Terapeuteille suunnattuja koulutuksia

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

Itsesäätely, minäkäsitys ja oppimisvaikeudet, verkkotallennekoulutus

KOHDERYHMÄ Toiminta- ja puheterapeutit jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten kanssa

LUENTOTALLENTEEN SISÄLLÖTKoulutuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteistöä, tutustutaan itsesäätelyn kehittymiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta sekä käydään läpi yleisimpiä itsesäätelyn vaikeuksia. Lisäksi tutustutaan tuen perusperiaatteisiin ja tuen jäsentämiseen yleisemmin, esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan osalta sekä syvennytään tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilökuntoutuksessa ja ympäristöä ohjatessa.

Koulutuksen toisessa osassa käydään läpi sitä, miten oppimisvaikeudet heijastuvat lasten käsitykseen itsestään, heidän kokemukseensa omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Koulutuksessa pohditaan, millaisia tunnekokemuksia oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Lisäksi pohditaan miten myönteisen oppija-minäkuvan muodostumista voidaan tukea lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia.
Koulutus koostuu kahdesta luentotallenteesta (noin 5 x 45 min ja 2 x 45 min).

KOULUTTAJAT Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Lastentutkimusklinikka, Keski-Suomen hyvinvointialue & Niilo Mäki Instituutti
Sira Määttä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti

Verkkokoulutus on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksena työyhteisölle.


Lukikuntoutuskoulutus puheterapeuteille

KOHDERYHMÄT Koulutus on suunnattu puheterapeuteille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten lukutaito kehittyy?
Lukivaikeudet ja niiden taustataidot
Lukivaikeuksien ja taustataitojen arviointi
Nimeämisvaikeuksien kuntoutus
Lukemisvaikeuksien kuntoutus
Tapauskuvaukset

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti


Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen

KOHDERYHMÄT Kouluikäisten lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten erityisopettajat, psykologit, puheterapeutit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nimeämisvaikeudet näkyvät esimerkiksi suullisen ja kirjallisen tuottamisen vaikeuksina sekä heijastuvat muun muassa lukemisen kehittymiseen, käsitteiden oppimiseen ja vieraan kielen omaksumiseen. Nopean nimeämisen vaikeudet selittävät kielessämme erityisen sitkeitä lukivaikeuksia.

Koulutuksen sisältöjä ovat:
Nimeäminen ja nimeämisvaikeudet
Nimeämisen yhteys kielellisiin taitoihin ja oppimiseen
Nimeämisen arviointi ja seuranta
Nimeämistaitojen ja oppimisen tukeminen

Koulutus koostuu luentotallenteesta (6 x 45 min) sekä tallenteen katsomisen jälkeen tehtävästä oppimistehtävästä, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan uusia nimeämisen arvioinnin välineitä sekä suunnittelemaan oppimisen tukemista lapsilla, joilla on nimeämisvaikeuksia. Koulutukseen sisältyy tallenteen lisäksi webinaari-iltapäivä (2 x 45 min.), jossa syvennetään osaamista erityisesti arvioinnin ja tuen keinojen näkökulmasta. Webinaari-iltapäivästä ei tule kokonaisuudessaan tallennetta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Tampereen yliopisto (PSYKE)


Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta