Kielen, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tuki 2021-2023

Koulutushankkeen sisällöt ja kouluttajat

Osio 1. Menetelmiä lukivalmiuksien, lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen innostamiseen

Toiminnallista lukuiloa! Ideoita ja innostusta lastenkirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Millaista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnallinen lukeminen on? Miten innostaa lapset kirjoista ja samalla löytää myös omaan työhönsä uusia ideoita ja näkökulmia? Miten lastenkirjallisuus voidaan ottaa osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista toimintaa? Miten lukuiloa voidaan tuottaa ja levittää lapsille, työkavereille ja lasten perheille?

Kiinnostusta lukemisen maailmaan kannattaa herätellä jo ennen kuin lapsi itse lukee, sillä lukuinnostuksen varhainen tukeminen kantaa pitkälle. Lastenkirjallisuuden kautta voidaan myös rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muita teemoja ja lastenkirjojen tarinoiden pohjalta voidaan lähteä uskomattomille seikkailuille. Koulutus pohjautuu Tartu tarinaan -hankkeen antiin ja siinä kehitettyyn Lukuboksi-toimintamalliin.

Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaria, ennakkotehtävä ja ensimmäisen webinaaripäivän aikana lastenkirjan pohjalta toteutettava pedagoginen suunnitelma omalle lapsiryhmälle. Koulutuspäivien välissä osallistujat toteuttavat suunnitelmansa omassa työssään ja reflektoivat toteutusta. Toisen webinaaripäivän aikana keskustellaan käytännön kokemuksista ja suunnitelmat jaetaan jatkokehitysideoineen muille osallistujille. Näin jokainen osallistuja saa oman suunnitelmansa lisäksi useita muita käyttökelpoisia lastenkirjoihin liittyviä toteutusideoita.

KOULUTTAJA: Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen (erityis)opettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaripäivää (6x45min/pv), ennakkotehtävä ja omaan työhön liitettävä tehtävä sekä itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi webinaaritoteutusta, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.
Ensimmäinen webinaari 16.11. ja 1.12.2022 ja toinen webinaari 12.4. ja 9.5.2023.


Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita -koulutuksessa tutustutaan sanataidekasvatuksen menetelmiin ja tavoitteisiin luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ja opettamisen tukena. Koulutuksessa kurkistetaan uusimpaan lastenkirjallisuuteen ja sen käsittelyyn lasten kanssa innostavasti ja monipuolisesti. Tavoitteena on tutustua sanataiteen eri sovelluksiin, kielen oppimisen ja liikkeen yhdistämiseen, kirjoittamisen pelillistämiseen sekä vuorovaikutuksen tukemiseen sanataiteen keinoin. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimismotivaatioon.

Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaria, ennakkotehtävä, sekä käytännönläheinen omassa työssä toteutettava välitehtävä.

KOULUTTAJAT:
Elina Mäkinen, sanataideopettaja, Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi webinaaripäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi webinaaritoteutusta, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa. Ensimmäinen toteutus 17.11. ja 14.12.2022 on suunnattu varhaiskasvatuksen opettajille ja toinen 1.2. ja 14.3.2023 esi- ja alkuopetuksen opettajille.


Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op)

KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ: Esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Perus- ja monilukutaidon valmiudet inklusiivisessa esiopetuksessa
 • Tietoisuus puheen äänteellisestä rakenteesta pohjustaa lukitaitoja
 • Taitojen arvioiminen kartoittaa lukivalmiuksia
 • Fonologista tietoisuutta ja lukivalmiuksia vahvistavat toiminnalliset harjoitukset

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää, välitehtävä (arvioinnin toteuttaminen) sekä lopputehtävä (toiminnallisten harjoitteiden suunnittelu).

KOULUTTAJA: Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä välitehtävä ja lopputehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia.Yksi toteutuskerta Tampereella 23.8. ja 13.9.2022, yksi webinaarina 26.4. ja 17.5.2022 ja yksi hybridinä (webinaaripäivä + livepäivä) Oulussa: 8.11.2022 webinaari ja 29.11.2022 Oulu. 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 75 osallistujaa.

Selkosuomea kouluun (2 op)

KOHDERYHMÄT: Esi- ja peruskoulun opettajat, koulunkäynnin ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • selkokielen perusteisiin tutustuminen
 • selkeä kirjoittaminen ja tekstin ulkoasu
 • selkeä puhe ja vuorovaikutus
 • selkomateriaaleihin tutustumista
 • opetusmateriaalien sekä mm. kodin ja koulun välisten viestien selkeyttämistä

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan selkokielen perusteisiin sekä niiden soveltamiseen käytännön koulutyössä. Koulutukseen sisältyy omaan työhön sovellettava välitehtävä, joka puretaan yhdessä toisena koulutuspäivänä.

KOULUTTAJA: Riikka Tuohimetsä, KM, aineenopettaja, eo, Selkokeskuksen asiantuntija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Yksi toteutuskerta webinaarina, 22 osallistujaa. – 22.3.2022 ja 5.4.2022 webinaari.

Osio 2: Keinoja lukemaan oppimisen, sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen tukemiseen

Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄ: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville opettajattajille, erityisopettajattajille ja psykologeille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet
 • Mitä lukemisen sujuvuus on?
 • Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida ja seurata?
 • Miten sujuvuutta voi harjoittaa?

Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä, arvioinnista sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

Koulutus alkaa itsenäisesti katsottavalla luentotallenteella (kesto 4 x 45 min), jonka perusteella osallistujat toteuttavat oppimistehtävänä harjoituskokeilun. Kokeiluja käsitellään yhteisesti webinaari-iltapäivässä (kesto 2 x 45 min).

KOULUTTAJA: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu tallenneluento (4x45min/pv), webinaari (2x45min) ja omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi verkkokoulutustoteutusta, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa. Toteutukset: 17.1. – 18.5.2022 verkkokoulutus ja 15.8.-1.12.2022 verkkokoulutus

Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma (2 op)

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
 • Lukivaikeus
 • Lukitaitojen harjoittaminen
 • Kodin tuen merkitys
 • Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
 • Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Tehtävässä perehdytään Aikamatkalla-ryhmään toteuttamalla harjoittelujakso omassa työssä. Tämä kannattaa ennakoida hyvissä ajoin, jotta työskentely lasten kanssa on käytännössä mahdollista (esimerkiksi lukujärjestystekniset tekijät). Parhaiten ryhmä sopii 3.–5.-luokkalaisille.

KOULUTTAJAT:
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi ja Niilo Mäki Instituutti
Sanna Raasakka, PsM, psykoterapeutti, Lastentutkimusklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi toteutuskerta, yksi Jyväskylässä 10.2 ja 8.4.2022 ja yksi Helsingissä, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi (3 op)

KOHDERYHMÄT: Opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Lukusujuvuuden kehittäminen
 • Lukumotivaatio ja sen tukeminen
 • Draamatyöskentely lukuopetuksen opettamisen osana

Koulutuksessa perehdytään lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lähiopetusjakson aikana saat toiminnallisuuden ja teorian kautta kokemuksen lukuteatteritoiminnasta, ja opit laatimaan ja ohjaamaan lukuteatteriopetusta omille pienryhmillesi. Lähijakson lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluentoja. Lähijakson jälkeen ryhmä jatkaa opettajan johdolla ja vertaistoiminnan kautta lukuteatteritoimintaan tutustumista. Koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä; oman lukuteatterisuunnitelman laatiminen ja ohjaaminen, jota pääsee käsittelemään yhdessä kurssilaisten kanssa verkkoalustalla.

KOULUTTAJAT:
Jarkko Hautala, PsT, psykologi, Akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Miia Ronimus, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Yksi toteutuskerta 1.-2.11.2022 Tampere, 18 osallistujaa. Lähijakson (2pv, 6x45min/pv) lisäksi koulutukseen kuuluu verkkoluentoja, opettajan johdolla ryhmän kanssa lukuteatteritoimintaan tutustumista sekä itsenäisesti toteutettava oma lukuteatteritoteutus.

Ekapeli lukemaan oppimisen ja sujuvan lukemisen tukena (1 op), verkkokoulutus

KOHDERYHMÄT: Opettajat ja erityisopettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
 • Lukemisen sujuvuuden kehittyminen, sujuvuuden ongelmat ja sujuvuuden tukeminen
 • Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena

Koulutukseen sisältyy luentotallenteet (noin 5,5 h).

KOULUTTAJAT:
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti 

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Luentotallenteita (yh. noin 5,5h), sekä itsenäisesti perehdyttävää koulutusmateriaalia. Yksi toteutuskerta verkkotallennekoulutuksena, 65 osallistujaa. Verkkokoulutus 1.4. – 30.11.2022

Osio 3. Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tukeminen ja oppimisen vaikeudet

Lukemisvaikeuden kielelliset taustataidot – Tunnistamisesta tukemiseen (1 op)

KOHDERYHMÄ: Koulun moniammatillinen henkilökunta, esim. luokanopettajat, erityisopettajat ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lukutaidon taustalla vaikuttaa useita kielellisiä taustataitoja, joiden puutteet voivat vaikuttaa lukemisvaikeuksien ilmenemiseen. Tyypillisimmät lukivaikeutta selittävät taidot ovat fonologinen tietoisuus, nopean nimeämisen taidot sekä kielellinen muisti. Koulutuksessa käsitellään lukemisvaikeuden tunnistamista ja lukutaidon tukemista näiden taustataitojen näkökulmasta.

 • Lukutaidon kielelliset taustataidot
 • Vaikeudet kielellisissä taustataidoissa ja yhteys lukemisvaikeuden luonteeseen
 • Oppimisen tukeminen, kun lukemisen vaikeuden taustalla on puutteita fonologisessa tietoisuudessa, nimeämisessä tai kielellisessä muistissa

KOULUTTAJA: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu yksi lähipäivä (6x45min), oppimistehtävä ja opiskelumateriaalia. Kaksi toteutuskertaa: 10.3.2023 Helsingissä ja 17.2.2022 Hämeenlinnassa, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen (2 op)

KOHDERYHMÄT: Luokkien 1–6 opettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja koulunkäynninohjaajat (mielellään työpareina) joilla on perustiedot lukemisen taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

 • Lukemisen ja kirjoittamisen kehitys sekä niiden taustataidot
 • Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
 • Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi
 • Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen
 • Luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen sekä nimeämistaitojen tukeminen
 • Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää, ennakkotehtävä, sekä case -työskentelyä päivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat lukemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Välitehtävänä tehdään tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä, mieluiten työpareina. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman tapauspohjaisen kuvauksen kirjoittamiseen ennen koulutuksen alkua. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta verkon välityksellä.

KOULUTTAJAT:
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää (6x45min), ennakkotehtävä, yksilöllistä ohjausta sekä case -työskentelyä päivien välillä. Yksi toteutuskerta 17.3. ja 19.5.2022 webinaari, 18 osallistujaa.

Lukitaitojen ja toiminnanohjauksen tukeminen koulussa (2 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit mielellään työpareina.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Lukemisen, kirjoittamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet esiintyvät usein samanaikaisesti. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden taitojen arviointiin sekä tukikeinojen suunnitteluun silloin, kun nämä haasteet esiintyvät päällekkäin. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. lukivaikeuksien ja tarkkaavuuspulmien tausta ja tunnistaminen sekä tuen suunnittelun periaatteet ja keinot.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista erityisesti tuen keinojen näkökulmasta. Suosittelemme, että koulutukseen osallistutaan työpareina.

KOULUTTAJAT:
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapian psykoterapeutti, Niilo Mäki Instituutti ja Lastentutkimusklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Yksi toteutuskerta Tampereella 3.2. ja 28.4. 2022 ja yksi webinaaritoteutus, 16.2. ja 5.4.2023, 22 osallistujaa/toteutus, yhteensä 44 osallistujaa.

https://koju.nmi.fi/tuote/oph-lukitaitojen-ja-toiminnanohjauksen-tukeminen-koulussa-2-op-3-2-ja-28-4-2022-tampere/

Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp)

MÅLGRUPP: Klass- och speciallärare i åk 1–6. Kom gärna som ett arbetspar och få förslag på hur ni kan jobba som kompanjonlärare med läs- och skrivutvecklingen hos eleverna.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL:

 • känna till senaste forskning om barns läs- och skrivutveckling
 • ge beredskap och metoder för att undervisa i läsning och skrivning (avkodning, läsflyt och läsförståelse)
 • kunna stödja elevers läsinlärning
 • känna till hur läsmotivation och upplevd självförmåga samverkar med läsning
 • känna till tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning
 • känna till bakgrundsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter
 • få beredskap till att identifiera och analysera läs- och skrivsvårigheter
 • få förslag på åtgärder för att bättre kunna stöda elevers läs- och skrivinlärning

Lärandemål för kursen är att:

 • redogöra för elevers läs- och skrivutveckling
 • känna till olika kartläggningsmaterial för att kartlägga och följa upp elevers läs- och skrivförmåga
 • åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter

Förhandsuppgift inför kursen Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga (1 sp)

Fortbildningen består av en närstudiedag och eget arbete. Det egna arbetet (förhandsuppgiften) görs före närstudiedagarna.

 1. Reflektion över din professionella utveckling inom läs- och skrivinlärningens kontext

I förhandsuppgiften reflekterar du över din professionella utveckling och ditt arbetssätt inom läs- och skrivinlärningens kontext. Hur ser din professionella bakgrund ut? Var har du jobbat och vilka är dina kompetenser inom området? Vilka är dina styrkor och svagheter som lärare inom området läs- och skrivinlärning? Hur samarbetar du med kolleger kring läs- och skrivinlärning?

Analysera ditt arbetssätt och hur du ytterligare vill utvecklas. Reflektera kring dina styrkor och svagheter i den egna professionen, vad är du bra på och vad behöver du utveckla? Varför behöver du fortbilda dig inom området som gäller läs- och skrivförmåga hos finlandssvenska barn?

Vilka förväntningar har du för fortbildningen Utvärdering av och stödåtgärder för finlandssvenska barns läs- och skrivförmåga? Avsluta din reflektion genom att sätta upp tre individuella målsättningar för fortbildningen. Målsättningarna utvärderas efter fortbildningen.

 • Se på följande videofilmer:
 • Se på videon Läs- och skrivutvecklingen hos finlandssvenska barn. Videon hittar du på adressen https://youtu.be/FxO89OSz5QY

Vilka tankar och reflektioner väcker videofilmen hos dig gällande finlandssvenska elevers läs- och skrivutveckling?

 • Gå också in på adressen: lasvaskan.fi/meda, bläddra ner till rutorna med ”Nybörjarläsaren”, ”Läsaren utan lim”, ”Slarvläsaren” och ”Vana läsaren”

Se dessa fyra videofilmer.

Reflektera över följande frågor för var och en av dessa olika läsartyper:

Vilka andra tankar och reflektioner väckte videofilmerna hos dig? Fundera också över vilka utmaningar för undervisningen ställer läsaren i fråga om stöd och motivation för läsning? Vad behöver du/du och ditt arbetspar utveckla för att bättre möta den här läsarens behov? Hur kan ni i skolan hjälpa läsarnas ”medläsenärer” (dvs. hemmen) att stöda läsarna?

UTBILDARE:
Pia Vataja, klass- och speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet
Ann-Katrine Risberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Åbo Akademi, Niilo Mäki Institutet
Nea Kronberg, speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Jyväskylä Universitet, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: Helsingfors 5.10.2022, Vasa 29.9.2022 och webinar 2.11.2022, 3 x 20 deltagare.

Osio 4. Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen alakoulun jälkeen

Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2 op), verkko-opetus tai lähiopetus mahdollisuuksien mukaan

KOHDERYHMÄT: Opettajapari yläkoulusta (erityisopettaja + aineenopettajat, erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Tämän täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä opettajien tietoa ja taitoa lukemisesta ja kirjoittamisesta yläkoulun näkökulmasta lähtien. Tavoitteena on lisätä lukemisen ja kirjoittamisen pedagogista osaamista oppilaiden tarpeita ajatellen. Oppilaat, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, huomioidaan koulutuksen sisällöissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yläkoulun opettajien lukemisen ja kirjoittamisen pedagogiikkaan liittyvää ammattitaitoa. Kurssi perustuu opettajien ja koulun yhteistyöhön ja -opettajuuteen lukemisen ja kirjoittamisen opettamisessa. Koulutusmateriaalina Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun -kirja, joka on vapaasti ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1. Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteishankeessa Lukihanke Pohjoinen. Koulutukseen sisältyy omassa työssä toteutettava oppimistehtävä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteisopetusta.

KOULUTTAJAT:
Kairaluoma Leila, KT, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, Oulun yliopisto
Tuovila Seija, FT, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, draamapedagogi, Lapin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Yksi toteutuskerta webinaarina 7.4., 19.4. ja 12.5.2022, 20 osallistujaa.

Nettilukutaito ja luetun ymmärtämisen tukeminen luokilla 6–9 (2 op)

KOHDERYHMÄT: 6–9 luokkien erityisopettajat aineenopettajat työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Nettilukutaito rakentuu lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen varaan. Peruslukutaidon ja luetun ymmärtämisen harjoittelu tukee nettilukutaidon kehittymistä, mutta lisäksi on harjoiteltava myös nettilukemisessa tarvittavia uudenlaisia strategioita ja toimintatapoja. Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja nettilukutaidon tukemiseen.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella nettilukutaidon ja/tai luetun ymmärtämisen taitoja joko yhden lapsen kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa. Työskentely on tarkoitettu erityisesti oppilaille, joilla on luetun ymmärtämisen vaikeuksia.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Lastentutkimusklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa. Toteutetaan webinaareina keväällä 17.2. ja 7.4.2022 ja keväällä 1.2. ja 22.3.2023.

Luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukeminen yläkoulussa ja toisella asteella (2 op)

KOHDERYHMÄT: Yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

Koulutuksessa käsitellään luetun ymmärtämisen taustataitoja sekä perehdytään luetun ymmärtämisen ja toiminnanohjaamisen tukemiseen. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella luetun ymmärtämisen/toiminnanohjaamisen taitoja joko yhden nuoren kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJA: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti, Lastentutkimusklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (6x45min/pv), omaan työhön liitettävä tehtävä ja itsenäisesti perehdyttävää lisämateriaalia. Yksi toteutuskerta Jyväskylässä ja kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/kerta, yhteensä 60 osallistujaa.

Toteutetaan Jyväskylässä keväällä 2.2. ja 30.3.2022 ja webinaareina syksyllä 7.9. ja 9.11.2022 sekä keväällä 26.1. ja 16.3.2023.


Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit

Tuotoksissa yhdistetään sekä osallistujien tuottamaa materiaalia että asiantuntijaluentojen aineistoa ja ne julkaistaan sivuilla: koju.nmi.fi/oph-tuotokset/ ja Avointen oppimateriaalien kirjastossa osoitteessa https://aoe.fi/. Niistä tiedotetaan myös NMI:n uutiskirjeessä ja somessa.

Koulutusosio 1

Koulutuksesta Selkosuomea kouluun julkaistaan sisältökooste koulutuksen keskeisimmistä luentomateriaaleista. Lue kooste täältä. 

Koulutuksesta Sananjalkoja ja kirjainkiemuroita – sanataiteen menetelmistä intoa ja iloa luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opettamiseen julkaistaan osallistujien kanssa rakennettava vinkkipankki. Lue kooste täältä.

Koulutuksesta Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin tehtiin sisältökooste keskeisimmistä sisällöistä: Lue kooste täältä.

Koulutusosio 2

Koulutuksesta Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tueksi julkaistiin materiaali, jossa kuvataan lukusujuvuuden kehittämistä, lukumotivaatiota ja sen tukemista sekä lukuteatteria lukuopetuksen opettamisen osana. Lue materiaali täältä.

Koulutuksesta Tavoitteena sujuva lukutaito – Teoriaa ja harjoituksia tehtiin sisältökooste, jossa tarkastellaan, miten lukemisen sujuvuutta voidaan arvioida, seurata ja harjoittaa. Lue kooste täältä. 


Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti
Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa.

Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Heikkilä on tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii vastuullisena tutkijana Niilo Mäki Instituutissa LUKINO-hankkeessa arviointimenetelmien uudistustyön parissa.

Junttila Enni, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Aineenopettajana Enni Junttilalla on kokemusta niin peruskoulun ala- ja yläluokilta kuin lukiostakin. Vuodet 2016-2018 hän työskenteli Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston draamakasvatuksen yliopistonopettajana. Sittemmin hän on työskennellyt siellä tuntiopettajana draamakasvatuksen ja kirjoittamisen oppiaineissa. Lisäksi Ennillä on pitkän linjan kokemus lasten ja nuorten teatterin ohjaajana, ja hän myös harrastaa näyttelemistä. Tällä hetkellä Enni työskentelee Niilo Mäki Instituutissa ReadDrama -hankkeen projektikoordinaattorina (2019-2021) ja aloittelee taidekasvatuksen väitöskirjatutkimusta, jossa aiheena hänellä on teatteriopetuksen arviointi ja palaute.

Kairaluoma Leila, KT, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, Oulun yliopisto
Leila Kairaluoma on työskennellyt erityisopettajana, Niilo Mäki Instituutin projekteissa ja kouluttajana, erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Oulun ja Lapin yliopistoissa. Vuosina 2018-2020 hän oli projektipäällikkönä Oulun ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa Lukihanke Pohjoisessa (ks. alla). Kairaluoman asiantuntijuus liittyy lukemisen ja kirjoittamisen pedagogiikan ja lukivaikeuden tematiikkaan. Hän tutki väitöskirjassaan lukemisen sujuvuutta ja luki-interventioita

Ketonen Ritva, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Ritva Ketonen on taustaltaan puheterapeutti ja erityisopettaja ja väitellyt psykologiassa lukemaan oppimisen vaikeuksista. Hän on erikoistunut lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien arviointiin ja kuntouttamiseen aina lukemaan oppimisen ongelmista nuorten ja aikuisten pulmiin. Ketonen on toiminut pitkään tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tehnyt sekä oppimateriaalia että lukemisen ja kirjoittamisen arviointimateriaalia. Hän on myös yksi Ekapelin kehittäjistä. Tällä hetkellä hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, mutta kuntouttaa lukivaikeuksia sivutoimisesti.

Kronberg Nea, PeM, speciallärare, projektforskare
Nea Kronberg jobbar som projektforskare inom läs- och skrivområdet i projektet InLärning och Stöd. Nea har även tidigare utvecklat material för träning och kartläggning av läsförståelse samt utvecklat Spel-Ett, den finlandssvenska versionen av Ekapeli. Hon har likaså varit med och utformat den svenska delen av LukiMat-tjänsten. Nea har jobbat flera år som speciallärare och kommunal koordinator för specialundervisning och trestegsstöd. Hon gör även utredningar av läs- och skrivsvårigheter.

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina työskenteli Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen. Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutissa hankevastaavana.

Latvala Juha-Matti, FT, toiminnanjohtaja
Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Hän on lisäksi toiminut asiantuntijajäsenenä lukutaitoon liittyvissä työryhmissä, kuten kansallisessa lukutaitofoorumissa ja Lukuliikkeen seurantaryhmässä. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.

Leppänen Ulla, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Ulla on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen.

Mäkinen Elina, sanataideopettaja, Jyväskylän kansalaisopiston sanataidekoulu, Jyväskylän yliopisto: LUKILOKI-hanke

Mäkinen Marita, KT, kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto
Mäkinen työskentelee kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen professorina Tampereen yliopistossa. Koulutus pohjautuu kouluttajan tutkimustyöhön, jonka juuret ulottuvat käytännön kokemuksiin erityisopettajana ja lukikuntouttajana. Tutkimuksissa on kehitetty arviointimenetelmä lukivaikeuksien ennusmerkkien tunnistamiseksi sekä laadittu systemaattisesti etenevä harjoitusohjelma, jossa tuetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja vahvistavia toiminnallisin menetelmin inklusiivisissa lapsiryhmissä. Keskeistä on kognitiivisten ja fonologisten taitojen ohella tarjota lapsille yhteisöllisyyden ja tuetun osallistumisen kokemuksia. Kouluttajan muista tutkimusaiheita ovat opettajankoulutus, opettajien ammatillinen oppiminen, inklusiivinen kasvatus ja monilukutaidon pedagogiikka.

Raasakka Sanna, PsM, psykoterapeutti, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

Risberg Ann-Katrine, PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare
Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland en- och tvåspråkiga elever.

Ronimus Miia, PsT, tutkijatohtori, Niilo Mäki Insituutti
Miia on tutkinut oppimispeli Ekapelin vaikuttavuutta lasten lukutaitoon sekä motivaation merkitystä pelipohjaisessa oppimisessa ja lukivaikeuden kuntoutuksessa. Vuosina 2006–2016 Miia työskenteli Jyväskylän yliopistossa ja sen jälkeen DysGeBra-hankkeessa Niilo Mäki Instituutissa. Vuosina 2019–2023 hän työskentelee tutkijatohtorina Niilo Mäki Instituutin ReadMore-hankkeessa, jossa hänen tutkimuksensa kohdistuu motivaation rooliin lukutaidon kehityksessä.

Salmi Paula, FT, puheterapeutti, tutkija
Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä  suomenkielisiä ja ja ruotsinkielisiä lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Tuohimetsä Riikka, KM, aineenopettaja, eo, Selkokeskuksen asiantuntija

Tuovila Seija,  FT, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, draamapedagogi, Lapin yliopisto
Seija Tuovila on työskennellyt pitkään yliopistonlehtorina ja äidinkielen didaktikkona Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa. Hän toimi Oulun ja Lapin yliopiston kaksivuotisessa Lukihanke Pohjoisessa äidinkielen ja kirjallisuuden asiantuntijana ja oli yhtenä toimittajana ja kirjoittajana hankkeessa julkaistussa oppaassa Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun. Väitöskirjansa Tuovila on tehnyt kielitieteen alalta suomen kielen tunnesanojen semantiikasta.

Vataja Pia, Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare
Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg  för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.

Ylönen Suvi, YTM, KM
Ylönen toimii projektisuunnittelijana aikuisten hahmottamistaitojen tuki -hankkeessa, jossa kehitetään Hahmola-oppimisympäristöä ja järjestään Hahku-mentorikoulutuksia. Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksenopettaja ja erityispedagogiikan jatko-opiskelija. Ylönen tekee väitöskirjaa hahmotusvaikeuksien ilmenemisestä ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Ylönen on toiminut vuosina 2018–2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi-toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo. Ylönen kouluttaa lukuilon ja toiminnallisen lukemisen teemoista. Ylönen on ollut projektitutkijana myös Jyväskylän ja Turun yliopistojen Loikka-hankkeessa, jossa täydennyskoulutettiin varhaiskasvatuksenopettajia. Täydennyskoulutuksessa syvennyttiin varhaiskasvattajien ammatilliseen osaamiseen kehittävän työotteen kautta. Sisältöinä täydennyskoulutuksessa olivat lasten kielelliset taidot, kielitietoinen pedagogiikka ja varhaiskasvatus monikielisenä toimintaympäristönä.