäristöt ovat opiskelussa arkipäivää ja asettavat haasteita henkilöille, joille hahmottaminen on vaikeaa. Koulutuksen keskiössä ovat hahmotusvaikeuksien merkitys digitaalisissa ympäristöissä, saavutettavuuden huomiointiin digitaalisten sisältöjen suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa sekä konkreettiset keinot tukea digitaalista saavutettavuutta erilaisissa oppimistilanteissa. Koulutukseen sisältyy yksi koulutuspäivä (tai kaksi webinaari-iltapäivää) ja oppimistehtävä.

KOULUTTAJAT:
Mika Haapoja, insinööri (AMK), KK, hankesuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, erityisasintuntija, Erilaisten oppijoiden liitto/Apuvälinekeskus
Antti Kahra, sosionomi (yamk), kirkon nuorisotyönohjaaja, Pelitaito-kouluttaja
Johanna Wickstrand, agronomi

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa webinaarina, 18 osallistujaa/toteutus, yhteensä 36 osallistujaa, toteutukset 15.3. ja 28.3.2023 webinaari ja 20.9. ja 7.11. webinaari

Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristössä (1 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtynyt hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Ympäristö ja sen vaatimukset asettavat reunaehdot hahmotuskyvyllemme ja sille, mikä on kulttuurisesti olennaista hahmottaa. Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla voi olla vaikeuksia hahmottaa erilaisessa kulttuuriympäristössä, mutta milloin on kyse varsinaisesta hahmotusvaikeudesta ja milloin vaikeudesta hahmottaa? Millainen tuki auttaa tilanteissa, joissa kieltä ei välttämättä voi käyttää kompensaatiokeinona?

Koulutuksessa pohditaan, kuinka maahanmuuttajataustaisten nuorten hahmottamisen taitoja tulisi arvioida ja tukea sekä esitellään konkreettisia keinoja taitojen harjaannuttamisen tueksi. Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (tai kaksi webinaari-iltapäivää) sekä oppimistehtävä. Oppimistehtävässä käsitellään hahmotusvaikeuksien ilmenemistä maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja keinoja heidän tukemiseen.

KOULUTTAJAT:
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Maarit Sorjonen, FM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja, Spesia

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Kaksi toteutuskertaa webinaarina, 18 osallistujaa/toteutus, yhteensä 36 osallistujaa, toteutukset 24.4.2023 webinaari ja ja 17.11.2023 webinaari


Osio 4: Motorisen oppimisen haasteet

Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluterveydenhoitajat ja ap-/ip -toiminnan ohjaajat.

SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Motorisen oppimisen haasteita on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa koululuokassa on arviolta vähintään yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva oppilas. Koulutus antaa  opetussuunnitelman perusteiden edellyttämiä valmiuksia havainnoida ja tunnistaa sellaisia motorisen oppimisen vaikeuksia, joilla voi olla yhteyttä yleisiin oppimisen ongelmiin. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin suunniteltuja menetelmiä (kuten Motoriikan havainnointilomake MOQ-T ja Ketteräksi-menetelmä). Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja ajoissa. Koulutuksessa annetaan vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen kouluympäristössä.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joiden välillä koulutukseen osallistuja suorittaa välitehtävän, jossa arvioidaan motorisia haasteita ja/tai kokeillaan tukemisen keinoja. Toisena, enemmän käytäntöön painottuvana lähiopetuspäivänä syvennetään teoriatietoa ja vaihdetaan ajatuksia oppimiskokemuksista sekä hyviksi koetuista toimintamalleista.

KOULUTTAJAT:
Piritta Asunta LitT, tutkija, Jamk, Likes
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti, asiantuntija, Jamk

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN:
Kaksi lähikoulutusta Joensuussa: 18.4. ja 11.5.2023 Joensuu ja Tampereella: 17.1.2023 ja 14.2.2023 Tampere, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.


Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit

Koulutuksesta Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen kootaan osallistujien koottujen kokemusten ja välitehtävien pohjalta tuen toteuttamisen vinkkipankki nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Vinkkipankki tulee nähtäväksi Hahmola-oppimisympäristöön kaikille sivuston rekistyneille käyttäjille, NMI:n verkkosivuille ja aoe-sivulle.

Lisäksi kaikkien hankkeen koulutusten keskeisistä sisällöistä tuotetaan sisältökoosteet. Hahmottamista käsittelevien koulutusten sisältökoosteet toimivat omina erillisinä tuotoksinaan, mutta myös täydentävät tuen toteuttamisen vinkkipankkia tuoden jokainen mukaan uuden näkökulman hahmottamisen vaikeuksiin: Hahmotusvaikeuksien päällekkäistyminen ja tuen suunnittelu (1 op), Hahmottamisen haasteet toisen asteen koulutuksessa, verkkotallenne (1 op), Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä (1 op), Hahmotusvaikeudet monikulttuurisissa ympäristössä (1 op), Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa (2 op).

Koulutuksesta Motorisen oppimisen vaikeudet koulussa tuotettiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta. Koosteessa tarkastellaan, mitä motorisen oppimisen vaikeudet ovat ja miten motorisen oppimisen vaikeuksia voidaan tunnistaa. Koosteessa paneudutaan lisäksi motorisen oppimisen vaikeuksien havainnointi- ja arviointimenetelmiin ja esitellään esimerkkejä motorisen oppimisen tukitoimista ja menetelmistä.
Sisältökooste on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/oph_tuotos_motorisen-oppimisen-vaikeudet-koulussa_valmis.pdf

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että tutkimukseen pohjautuvien asiantuntijaluentojen aineistoa. Koosteet ja kootut ideat tukevat ammatillisen osaamisen kehittämistä ja osaamisen syventämistä ja mahdollistavat osaamisen jakamisen hankkeen jälkeen. Tuotokset julkaistaan avoimesti NMI:n verkkosivuilla koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ ja sivuilla https://aoe.fi/, tiedotetaan NMIn uutiskirjeessä ja somessa.


Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Asunta Piritta, LitT, tutkija, Jamk/Likes
Asunta toimii tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes-tutkimuskeskuksessa. Hän on väitellyt lasten motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamisesta ja tukemisesta esi- ja alakouluikäisillä lapsilla vuonna 2018 ja kehittänyt motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamiseen pedagogisia työkaluja niin opettajille kuin varhaiskasvattajille. Hänen erityistä osaamisalaansa on liikunnan soveltaminen tukea tarvitseville lapsille. Opetuskokemusta Asunnalla on yläkoulusta ja lukiosta, liikuntaopistoista sekä yliopistosta. Asunta toimii Kehityksellinen koordinaatiohäiriö Käypä hoito -suosituksen työryhmässä toisena kokoavista kirjoittajista.  Asunta on ollut mukana Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (2016) asiantuntijaryhmässä sekä kirjoittanut suosituksen tieteellisiä perusteluita motorisen oppimisen vaikeuden näkökulmasta. Asunnalla on liikunnan kentällä ollut useita luottamustehtäviä ja tällä hetkellä hän toimii THL:n TOIMIA -verkoston lasten ja nuorten toimintakyky asiantuntijatyöryhmän jäsenenä, Soveltavan liikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmän varapuheenjohtajana, Kehityksellinen koordinaatiohäiriö järjestön (ISRA-DCD) Suomen edustajana, kansainvälisen soveltavan liikunnan ISAPA- järjestön Euroopan edustajana sekä kansallisessa Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän ohjausryhmässä soveltavien mittausten asiantuntijana. 

Haapoja Mika, varhaiskasvatuksen opettaja (KK), varhaiskasvatustieteen maisteriopiskelija, insinööri (AMK), hankesuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Mika työskentelee Niilo Mäki Instituutissa Nuoten Hahmola -hankkeessa IT-suunnittelijana ja on perehtynyt ohjelmistoteknisiin ratkaisuihin käyttäjien näkökulmasta. Aiemmin Mika on työskennellyt Jyväskylän yliopiston eri laitoksilla ja hankkeissa sekä suomalaisen lentoyhtiön tuotannonohjauksen ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen suunnittelussa.

Kahra Antti, sosionomi (yamk), kirkon nuorisotyönohjaaja, Pelitaito-kouluttaja
Antti on nuorisotyön ammattilainen, joka työskentelee Kangasalan seurakunnassa nuorisotyönohjaajana. Vakityönsä ohella hän toimii Ehyt Ry:n Pelitaito-kouluttajana. Hänellä on kokemusta nuorisotyön digitalisoinnista, verkossa tapahtuvasta kohtaamisesta ja hyvien pelitapojen kouluttamisesta. Saavutettavuuteen liittyvät teemat ovat hänelle tärkeitä, varsinkin digitaalisissa ympäristöissä toimiessa. 

Lahti Juha, Kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, työnohjaaja
Lahti toimi projektikoordinaattorina Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa (2018). Hakkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa mentor -verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Työuransa Lahti on tehnyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Hän on toiminut erityisluokanopettajana kieli-, kuulo-, näkö- ja autisminkirjon sekä monitarpeisten oppilaiden opettajana. Vuodesta 2002 Lahti toimi Onervan oppimispäällikkönä vastuualueenaan erilaisten tukitoimien ja konsultointien organisointi ja toteuttaminen lähikoulua käyville oppilaille ja heidän kanssaan työskenteleville. Lahti on myös koulutukseltaan työnohjaaja.

Marttinen Riikka, toimintaterapeutti (AMK), Erilaisten oppijoiden liitto
Marttinen on toimintaterapeutti, joka toimii erityisasiantuntijana EOL:n Oppimisen apuvälikeskuksessa. Hän on perehtynyt ja jatkokouluttautunut eri käyttöjärjestelmien saavutettavuus- ja helppokäyttöominaisuuksien hyödyntämiseen oppimisen ja opetuksen tukena. Riikka on työskennellyt useissa eri organisaatioissa mm. verkkopalvelusuunnittelijana ja -pedagogina sekä koulutussuunnittelijana.

Mälkönen Ida, TtM, fysioterapeutti, JAMK
Mälkönen on fysioterapeutti, terveystieteiden opettaja sekä kouluttaja. Hän on toiminut kliinisessä kuntoutustyössä lasten fysioterapian parissa, opetustyössä sekä monipuolisesti lasten motorisiin taitoihin liittyvissä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Mälkösen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet motoriikan oppimisvaikeuden ja lievempien motoriikan haasteiden tunnistaminen ja tukeminen koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä. Lisäksi Mälkönen omaa vahvan taustan eri alojen ammattilaisten tekemästä yhteistyöstä, jonka ansiosta koulutukset hyödyttävät useiden eri alojen ammattilaisia muun muassa kasvatus-, opetus- ja kuntoutusalalla. Vuodesta 2021 lähtien Mälkönen on työskennellyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa monialaisen kuntoutuksen asiantuntijatehtävässä.

Naukkarinen Marjo, KM, ela, aineenopettaja, projektisuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Naukkarinen työskentelee hankesuunnittelijana Niilo Mäki Instituutissa Nuorten Hahmola -hankkeessa ja laaja-alaisena erityisopettajana. Nuorten Hahmola -hankkeen tavoitteena on, että nuoret ja heidän kanssaan toimivat tunnistavat ja hyväksyvät aiempaa paremmin hahmotusvaikeudet, niiden ilmenemisen sekä merkityksen opinnoissa, työssäoppimisessa, vertaissuhteissa ja yleisesti arjessa. Ennen Nuorten Hahmola -hanketta Naukkarinen on kerryttänyt pitkää työkokemusta koulumaailmasta, työskennellen sekä opettajana että koulunkäynnin ohjaajana perusopetuksessa.

Sorjonen Maarit, FM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja, Spesia
Maarit Sorjonen on työuransa aikana toiminut äidinkielen opettajan, erityisopettajan ja koulutuspäällikön työtehtävissä. Koulutukseltaan hän on FM, äidinkielen opettaja, laaja-alainen erityisopettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on suorittanut myös hallinnolliset opinnot. Sorjonen työskentelee tällä hetkellä Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalvelussa. Hän toimii sekä hankevetäjänä että hanketoimijana useassa Ammattiopisto Spesian asiantuntijapalvelun koulutuksessa. Hän on luennoinut hahmottamisvaikeudesta usean vuoden ajan, erityisesti aiheesta Hahmottamisvaikeudet neuropsykiatristen pulmien liitännäisvaikeutena. 

Wickstrand Johanna, agrologi (AMK)
Wickstrand on työskennellyt viranomaisen sovellusten neuvonnassa ja testauksessa, jolloin myös digitalisaation haasteita on saanut seurata läheltä. Lisäksi Wickstrandilla on kokemusta nuorisotyöstä harrastusten parista, käsipallojoukkueen joukkueenjohtajana sitä ennen MLL:n perhekahvila toiminnassa.

Ylönen Suvi, YTM, KM, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti
Ylönen toimii hankevastaavana Nuorten Hahmola -hankkeessa, jossa tuotetaan tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15–19-vuotiaille hahmotusvaikeuksille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville. Aiemmin Ylönen on toiminut myös Hahmotuksen kuntoutus – ja Työikäisten aikuisten hahmottamistaitojen -hankkeissa, joissa on kehitty mm. Hahkun tietopalvelu ja Hahmola-oppimisympäristö ja koulutettu Hahku-mentoreita. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri sekä erityispedagogiikan jatko-opiskelija ja hänellä on varhaiserityisopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan pätevyydet. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.