Käyttäytymisen taustatekijöitä ymmärtämällä hyvinvointia ja toimivia tukikeinoja varhaiskasvatukseen ja kouluun 2021-2023

Koulutushankkeen sisällöt ja kouluttajat

Osio 1: Haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
– Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
– Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
– Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset) Koulutuksessa keskitytään myös omien case-oppilaiden asioiden käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutuksessa.

KOULUTTAJA: Päivi Norvapalo tai Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää lähiopetusta 2 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäistä työskentelyä, oppimistehtävän ja sen raportoinnin. Yksi toteutuskerta Jyväskylässä (voidaan tarvittaessa toteuttaa myös webinaarina), 20 osallistujaa.

Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa (2 op) 

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
– Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
– Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
– Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset) Koulutuksessa keskitytään myös omien case-oppilaiden asioiden käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta. Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutuksessa.

KOULUTTAJA: Päivi Norvapalo/ Tero Kujala, KM, eo, ohjaava opettaja, ohjaava opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia/päivä), itsenäistä työskentelyä, oppimistehtävän ja sen raportoinnin. Yksi toteutus webinaarina ja yksi verkkotallenne-koulutuksena, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu (1 op) 

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen luokkien 1–6 luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit ja muut oppilashuollon työryhmän jäsenet mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.

Sisältöteemat: Tarkkaavuushäiriö, Autismikirjon häiriö, Traumakokemukset, Ahdistus, Tukitoimien suunnittelu, Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) ja ennakkotehtävän. Kolme toteutuskertaa, paikkakunnat Helsinki, Turku ja Oulu, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa: 25.3.2022 Helsinki, 11.4.2023 Oulu

Haastavasti käyttäytyvän lapsen ymmärtäminen kouluympäristössä ja tukitoimien suunnittelu – koulutus koulunkäynnin ohjaajille (1 op) 

KOHDERYHMÄT Perusopetuksen luokkien 1–6 koulunkäynin ohjaajat ja luokanopettajat mielellään työparina.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Lapsen ulospäin näkyvän käyttäytymisen ohella aikuisten on tärkeä pyrkiä näkemään myös käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksessa käsitellään neuropsykiatrisia vaikeuksia ja tunne-elämän kysymyksiä, jotka usein heijastuvat vuorovaikutukseen ja vaikeuttavat lapsen toimintaa sekä oppimista luokkatilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen toimintaan. Tämä auttaa aikuista harkitsemaan omaa toimintaansa sen sijaan, että aikuinen reagoi reaktiivisesti pelkästään lapsen näkyvään käyttäytymiseen.

Sisältöteemat: Tarkkaavuushäiriö, Autismikirjon häiriö, Traumakokemukset, Ahdistus, Tukitoimien suunnittelu, Verkoston kanssa työskentely

KOULUTTAJA: Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) ja ennakkotehtävän. Yksi webinaaritoteutus, 25 osallistujaa. 6.5.2022 webinaari.

Haastava käyttäytyminen yläkoulussa (1 op) 

KOHDERYHMÄT: Vuosiluokkien 7–9 aineenopettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Haastavan käyttäytymisen taustatekijöitä, Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen, Myönteisen vuorovaikutuksen luominen

KOULUTTAJA: Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) lähi/verkko-opetuksena. Yksi toteutus Tampereella 1.2.2022 ja toinen webinaarina 16.9.2022, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa. Koulutuspäivissä käytetään vaihtelevia menetelmiä kuten luentoa, valmennusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Koulutuspäivän jälkeen osallistujat harjoittelevat käyttäytymisen analysointia ja suunnittelevat intervention kehittämistehtävän avulla.

Osio 2: Hyvinvoiva kouluyhteisö

Hyvinvoiva koulu (2 op) 

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TOTEUTUSTAVAT:
Miten rakennetaan hyvinvoiva yhteisö johtamisen, oppilashuollon ja yksilön näkökulmasta
Teoriaa ja käytänteitä positiivisesta pedagogiikasta ja hyvinvointitaidoista
Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää (6 x 45 minuuttia) ja osallistujien ennakko- ja kehittämistehtävän. Ennakkotehtävä sisältää teemaan liittyvän artikkelin lukemisen ja arvioinnin. Kehittämistehtävässä osallistuja toteuttaa koulutuksen teemaan liittyvän käytännön kokeilun, jotka esitellään toisessa koulutuspäivässä. Koulutuspäivissä käytetään vaihtelevia menetelmiä kuten luentoa, valmennusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.
KOULUTTAJAT:
Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää webinaarina 13.9. ja 4.11.2022 (6 x 45 min./päivä) ja ennakko- ja kehittämistehtävän. Yksi toteutuskerta, 20 osallistujaa.

Empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen taidot haastavissa vuorovaikutustilanteissa (2 op) 

KOHDERYHMÄ: Lasten ja nuorten parissa vuorovaikutteista työtä tekevät opetustoimen henkilöstöön kuuluvat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:

Koulutuksessa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin ja -taitoihin, ja harjoitellaan niitä humanistiseen psykologiaan pohjautuvan empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu vuorovaikutus on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan. Kokemus haastavuudesta voi liittyä vuorovaikutukseen niin lasten, nuorten, oppilaiden, huoltajien, kollegoiden, esimiesten, vertaisten, kuin perheenjäsenten kanssa.

Koulutuksessa tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina sekä harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja:

 • havaintojen tekeminen
 • itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen
 • toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen
 • konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken

Koulutus pitää sisällään kaksi koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) sekä ennakko- ja välitehtävän. Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutuspäivät työpajamaisina. Niiden harjoitukset mukaan lukien ennakko- ja välitehtävät perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.

Työtavat:

 • Ennakko- ja välitehtävät, joita työstetään koulutuspäivillä
 • Luento-osuuksia
 • Toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA: Juho Honkasilta, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) sekä ennakko- ja välitehtävän. Yksi toteutuskerta webinaarina 18.2. ja 25.2.2022, ja toinen toteutuskerta Helsingissä 1.4. ja 8.4.2022. 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op)

KOHDERYHMÄ: Koulutukseen toivotaan perusopetuksen opettajia ensisijaisesti yhdessä oman työparin tai -tiimin kanssa. Monet koulutuksessa käsiteltävät esimerkit liittyvät tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa toimimiseen mutta osallistujina voivat olla muutkin kuin erityisopetuksen opettajat. 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joissa perehdytään opettajien pystyvyyden tunteeseen ja opettajien omiin tietoisuustaitoihin monipuolisten työtapojen avulla. Tietoisuustaitojen oppiminen tarjoaa taitoja opettajuuteen esimerkiksi haasteellisten tilanteiden käsittelyyn ja edistää työssä jaksamista. Ensimmäinen lähiopetuspäivä keskittyy aiheiden perusteisiin sekä välitehtävän valmisteluun. Ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen suoritettavassa välitehtävässä harjoitellaan itsenäisesti ja työparin/-tiimin kanssa pystyvyyden tunnetta tukevia toimintatapoja, sekä työssä jaksamista tukevien tietoisuustaitojen käyttöä koulun arkisissa tilanteissa. Välitehtävään kuuluu myös harjoittelun tulosten reflektointi tiiviin raportin muodossa. Toinen lähiopetuspäivä keskittyy välitehtävien käsittelyyn ja aiheen syventämiseen.

KOULUTTAJAT:

Ville Palkeinen, KM, oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, joogaohjaajakouluttaja

Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja välitehtävän. Kaksi toteutuskertaa webinaareina. Yhteensä 60 osallistujaa. 1. webinaaritoteutus 3.2.2023 ja 17.3.2023 (20 osallistujaa) ja 2. webinaaritoteutus 24.3. ja 21.4.2023 (40 osallistujaa)

Osio 3 Käyttäytymisen ja työrauhan tukeminen

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa (3 op)

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1–6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa käsitellään tutkimusnäyttöön perustuvat luokan hallinnan keinot, sekä opetellaan soveltamaan niitä osallistujien omissa opetusympäristöissä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuspäivistä sekä lähiopetuspäivien välillä tehtävästä, oman opetusryhmän käyttäytymisen ongelmien vähentämiseen tähtäävän intervention suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Ensimmäisessä lähiopetuspäivässä käsitellään tukitoimien perusteet sekä suunnitellaan tukitoimet, toinen lähiopetuspäivä perustuu osallistujien toteuttamien tukitoimien käsittelyyn ja tukitoimien teoreettisen perustan syventämiseen. Tukitoimien toteuttamiseen liittyy myös niiden vaikuttavuuden arviointi. Koulutuksessa keskeistä on teoreettisen tiedon yhdistäminen käytännön tukitoimikokeiluihin sekä osallistujien kokemusten yhteinen jakaminen.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä noin 4 kouluviikkoa ennen koulutuspäivää. Ennakkotehtävä koostuu sekä opettajan että oppilaiden tekemästä oman luokan työrauhan seurannasta ja ennakkomateriaaliin tutustumisesta.

KOULUTTAJA
Vesa Närhi, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Ensimmäinen koulutuspäivä klo 9.00–15.45. Toinen koulutuspäivä klo 9.00–15.00.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä), ennakkotehtävän ja välitehtävän sekä itsenäisesti opiskeltavaa lisämateriaalia. Kaksi toteutuskertaa, yksi Oulussa 23.9. ja 18.11.2022 Oulu ja yksi webinaarina kevät 2023: 10.2. ja 30.3.2023 webinaari, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa ja (1 op) verkkokoulutus 

KOHDERYHMÄT Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (6 x 45 min.) ja ennakkotehtävän. Yksi toteutuskerta verkkokoulutus 60 osallistujaa.
Toteutetaan 4.2.2022 webinaarina ja 21.2. – 20.6.2022 verkkokoulutustallenteena ja 22.2. – 16.6.2023 verkkokoulutustallenteena

Työrauha kaikille – toimintamalli työrauhaongelmien vähentämiseksi (1 op) 

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu luokkia 5–9 opettaville opettajille ja erityisopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Työrauha kaikille -toimintamalli on tarkoitettu luokan työrauhan parantamiseen luokka-asteilla 5–9. Malli perustuu opettajien väliseen yhteistyöhön ja sen vuoksi soveltuu käytettäväksi etenkin sellaisilla luokilla, joita opettavat useat eri opettajat. Koulutuksessa tutustutaan työrauhamallin perusperiaatteisiin, toteuttamisen vaiheisiin, onnistumisen edellytyksiin ja vastuukysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu luokkien 5–9 opettajille ja erityisopettajille.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden luentopäivän (6 x 45 min.),välitehtävän sekä myöhemmin toteutettavan kahden tunnin mittaisen konsultatiivisen osan, jossa perehdytään tarkemmin osallistujia askarruttaviin kysymyksiin. Kaksi webinaaritoteutusta, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa. Toteutus 1. 27.9.2022 webinaari ja konsultatiivinen osa 16.11.2022. Toteutus 2. 8.2.2023 webinaari ja konsultatiivinen osa 28.3.2023.

Osio 4 Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen ja oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen

Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa (1 op) 

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja kiusaamiseen puuttuminen

KOULUTTAJAT:
Riina Niutanen lastentarhanopettaja, eo, KM, ohjaava opettaja
Tero Kujala lastentarhanopettaja, eo, KM, ohjaava opettaja

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä (ennakkotehtävä ja lisämateriaali). Kaksi toteutuskertaa, yksi syksyllä 2022 webinaarina 23.11.2022, ja yksi keväällä 16.2.2023 webinaarina. 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen koulussa (1 op) 

KOHDERYHMÄT: koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen koulussa sekä kiusaamiseen puuttuminen

 • Miksi hyvinvointitaitoja?
 • tunne- ja vuorovaikutustaidot osana hyvinvointitaitoja
 • hyvinvointitaitojen vahvistaminen
 • hyvinvointitaitojen merkitys osana yhteisöllisyyden vahvistamista ja kiusaamisen ehkäisyä
 • omien ennakkotehtävien edelleen kehittelyä

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, joka on suunnitelma siitä, kuinka aikoo vahvistaa hyvinvointia omassa luokassaan/ryhmässään/työyhteisössään. Näiden ennakkotehtävien vastauksia käydään läpi koulutuksessa, jossa osallistujat saavat lisämateriaalia ja välineitä “parastella” suunnitelmiaan nähden niiden merkityksen laajemmin osana työyhteisön hyvinvoinnin lisäämistä ja kiusaamisen ehkäisyä. Itse koulutus sisältää yhden päivän ( 6 x 45min) lähi/verkko-opetusta vallitseva tilanne huomioiden.

KOULUTTAJAT:
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Kellokumpu, koulukuraattori, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.) lähi/verkko-opetuksena, ennakkotehtävän ja itsenäistä työskentelyä (lisämateriaali). Yksi toteutuskerta webinaarina 22.3.2022 ja yksi Jyväskylässä 16.11.2022, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Hyvinvoiva oppilas vaativassa tuessa (3 op) 

KOHDERYHMÄT: Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Vaativan erityisen tuen oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on havaittu vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Koulutuksessa paneudutaan näiden oppilasryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyviin kysymyksiin.

KOULUTTAJAT:
Johanna Polso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Koulutus sisältää 3 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävän. Yksi webinaaritoteutus 29.3., 28.4. ja 12.5.2022, 20 osallistujaa.

Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua (1 op)

KOHDERYHMÄT: Vuosiluokkien 7-9 aineenopettajat, erityisopettajat ja oppilashuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Epäsäännöllisen koulunkäynnin taustatekijöitä
Luvattomien poissaolojen seuranta, niihin puuttuminen ja ennaltaehkäisy
Ideoita ja malleja koulunkäynnin onnistumiseen

KOULUTTAJA:
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää yhden koulutuspäivän (6 x 45 min.). Yksi toteutuskerta Porissa 9.3.2022 ja yksi webinaaritoteutus 27.9.2022, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa. Koulutuspäivissä käytetään vaihtelevia menetelmiä kuten luentoa, valmennusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Varsinaisen koulutuspäivän lisäksi osallistujien ennakkotehtävänä on tutustua oman paikkakuntansa poissaolojen puuttumisenmalliin ja verrata sitä valitsemansa kunnan/kaupungin malliin.

Osio 5 Työrauhan ja käyttäytymisen tukeminen kouluyhteisössä

Ratkaisukeskeisiä työkaluja oppilashuollon ammattilaisille hyvän työrauhan tukemiseksi kouluyhteisössä (2 op) 

KOHDERYHMÄT: Koulutus on tarkoitettu perusopetusikäisten kanssa työskenteleville oppilashuollon ammattilaisille (mm. rehtorit, psykologit, koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät, psykiatriset sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, erityisopettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa työrauhan rakentamisen osatekijöistä oppilaitosyhteisössä sekä avaa oppilashuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tukea hyvää työrauhaa omista rooleistaan käsin. Koulutuksessa harjoitellaan työrauhan tukemiseen soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat konsultaation tueksi oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa työskenneltäessä. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat pienimuotoisen kokeilun työrauhan tukemiseen liittyen, soveltaen jotakin koulutuksessa harjoiteltua ratkaisukeskeistä menetelmää omassa kouluyhteisössään. Koulutus tarjoaa hyvän vertaisoppimisen mahdollisuuden osallistujien jakaessa kokemuksiaan toteutetuista kokeiluista.

KOULUTTAJA: Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus sisältää 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja työrauhan tukemiseen liittyvän oppimistehtävän. Oppimistehtävässä sovelletaan konkreettisesti omassa asiakastyössä jotain koulutuksessa opittua ratkaisukeskeistä menetelmää työrauhan tukemiseen liittyen. Asiakkaana voi olla oppilas tai opettaja. Oppimistehtävien antia puretaan ja syvennetään toisessa koukutuspäivässä. Kolme toteutuskertaa: Oulussa (muutettu webinaariksi 16.3. ja 25.4.2023 webinaari, Seinäjoella (muutettu webinaariksi) 23.2. ja 8.4.2022 ja Kuopiossa (muutettu webinaariksi): 1.9. ja 14.10.2022 webinaari, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 60 osallistujaa.

Check in-Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamalli käytösongelmien kohtaamiseen kouluyhteisössä (2op)  

KOHDERYHMÄT: Opettajat, erityisopettajat, rehtorit ja koulunkäynninohjaajat, mielellään vähintään kaksi samasta työyhteisöstä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Check in-Check out (CICO) toimintamalli on käytösongelmia ennaltaehkäisevää ja toivottua käytöstä tukevaa perusopetuksen tehostettua tukea. CICO-toimintamalli toimii jatkeena koulun yleiselle tuelle. CICO-tuesta hyötyvät ne oppilaat, jotka tarvitsevat lisäharjoitusta käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Erityisesti oppilaat, joiden käyttäytymistä ylläpitää aikuisilta tai toisilta oppilailta saatu huomio hyötyvät usein CICO-toimintamallista. Toimintamallin käytöstä on lupaavia tuloksia myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on vaikeutta annettuihin tehtäviin sitoutumisessa tai niiden loppuunsaattamisessa. CICO soveltuu oppilaille, joiden häiriökäyttäytymisen on toisille oppilaille fyysisesti vaaratonta.

CICO toimii jatkeena yleiselle tuelle tarjoamalla oppilaalle enemmän positiivisia aikuiskontakteja, sosiaalisten taitojen harjoittelua, tehostettua ohjausta koulun kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, päivittäisen yhteydenpidon kodin ja koulun välille sekä positiivista vahvistusta toivotulle käyttäytymiselle. Toimintamalli rakentuu säännöllisen palautteenannon ympärille oppilaan päivittäiseen seurantakorttiin ja tapahtuu vahvasti yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan tuki rytmittyy aamutapaamisen (check in), jatkuvan positiivisesti suuntautuvan suullisen ja kirjallisen palautteen sekä iltapäivätapaamisen (check out) sekä huoltajilta tulevan palautteen ympärille.

Tiimityöllä on keskeinen tärkeä rooli CICO-toimintamallin käynnistämisessä koulussa. Kouluun tarvitaan pedagoginen tiimi, joka suunnittelee koulukohtaisen toteutuksen yksityiskohdat: mikä on seurantakortin nimi, missä tilassa aamu- ja iltapäivätapaamiset tapahtuvat, mitkä ovat palkkiojärjestelmän keskeiset periaatteet jne. Pedagogisessa tiimissä tehdään myös päätökset CICO-tuen aloittamisesta ja tarvittaessa tuen muokkaamisesta.

CICO on positiivisuuteen nojaava, koulussa suhteellisen helposti käyttöön otettava, tutkitusti tehokas toimintamalli. Se tarjoaa koululle selkeän rakenteen, jonka puitteissa oppilaille on helppo toteuttaa tukea ja seurata käyttäytymisen muutosta. CICO-toimintamallin avulla luodaan päivittäinen yhteydenpitomalli kodin ja koulun välille. Koulutuksen tarkoituksena on tukea oman koulun CICO-tuen rakentamista. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Koulutukseen toivotaan osallistuvan CICO-intervention käyttämisestä kiinnostuneita opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä koulun pedagogisen kehittäjätiimin jäseniä.

KOULUTTAJA: Anne Karhu, erityisopettaja, KT

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutukseen sisältyy 2 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävä. Oppimistehtävänä osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään CICO-tukea valituille oppilaille. Tavoitteena on muokata CICO -tuesta omaan kouluyhteisöön sopiva toimintamalli. Yksi toteutuskerta Turussa 10.10. ja 14.11.2022 ja toinen webinaarina 12.10. ja 16.11.2022, 20 osallistujaa/toteutus, yhteensä 40 osallistujaa.

Check in Check out (CICO) – en modell för individualiserat beteendestöd i skolan 2 op

Check In / Check Out (CICO) är en systematisk individualiserad intervention som är utvecklad för att ordnas i skolor där ett systematiskt allmänt stöd för beteende är i användning. Det allmänna stödet gör det lättare att ordna CICO eftersom det redan finns noggrant definierade beteendeförväntningar som alla elever är bekanta med. Då kan CICO lätt ordnas för individuella elever som en fortsättning på och intensifiering av det allmänna stödet.

I CICO får eleverna möjlighet till flera positiva kontakter med vuxna, öva sociala färdigheter, samt personlig handledning för att nå målen för fostran och positiv förstärkning på önskat beteende. CICO-interventionen ger också skolan en färdig modell för att skapa daglig kontakt med vårdnadshavare.

Under CICO-stödet ansvarar en CICO-handledare för att ”checka in” en elev vid skoldagens början och på eftermiddagen ansvarar samma person för att ”checka ut” eleven. Information om hur dagen gått skickas hem med eleven till vårdnadshavarna, som undertecknar och returnerar med eleven nästa dag. Eleven får under skoldagen systematiskt feedback av lärarna gällande sitt beteende.

CICO-stödet fungerar bäst då skolan har ett eget CICO-team som handleder och följer upp hur stödet förverkligats och hur eleven framskrider. Den här utbildningens syfte är att deltagarna ska kunna stödja personalen i skolan att planera och bygga upp CICO-stödet, till exempel som medlemmar i ett CICO-team.

Utbildningen består av totalt tre tillfällen (6h+3h+3h). Under tillfällen 2 och 3 får de som ansvarar för CICO-stödet handledning gällande implementering av CICO-stödet.

Utbildningen riktar sig till personal i skolan, t.ex.:

 • Speciallärare
 • Skolgångshandledare som kan fungera som CICO-handledare
 • Övriga delaktiga i elevvården, gärna skolpsykolog och/eller kurator
 • Rektor/vicerektor

FORTBILDNINGENS INNEHÅL

 • Evidensbaserat stöd för beteende
 • Beskrivning av CICO-modellen
 • Att välja elever som deltar i stödet
 • Genomföra inledande intervju
 • Att i praktiken förverkliga den egna skolans modell

UTBILDARE: Henrik Husberg, speciallärare, PM, Niilo Mäki Institutet

UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE: Utbildningen innehåller 2 dagar (6 x 45 min/dag) och en inlärningsuppgift. Som en inlärningsuppgift implementerar deltagarna CICO -stöd för utvalda studenter i sin egen arbetsmiljö. Syftet är att omvandla CICO -stöd till en lämplig driftsmodell för det egna skolsamhället. En implementering i Helsingfors och ytterligare ett webinar, 20 deltagare / implementering, totalt 40 deltagare. Helsingfors 15.9.2022 och 17.11.2022. Webinarie 22.9.2022 och 24.11.2022.

Hankkeessa syntyvät tuotokset ja materiaalit

Koulutusosio 1

Koulutuksista Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa tuotetiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.
Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen koulussa sisältökooste: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kayttaytymisen_haasteiden_kohtaaminen_koulussa.pdf
Käyttäytymisen haasteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksessa sisältökooste: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Kayttaytymisen-haasteiden-kohtaaminen-varhaiskasvatuksessa.pdf

Koulutuksesta Haastava käyttäytyminen yläkoulussa tuotettiin sisältökooste koulutuksien teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/NMI-tiivistelma-Haastava-kaytos-yk.pdf

Koulutusosio 2

Koulutuksesta Hyvinvoiva koulu tuotettiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksessa kokeilluista käytännön sovelluksista: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Hyvinvoiva-koulu-tiivistelma.pdf

Koulutusosio 3

Yleinen tuki oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen; miten toimia levottoman luokan kanssa -koulutuksen teemaan liittyen julkaistiin tiivistelmä NMI-Bulletinissa julkaistusta artikkelista: Positiivisen käyttäytymisen tukemisen keinojen opettaminen suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Tiivistelmä jaettiin NMI:n verkkosivuilla sekä uutiskirjeessä. Tiivistelmä on luettavissa osoitteessa: https://koju.nmi.fi/positiivisen-kayttaytymisen-tukemisen-keinojen-opettaminen-suomalaisessa-opettajankoulutuksessa/

Koulutusosio 4

Koulutuksesta Hyvinvoiva oppilas vaativassa tuessa tuotettiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja koulutuksessa kokeilluista käytännön sovelluksista: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Valteri_Hyvinvoiva-oppilas-vaativassa-tuessa_NMI_2022_MH.pdf

Koulutuksista Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa ja koulussa tuotettiin sisältökoostet koulutusten teoreettisesta perustasta ja koulutuksissa kokeilluista käytännön sovelluksista.
Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa sisältökooste: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Valteri-Keinoja-kiusaamisen-ehkaisemiseen-varhaiskasvatuksessa-ja-alkuopetuksessa-Niutanen-R.-Kujala-T.pdf
Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen koulussa sisältökooste: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/06/Valteri_Kiusaamisen-ennaltaehkaisy-ja-hvyivnointitaitojen-vahvistaminen-koulussa-7246.pdf

Koulutuksista Hukataanko oppilas – miten tuetaan oppilasta, joka käy epäsäännöllisesti koulua tuotetiin sisältökooste koulutuksen teoreettisesta perustasta ja käytännön sovelluksista: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/Hukataanko-oppilas-kouluakaymattomyys-tiivistelma-NMI.pdf

Koulutusosio 5

Hankkeessa Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020 on koostettu yhteenveto Check in-Check out (CICO) toimintamallin toteutuksesta käytösongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja toivotun käytöksen tukemiseksi. Yhteenvetoa on päivitetty tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta.

Hankkeessa Hyvinvointia ja oppimista tukemalla yhdenvertaiseen kouluun 2019-2020 on koostettu yhteenveto Hyvistä käytänteistä luokanhallinnan ja työrauhan tukemiseen. Yhteenvetoa päivitettiin tässä hankkeessa syntyneiden oivallusten pohjalta: https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2023/05/TyorauhatiivistelmaHyvanTyorauhanRakennusaineitaPaivitetty2023.pdf

Kouluttajien pätevyys ja osaaminen

Granroth-Nalkki Sari, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Granroth-Nalkilla on laaja kokemus eri-ikäisten oppilaiden kanssa työskentelystä perusopetuksessa sekä luokanopettajana että erityisopettajana. Kouluttaja on työskennellyt yhteisopettajana ja kehittänyt yhteisopettajuutta noin 10 vuoden ajan. Hän on täydentänyt osaamistaan positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointitaitojen sekä henkilöstöjohtamisen ja oppilaitosjohtamisen koulutuksilla. Kouluttaja on toiminut aktiivisesti työyhteisöissä kehittämistehtävissä mm. kehittyvä koulu-tiimin vetäjänä ja työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjänä. Sarin erityisosaamista yhteisopettajuuden lisäksi ovat joustavien tuenmuotojen käytänteet, kouluakäymättömyys sekä positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointitaitojen opettaminen.

Honkasilta Juho, KT, yliopistonlehtori, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Juho Honkasilta toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on vuosien työkokemus sopeutumisvalmennustoiminnasta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka kokevat haasteita toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, sekä heidän perheidensä kanssa. Honkasilta on käynyt tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia ja kouluttanut rakentavan vuorovaikutuksen taitoja osana (erityis)opettajan koulutusta vuodesta 2015 alkaen.

Husberg Henrik,  speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet
Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.

Karhu Anne , KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto
Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

Kiiski Tiina, KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija
Tiina on erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja työyhteisösovittelija. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tiina on toiminut aikaisemmin Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana oppilaitosten työrauhakysymyksiin liittyen. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä paremman työelämän puolesta erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden parissa.  Lisäksi hän  kouluttaa perus- ja toisen asteen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan työrauhan edistäminen oppilaitoksissa sekä opetushenkilöstön ryhmänhallinnan taitojen vahvistaminen. Lisäksi hän opastaa, kuinka ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi hyödyntää oppilashuoltotyössä hyvän työrauhan tukemiseksi ja erilaisten haasteiden voittamiseksi.  

Koivisto Merja, KM, ohjaava opettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, Valteri Onerva
Koivistolla on monipuolista kokemusta opettajan, erityisasiantuntijan ja hallinnon töistä sekä kouluttamisesta. Hän on toiminut asiantuntijana useissa OKM:n, OPH:n, THL:n ja OAJ:n kansallisissa hankkeissa sekä Euroopan komission ja Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Koiviston vahvuusalueita ovat oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen käytänteet ja normit, vaativan erityisen tuen, koulupudokkuuden ja syrjäytymisen kysymykset, inkluusio, opiskeluhuolto ja monialainen yhteistyö.

Kultti-Lavikainen Nina, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja
Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Lahtinen Pirjo, Koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti (ent. VET), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Pirjolla on vuosien koulutuskokemus eri kunnissa, Valterissa sekä OPH:n rahoittamissa täydennyskoulutuksissa. Hän on ollut mukana Tuta-hankkeessa vuosina 2012-2014 ja ryhmässä Huoli puheeksi sekä yksi kirjoittajista Tunne- ja Turvataito kirjaan, jonka aiheesta hän on myös kouluttanut siitä lähtien. Pirjolla on työkokemusta lastensuojelutyöstä eri sektoreilta, aluesosiaalityöstä ja koulukuraattorin työstä sekä peruskouluissa että erityistä tukea tarvitsevien  lasten ja nuorten parista. Lisäksi hän on osallistunut Ymmärsinkö oikein -kirjan (2007) kirjoittamiseen.

Norvapalo Päivi, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Valteri Onerva, Jyväskylä
Norvapalo on toiminut 24 vuotta ohjaavana opettajana. Koulutusteemoista hänen vahvinta osaamisaluettaan ovat haastava käyttäytyminen, strukturointi arjen selkiyttäjänä, sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen sekä autismikirjon lapset, nuoret ja aikuiset sekä heidän opetuksensa ja tukemisensa. Koulutuksissa ei asiakasryhmien tai teemojen ei kuitenkaan tarvitse liittyä autismikirjoon vaan Norvapalo on työssään kouluttanut laajasti ylipäätään erityisten lasten, nuorten ja aikuisten asioissa. Hänen koulutuksissa on usein läsnä hyvin moniammatillisesti osallistujia. Norvapalo pyrkii koulutuksissaan tuomaan esiin hyvin käytännönläheisiä ratkaisuja. Norvapalo toimii myös Autismiliiton puheenjohtajana.

Närhi Vesa Dos., PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, yliopistotutkija Jyväskylän yliopistossa
Närhillä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa ja koulua koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun.

Ville Palkeinen, KM, erityissuunnittelija, erityisluokanopettaja, joogaohjaaja ja joogaohjaajakouluttaja
Ville työskentelee oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelijana Helsingin kaupungilla. Aiemmin Ville työskenteli Sophie Mannerheimin koulussa (sairaalakoulu) vaativan erityisen tuen oppilaiden erityisluokanopettajana. Kaikki oppilaat ovat lasten- ja nuorten psykiatrian potilaita. Villen ammatillisuuden keskiössä ovat haastavien oppilaiden kohtaaminen, tunne- ja tietoisuustaidot, sekä ilmiölähtöinen oppiminen. Ville on kouluttanut opettajia tietoisuustaitoihin, mm. NMI ja sairaalaopetuspäivät.